Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

การแต่งตั้งผู้อาวุโส

          5ข้าพเจ้าทิ้งท่านไว้ที่เกาะครีต เพื่อท่านจะได้จัดการเรื่องที่ยังค้างbอยู่ให้เรียบร้อย และเพื่อแต่งตั้งกลุ่มผู้อาวุโสcทุกเมืองตามวิธีการที่ข้าพเจ้าบอกไว้  6ผู้อาวุโสแต่ละคนจะต้องประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิ ต้องแต่งงานเพียงครั้งเดียว และบุตรของเขาก็ต้องมีความเชื่อ ไม่ถูกครหาว่าประพฤติเสเพลและดื้อรั้น  7ส่วนผู้ปกครองดูแลต้องประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิ เพราะเขาเป็นผู้ดูแลบ้านของพระเจ้า ต้องไม่หยิ่งยโส ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ชอบใช้ความรุนแรง ไม่โลภ  8แต่ต้องมีอัธยาศัยไมตรี รักคุณงามความดี มีเหตุผล เที่ยงตรง มีศรัทธาและรู้จักบังคับตนเอง  9เขายังต้องยึดมั่นในหลักคำสอนที่ถูกต้องตามที่ได้รับสืบทอดต่อกันมา เพื่อเขาจะตักเตือนผู้อื่นได้ ทั้งให้คำแนะนำด้วยคำสอนที่ถูกต้อง ตอบโต้ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นได้b เปาโลได้เริ่มงานเผยแผ่ข่าวดีไว้ จากนั้นได้ปล่อยให้ผู้อื่นทำต่อให้สมบูรณ์ดังที่เคยปฏิบัติตามปกติ ดู        รม 15:23 เชิงอรรถ g; 1 คร 3:6,10; คส 1:7 เชิงอรรถ b

c ในสมัยแรก ผู้ปกครองพระศาสนจักรเป็นผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่ง (presbyters เป็นที่มาของคำ priests ในภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาษาไทยแปลว่าพระสงฆ์) หรือไม่ก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง นี่เป็นวิธีปฏิบัติทั้งที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 11:30; 15:2ฯ; 21:18) และนอกกรุงเยรูซาเล็ม (กจ 14:23; 20:17;) และวิธีปฏิบัติเช่นนี้นับเป็นการสืบธรรมประเพณีของพันธสัญญาเดิม (อพย 18:13ฯ; กดว 11:16; ยชว 8:10; 1 ซมอ 16:4; อสย 9:14;         อสค 8:1,11-12;) และธรรมประเพณีในสมัยต่อมาของชาวยิว (อสร 5:5; 10:14; ยดธ 6:16; ลก 7:3; 22:66;  กจ 4:5; ดู Josephus; Philo ฯลฯ) ผู้นำเหล่านี้ (episkopoi= ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ผู้เฝ้ามอง ผู้รักษาการณ์) ซึ่งยังไม่ใช่ "พระสังฆราช" และมักถูกกล่าวถึงควบคู่กันกับ diakonoi (คนใช้ ผู้ช่วย ผู้แทน ผู้รับใช้ บริกร = deacon ฟป 1:1; 1 ทธ 3:1-13; ปิตาจารย์สมัยแรก) ในบางตอนดูเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้อาวุโสดังกล่าวนั่นเอง  (ทต 1:5,7; กจ 20:17,28;) เพียงแต่ว่า คำภาษากรีก episkopos ซึ่งรับมาจากแวดวงของคนต่างศาสนาเพื่อใช้บอกตำแหน่งแทนคำในภาษาเซมิติก (เทียบ mebaqqer ของพวก Essenes และ ดู กดว 4:16; 31:14;       วนฉ 9:28; 2 พกษ 11:15,18; 12:11) เป็นคำที่บ่งถึง "หน้าที่" ของเจ้าพนักงาน ขณะที่คำว่า presbyteros หมายถึง ตำแหน่งหรือบรรดาศักดิ์ของเจ้าพนักงานคนเดียวกัน ดังนั้น Episcopoi ในคณะของพวก presbyteroi อาจจะผลัดเปลี่ยนเวรกันเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมาอย่างเป็นทางการ เทียบ 1 ทธ 5:17; เป็นที่ยืนยันได้แน่นอนว่า presbyteroi หรือ episkopoi ของพระศาสนจักรไม่เพียงแต่รับหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ  แต่พวกเขายังจะต้องสอน (1:9; 1 ทธ 3:2; 5:17) และปกครองด้วย (ทต 1:7; 1 ทธ 3:5) พวกเขาได้รับการแต่งตั้งจากอัครสาวก (กจ 14:23;) หรือจากผู้แทน (ทต 1:5) โดยการปกมือเหนือศีรษะ (1 ทธ 5:22; เทียบ          1 ทธ 4:14 เชิงอรรถ e; 2 ทธ 1:6) อำนาจของพวกเขามาจากพระเจ้า (กจ 20:28;) และเป็นพวกที่ได้รับพระพรพิเศษ (1 คร 12:28;) ในที่สุด คำว่า episkopos ก็เข้ามาแทนชื่อตำแหน่งบรรดาศักดิ์อื่น ๆ เช่น proistamenos (ผู้นำ) (รม 12:8; 1 ธส 5:12;) poimen (ผู้เลี้ยง) (อฟ 4:11;) hegoumenos (ผู้นำ หัวหน้า)       (ฮบ 13:7,17,24;) หัวหน้าเหล่านี้ของพระศาสนจักรท้องถิ่นซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นคำว่าสงฆ์ (presbyteroi) และสังฆราช (episkopoi) จะมีสังฆานุกรเป็นผู้ช่วย (diakonoi) การเปลี่ยนแปลงของพระศาสนจักรท้องถิ่นจากที่ปกครองด้วยกลุ่มผู้อาวุโส มาเป็นกลุ่มชนที่ปกครองด้วยสังฆราชองค์เดียว ซึ่งเป็นหัวหน้าของสงฆ์จำนวนหนึ่งนั้น (อันเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรบางแห่งในสมัยของอิกญาซีโอแห่งอันทิโอก ซึ่งสิ้นใจในปี 107) อาจจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่ง episkopos คนหนึ่งในกลุ่มได้รับมอบอำนาจให้ปกครองพระศาสนจักรโดยอำนาจซึ่งแต่ก่อนเป็นของอัครสาวกหรือผู้แทน ดังในกรณีของทิโมธีหรือทิตัสเป็นต้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย