Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โครงการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama
     โครงการฯนี้ จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2010-2015  เป้าหมายที่ 2 วิถีชุมชนวัด (BEC) ข้อ 24-25 กล่าวว่า “ผู้อภิบาลคือ พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ผู้ร่วมงานอภิบาล คือ นักบวช ครูคำสอน ผู้นำกลุ่มคริสตชน ฯลฯ ต้องได้รับการอบรม และฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์ความเชื่อ เรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์อย่างลึกซึ้ง  มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักรจนกระทั่งสามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า อย่างแท้จริงมากขึ้นทุกวัน...ในที่สุดบรรดาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาลสามารถร่วมกันสร้าง และพัฒนาคริสตชนกลุ่มย่อยให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ตามเป้าหมาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama
2. เพื่อให้ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล เรียนรู้วิธีศึกษา พระวาจาด้วยรูปแบบใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตของตน และชีวิตคริสตชนในกลุ่มวิถีชุมชนวัด

ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 20-22 กรกฎาคม 2555

สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน

ค่าลงทะเบียน
พักห้องคู่ คนละ 2400 บาท
ห้องเดี่ยว คนละ 2800 บาท
ไป-กลับ คนละ 2000 บาท

วิทยากร
วิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ คือ
1. Fr. Oscar Alunday, SVD
2. Miss Mary Almonte , Notre Dame de Vie institute

วิทยากรผู้ช่วย
1. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (ผู้แปลภาษาอังกฤษ)
2. ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
3. คุณครูประภา วีระศิลป์ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ

::: ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร :::

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย