การจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งที่ 4การจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งที่ 4
     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. ได้มีการเซ็นสัญญาบริการการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ระหว่างคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ร่วมกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และคุณไพรัลยา สหัสวรรษ ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย การจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นการจัดพิมพ์ ครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 เล่ม

ซึ่งได้จัดพิมพ์ไปแล้วทั้งสิ้น 60,000 เล่ม การจัดพิมพ์ครั้งนี้สืบเนื่องจากสมาชิกคณะธรรมทูตสเปนที่ทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานี ปรารถนาจะพิมพ์พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ เพื่อฉลอง 25 ปีที่คณะเข้ามาทำงานในประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อคริสตชนที่ยังไม่มีพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ด้วย ซึ่งรูปเล่มขนาดเท่าเดิมคือ A 5 เนื้อหาภายในมีการแก้ไขสำนวนภาษาให้ตรงกับพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้จัดพิมพ์ไปเมื่อปี 2014 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2015 อนึ่ง ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นผู้ประสานงานติดต่อการพิมพ์ให้คาทอลิกกับสมาคมพระคริสตธรรมเกาหลี เนื่อจากทางเกาหลีมีความเชี่ยวชาญการพิมพ์พระคัมภีร์โดยใช้กระดาษบางมาก และมีราคาถูกกว่าที่จะพิมพ์ในเมืองไทย

2015_13jul001.jpg 2015_13jul002.jpg 2015_13jul003.jpg

2015_13jul004.jpg 2015_13jul005.jpg 2015_13jul006.jpg

2015_13jul007.jpg 2015_13jul008.jpg 2015_13jul009.jpg

2015_13jul010.jpg 2015_13jul011.jpg 2015_13jul012.jpg

2015_13jul013.jpg 2015_13jul014.jpg

ข่าวโดย Watcharee Kitsawat