จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส

คำขึ้นต้นa

1  1จากเปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ผู้รับมอบหมายให้นำความเชื่อมาสู่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เพื่อให้รู้ความจริงซึ่งเป็นพื้นฐานของความเคารพรักพระเจ้า  2เพื่อให้เขามีความหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร พระเจ้าไม่ทรงมุสา พระองค์ทรงสัญญาจะประทานชีวิตนิรันดรนี้นานมาแล้ว  3เมื่อถึงเวลาที่กำหนด พระเจ้า พระผู้ไถ่ของเราทรงเผยพระวาจาโดยมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้าประกาศพระวาจานี้

4ถึงทิตัสผู้เป็นบุตรแท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อที่เรามีร่วมกัน

ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้า พระบิดา และจากพระคริสตเยซู พระผู้ไถ่ของเรา สถิตอยู่กับท่านเถิด1 a ในคำขึ้นต้นนี้ ข้อ 1-3 มีเนื้อหาเป็นเทววิทยาเรื่องความรอดพ้นและงานธรรมทูต