Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งที่ 4การจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งที่ 4
     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. ได้มีการเซ็นสัญญาบริการการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ ระหว่างคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ร่วมกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และคุณไพรัลยา สหัสวรรษ ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย การจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิก ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นการจัดพิมพ์ ครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 เล่ม

ซึ่งได้จัดพิมพ์ไปแล้วทั้งสิ้น 60,000 เล่ม การจัดพิมพ์ครั้งนี้สืบเนื่องจากสมาชิกคณะธรรมทูตสเปนที่ทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานี ปรารถนาจะพิมพ์พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ เพื่อฉลอง 25 ปีที่คณะเข้ามาทำงานในประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อคริสตชนที่ยังไม่มีพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ด้วย ซึ่งรูปเล่มขนาดเท่าเดิมคือ A 5 เนื้อหาภายในมีการแก้ไขสำนวนภาษาให้ตรงกับพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้จัดพิมพ์ไปเมื่อปี 2014 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2015 อนึ่ง ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นผู้ประสานงานติดต่อการพิมพ์ให้คาทอลิกกับสมาคมพระคริสตธรรมเกาหลี เนื่อจากทางเกาหลีมีความเชี่ยวชาญการพิมพ์พระคัมภีร์โดยใช้กระดาษบางมาก และมีราคาถูกกว่าที่จะพิมพ์ในเมืองไทย

ข่าวโดย Watcharee Kitsawat

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย