Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1
“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรเป็นผู้จัดการแผนกฯ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมกับผู้บริหารและบรรดาคุณครูจิตตาภิบาล และครูคำสอนโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลและนักบวช  จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่านสามพราน จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์  
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อ ชีวิตจิตโดยอาศัยพระวาจาให้กับเด็กและเยาวชน
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามพระคัมภีร์ในระดับอัครสังฆมณฑลร่วมกัน

            อนึ่ง  ในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์“Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1โดยใช้พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวก “Witnesses to the ends of the world” (เทียบ กจ 1:8) เป็นเนื้อหาในการแข่งขันตอบคำถามฯ

         การแข่งขันฯ  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันฯ โดยมีคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เป็นประธาน คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในการแข่งขันฯ ร่วมกับ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ฯและมอบโล่เกียรติยศพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลในภาคเช้า     และ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นประธานในการมอบโล่ฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลและภาวนาปิดการแข่งขันฯในภาคบ่าย

           อนึ่งในการแข่งขันฯ มีกรรมการตรวจคำตอบและตัดสิน คือ แผนกพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม และเขตการศึกษาโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  6 เขต  ดังนี้
1.คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2.คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม    สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
3.คุณครูปรียารัตน์ สอนจันทร์     โรงเรียนกุหลาบวิทยา  (เขต 1)
4.คุณครูสมนึก สำอางค์     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (เขต  1)
5.คุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์     โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง (เขต 2)
6.คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล     โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  (เขต 3)
7.คุณครูสัย ไพรวงษ์         โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (เขต 4)
8.คุณครูจินตนา กิจแก้ว     โรงเรียนนักบุญเปโตร (เขต 5)
9.คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์    โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ (เขต 6)

              นอกจากนี้คุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยจัดกิจกรรมพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก ในระหว่างรอผลการแข่งขันฯ   และคุณจันทรา จิระวัฒนกิจ แผนกเยาวชน  ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติช่วยในการตกแต่งสถานที่ รับลงทะเบียน มอบของที่ระลึก และช่วยจัดการแข่งขันฯ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

              สุดท้ายขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูจิตตาภิลาล และคุณครูคำสอนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และเตรียมเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Bangkok Bible Contest ครั้งที่ 1 นี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนโครงการฯนี้เป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพร

ผลการแข่งขัน
:::ระดับประถม 4-6::ระดับมัธยม 1-3::ระดับมัธยม 4-6::ทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด:::

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย