Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การแต่งตั้งผู้อาวุโส

          5ข้าพเจ้าทิ้งท่านไว้ที่เกาะครีต เพื่อท่านจะได้จัดการเรื่องที่ยังค้างbอยู่ให้เรียบร้อย และเพื่อแต่งตั้งกลุ่มผู้อาวุโสcทุกเมืองตามวิธีการที่ข้าพเจ้าบอกไว้  6ผู้อาวุโสแต่ละคนจะต้องประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิ ต้องแต่งงานเพียงครั้งเดียว และบุตรของเขาก็ต้องมีความเชื่อ ไม่ถูกครหาว่าประพฤติเสเพลและดื้อรั้น  7ส่วนผู้ปกครองดูแลต้องประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิ เพราะเขาเป็นผู้ดูแลบ้านของพระเจ้า ต้องไม่หยิ่งยโส ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ชอบใช้ความรุนแรง ไม่โลภ  8แต่ต้องมีอัธยาศัยไมตรี รักคุณงามความดี มีเหตุผล เที่ยงตรง มีศรัทธาและรู้จักบังคับตนเอง  9เขายังต้องยึดมั่นในหลักคำสอนที่ถูกต้องตามที่ได้รับสืบทอดต่อกันมา เพื่อเขาจะตักเตือนผู้อื่นได้ ทั้งให้คำแนะนำด้วยคำสอนที่ถูกต้อง ตอบโต้ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นได้b เปาโลได้เริ่มงานเผยแผ่ข่าวดีไว้ จากนั้นได้ปล่อยให้ผู้อื่นทำต่อให้สมบูรณ์ดังที่เคยปฏิบัติตามปกติ ดู        รม 15:23 เชิงอรรถ g; 1 คร 3:6,10; คส 1:7 เชิงอรรถ b

c ในสมัยแรก ผู้ปกครองพระศาสนจักรเป็นผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่ง (presbyters เป็นที่มาของคำ priests ในภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาษาไทยแปลว่าพระสงฆ์) หรือไม่ก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง นี่เป็นวิธีปฏิบัติทั้งที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 11:30; 15:2ฯ; 21:18) และนอกกรุงเยรูซาเล็ม (กจ 14:23; 20:17;) และวิธีปฏิบัติเช่นนี้นับเป็นการสืบธรรมประเพณีของพันธสัญญาเดิม (อพย 18:13ฯ; กดว 11:16; ยชว 8:10; 1 ซมอ 16:4; อสย 9:14;         อสค 8:1,11-12;) และธรรมประเพณีในสมัยต่อมาของชาวยิว (อสร 5:5; 10:14; ยดธ 6:16; ลก 7:3; 22:66;  กจ 4:5; ดู Josephus; Philo ฯลฯ) ผู้นำเหล่านี้ (episkopoi= ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ผู้เฝ้ามอง ผู้รักษาการณ์) ซึ่งยังไม่ใช่ "พระสังฆราช" และมักถูกกล่าวถึงควบคู่กันกับ diakonoi (คนใช้ ผู้ช่วย ผู้แทน ผู้รับใช้ บริกร = deacon ฟป 1:1; 1 ทธ 3:1-13; ปิตาจารย์สมัยแรก) ในบางตอนดูเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้อาวุโสดังกล่าวนั่นเอง  (ทต 1:5,7; กจ 20:17,28;) เพียงแต่ว่า คำภาษากรีก episkopos ซึ่งรับมาจากแวดวงของคนต่างศาสนาเพื่อใช้บอกตำแหน่งแทนคำในภาษาเซมิติก (เทียบ mebaqqer ของพวก Essenes และ ดู กดว 4:16; 31:14;       วนฉ 9:28; 2 พกษ 11:15,18; 12:11) เป็นคำที่บ่งถึง "หน้าที่" ของเจ้าพนักงาน ขณะที่คำว่า presbyteros หมายถึง ตำแหน่งหรือบรรดาศักดิ์ของเจ้าพนักงานคนเดียวกัน ดังนั้น Episcopoi ในคณะของพวก presbyteroi อาจจะผลัดเปลี่ยนเวรกันเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมาอย่างเป็นทางการ เทียบ 1 ทธ 5:17; เป็นที่ยืนยันได้แน่นอนว่า presbyteroi หรือ episkopoi ของพระศาสนจักรไม่เพียงแต่รับหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ  แต่พวกเขายังจะต้องสอน (1:9; 1 ทธ 3:2; 5:17) และปกครองด้วย (ทต 1:7; 1 ทธ 3:5) พวกเขาได้รับการแต่งตั้งจากอัครสาวก (กจ 14:23;) หรือจากผู้แทน (ทต 1:5) โดยการปกมือเหนือศีรษะ (1 ทธ 5:22; เทียบ          1 ทธ 4:14 เชิงอรรถ e; 2 ทธ 1:6) อำนาจของพวกเขามาจากพระเจ้า (กจ 20:28;) และเป็นพวกที่ได้รับพระพรพิเศษ (1 คร 12:28;) ในที่สุด คำว่า episkopos ก็เข้ามาแทนชื่อตำแหน่งบรรดาศักดิ์อื่น ๆ เช่น proistamenos (ผู้นำ) (รม 12:8; 1 ธส 5:12;) poimen (ผู้เลี้ยง) (อฟ 4:11;) hegoumenos (ผู้นำ หัวหน้า)       (ฮบ 13:7,17,24;) หัวหน้าเหล่านี้ของพระศาสนจักรท้องถิ่นซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นคำว่าสงฆ์ (presbyteroi) และสังฆราช (episkopoi) จะมีสังฆานุกรเป็นผู้ช่วย (diakonoi) การเปลี่ยนแปลงของพระศาสนจักรท้องถิ่นจากที่ปกครองด้วยกลุ่มผู้อาวุโส มาเป็นกลุ่มชนที่ปกครองด้วยสังฆราชองค์เดียว ซึ่งเป็นหัวหน้าของสงฆ์จำนวนหนึ่งนั้น (อันเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรบางแห่งในสมัยของอิกญาซีโอแห่งอันทิโอก ซึ่งสิ้นใจในปี 107) อาจจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่ง episkopos คนหนึ่งในกลุ่มได้รับมอบอำนาจให้ปกครองพระศาสนจักรโดยอำนาจซึ่งแต่ก่อนเป็นของอัครสาวกหรือผู้แทน ดังในกรณีของทิโมธีหรือทิตัสเป็นต้น