Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


ผู้ร่วมงานอภิบาลด้านพระวาจา  ที่รัก

    พ่อได้รับจดหมายเวียนจากคุณพ่อ   Jan J. Stefanow  SVD (ชาวโปแลนด์) เลขาธิการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  (Catholic Biblical Federation) ในวันฉลองนักบุญเยโรม (30 กันยายน) ปีนี้  นักบุญเยโรมเป็นผู้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาละติน ทำให้พระวาจาของพระเจ้าได้รับการเผยแผ่  เป็นที่แพร่หลายในสมัยนั้น   ขอให้เราเลียนแบบนักบุญเยโรมคือ  ตั้งใจฟังพระวาจาอย่างกระตือรือร้น  และ  ช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นพบ  ฟัง  ลิ้มรส  และดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า


    อีก 3 ปี  วันที่  16  เมษายน ค.ศ. 2019
คุณพ่อ Jan J.Stefanow เลขาธิการ CBF    สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกจะฉลอง  50  ปี  ในวันที่  30  กันยายน  ค.ศ. 2020  (ฉลองนักบุญเยโรม)  เราจะระลึกถึง  1600  ปี  มรณกรรมของนักบุญเยโรม  ด้วยเหตุนี้  สำนักเลขาธิการ  และคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  รณรงค์ให้ช่วงเวลาระหว่าง  วันที่  16  เมษายน  2019  ถึง 30 กันยายน  2020  ให้พระศาสนจักรถือเป็น  ปีแห่งพระวาจา (Year of the BIBLE) ขอเราช่วยกันร่วมความคิดริเริ่มนี้  และช่วยประชาสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  พระสงฆ์ในเขตวัด  บรรดาอธิการเจ้าคณะ    และบรรดาพระสังฆราชในสังฆมณฑลของเราในเรื่องนี้     ในส่วนของสหพันธ์จะส่งเสริมโดยผ่านสำนักงานต่างๆ ของพระศาสนจักร  สถานบัน  และองค์การต่างๆ ที่สนใจร่วมความคิดริเริ่มนี้

          ซิสเตอร์  เอมม่า  กูนันโต  OSU  (ชาวอินโดนีเซีย คณอูร์สุลิน) ผู้ประสานงาน  CBF-SEA  ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่  17-23  กรกฎาคม ค.ศ. 2017  ที่นาตรัง  เวียดนาม  หัวข้อ  การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังของพระวาจา  “วันนี้  ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว”  (ลูกา 19:9) ผู้ร่วมประชุม  เป็นสมาชิกคณะกรรมการพระคัมภีร์คาทอลิกระดับชาติ  ภายใต้สภาพระสังฆราช (Full member)  และสมาชิกสมทบ (Associated  member)  พ่อจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อช่วยกันส่งเสริมพระวาจา

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
22   ธันวาคม  2016

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย