Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์
อบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์
The Joy of Discovery in Bible Study ( JOD )
        แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการโครงการอบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2012 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

           เพื่อเป็นการอบรมวิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและวิธีการในการศึกษาพระวาจาของพระเจ้า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นวิทยากร
 
            สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2010-2015 ในเป้าหมายที่ 1 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ “อภิบาลคริสตชนในฐานะบุคคลและครอบครัวมุ่งสู่การเป็นศิษย์ฯ ที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อ สามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน”

          จุดมุ่งหมายของคอร์ส JODนี้ เน้นทักษะที่จะเป็นในการค้นพบความหมายของพระคัมภีร์ และเพื่อรู้ว่าพระคัมภีร์มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร และช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ และเพื่อพัฒนาความสามารถผู้รับการอบรมให้รู้จักพระคัมภีร์บางตอนเป็นพิเศษ และพัฒนาทัศนคติ โดยอาศัยประสบการณ์แห่งความเชื่อของตน
 


ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย