Get Adobe Flash player

ประชุมคณะกรรมการพระคัมภีร์ ประจำปี 2012
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกพระคัมภีร์ 
ร่วมประชุม ประจำปี 2012  เมื่อวัน 26-27  กรกฎาคม  2012 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”  อ.สามพราน  จ.นครปฐม