Get Adobe Flash player

อบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน   จ.นครปฐม
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama
ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน   จ.นครปฐม
หากท่านสนใจติดต่อได้ที่  อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์
โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120
E-mail: thaibible@hotmail.com   ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2557

:::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน :::::