ฉลอง 50 ปี สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก และปีพระคัมภีร์ฉลอง 50 ปี สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
และ ปีพระคัมภีร์

วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2019 (พ.ศ.2562) จะครบ 50 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ได้ประกาศตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation ,CBF)
        อีกหนึ่งปีต่อมา วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) เราจะฉลอง 1600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ และผู้แปลองค์แรกเป็นภาษาลาติน ซึ่งเป็นภาษาสากลของสมัยนั้น เพื่อนำพระวาจาของพระเจ้าให้บรรดาประชาชนใกล้ชิด และเข้าใจได้มากขึ้น

ทั้งสองเหตุการณ์นี้จึงทำให้คณะกรรมการบริหารของ CBF ขอสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศในพระศาสนจักรคาทอลิกของเราให้เป็น ปีพระคัมภีร์ ตั้งแต่ วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ใน ค.ศ. 2019 จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล ประธาน CBF เป็นผู้ลงนามจดหมายทางการ (3 ธันวาคม 2016) เสนอสมเด็จพระสันตะปาปา

เพื่อเน้นผลของกิจกรรมต่างๆที่ CBF ได้กระทำ และเพื่อให้เห็นความสำคัญของพระวาจาในชีวิต และกิจการอภิบาลของพระศาสนจักร เราจะจัดงานฉลองในกรุงโรม ระหว่าง วันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 ให้มีสมัชชานานาชาติด้านอภิบาลและพระคัมภีร์ ภายใต้หัวข้อ “พระวาจา และชีวิต ความกระตือรือร้นด้านพระคัมภีร์ของพระศาสนจักร”

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

27 มกราคม 2017

:::: English Version ::::