ทางรอดพ้นสำหรับคริสตชน

3  1พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าaเถิด ข้าพเจ้าไม่ลำบากใจที่จะต้องเขียนเรื่องเดิมถึงท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อท่าน  2จงระวังพวกสุนัขb จงระวังคนงานเลว ๆ จงระวังพวกที่ขริบตนเองc  3พวกเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าสุหนัตโดยแท้จริง เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยจิตของพระเจ้าd และภูมิใจในพระคริสตเยซู ไม่วางใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกายe  4แม้ว่าข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็ตาม ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุผลมากกว่า  5ข้าพเจ้าได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน เป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูf ในด้านธรรมบัญญัติ เป็นชาวฟาริสี  6ในด้านความกระตือรือร้น เป็นผู้เบียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ ไม่มีสิ่งใดจะตำหนิข้าพเจ้าได้      7แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า  8นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกสิ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร9และอยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีความชอบธรรมที่มาจากธรรมบัญญัติ แต่มีความชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระคริสตเจ้า เป็นความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าประทานให้ผู้มีความเชื่อg          10ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ รู้จักฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ต้องการมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระองค์โดยมีสภาพเหมือนพระองค์ในความตาย  11จะได้บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายhด้วย  12ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายหรือยังทำไม่สำเร็จ ข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าวิ่งต่อไป เพื่อจะช่วงชิงรางวัลให้ได้ดังที่พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้วI  13พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่คิดว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทำเพียงอย่างเดียวคือ ลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลัง  14ข้าพเจ้ากำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู  15ดังนั้น เราทุกคนที่บรรลุวุฒิภาวะแล้วjจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้k และถ้าท่านทั้งหลายยังคิดเป็นเรื่องอื่น พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่าน  16ดังนั้น เมื่อเราก้าวหน้าถึงที่ใดแล้ว จงก้าวหน้าต่อไปในทิศทางเดียวกันl

           17พี่น้องทั้งหลาย จงพร้อมใจกันประพฤติตามอย่างข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นแบบฉบับอย่างไร ก็จงดำเนินตามอย่างนั้นเถิด  18ข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านรู้หลายครั้งแล้ว บัดนี้ก็ขอบอกซ้ำด้วยน้ำตาอีกว่า หลายคนmประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า  19ปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศ พระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้องn เขาอ้างความน่าละอายoมาโอ้อวด เขาสนใจสิ่งของของโลก 20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ เราเฝ้าคอยพระผู้ไถ่จากแดนนี้ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า  21พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยพระฤทธานุภาพที่ทำให้พระองค์ทรงบังคับจักรวาลทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ได้

4  1พี่น้องที่รัก ผู้เป็นความปรารถนา เป็นความยินดีและเป็นประดุจมงกุฎของข้าพเจ้า จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ท่านที่รักทั้งหลาย3 a ข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นบทลงท้ายของจดหมายที่มีข้อความแทรกเข้ามา (3:2-4:3)

b "สุนัข" เป็นคำด่าที่ชาวยิวใช้กับคนต่างศาสนา มธ 15:26 (และคงจะรวม 7:6 เข้าด้วย) ในที่นี้เปาโลนำมาใช้ในเชิงเสียดสีกับชาวยิวที่ไม่เชื่อในพระคริสตเจ้า

c แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เชือด" (katatome) เปาโลใช้คำนี้แบบเล่นคำเพื่อเยาะเย้ย "พิธีสุหนัต" (peritome) เป็นการเปรียบเทียบพิธีสุหนัตของชาวยิวกับการเชือดเฉือนตนเองในพิธีของคนต่างศาสนา เทียบ 1 พกษ 18:28 เทียบ กท 5:12

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า "เราซึ่งนมัสการพระเจ้าในจิตใจ"

e แปลตามตัวอักษร "ไม่วางใจในเนื้อหนัง" หมายถึง ระบบของธรรมบัญญัติเดิมทั้งหมดพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกาย ซึ่งการเข้าสุหนัตเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นได้ชัด (ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c;) เปาโลมักจะพูดถึงอดีตการเป็นยิวของตนเองบ่อย ๆ (2 คร 11:21 เชิงอรรถ j;) แต่ในที่นี้ให้รายละเอียดมากกว่าที่อื่น

f "ฮีบรูจากชาวฮีบรู" หมายถึง ชาวยิวจากดินแดนปาเลสไตน์ กจ 23:6; และพูดภาษาฮีบรูของบรรพบุรุษ     กจ 21:40; ตรงกันข้ามกับชาวยิวเฮเลนนิสต์อื่น ๆ "ที่พูดแต่ภาษากรีกเท่านั้น" กจ 6:1 เชิงอรรถ b

g เนื้อหาสาระในจดหมายของเปาโลถึงชาวกาลาเทียและชาวโรม ก็คือความแตกต่างระหว่าง "ความชอบธรรม" ที่มาจากธรรมบัญญัติและความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อ

h ณ ที่นี้เปาโลไม่พูดถึงการกลับคืนชีพประมวลพร้อม ยน 5:29; แต่พูดถึงการกลับคืนชีพของผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีชีวิตกับพระคริสตเจ้าเท่านั้น ลก 20:35 เชิงอรรถ c

I "พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้ว" หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เปาโลเดินทางไปยังเมือง ดามัสกัส

j คริสตชนผู้บรรลุถึงวุฒิภาวะแล้ว (ดู 1 คร 2:6 เชิงอรรถ e;) ยังไม่บรรลุถึงความครบครันอย่างสมบูรณ์     ฟป 3:12

k "ให้ทุกคนคิด" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ทุกคนคิด"

l ประโยคนี้ออกจะคลุมเครือเพราะห้วนมาก สำเนาโบราณหลายฉบับได้พยายามขยายความโดยเพิ่มคำเป็นหลายแบบด้วยกัน

m หมายถึง คริสตชนที่นิยมลัทธิยิว บทนี้ทั้งบทต้องการจะเตือนคริสตชนให้ระวังตัวจากพวกนี้

n ในประเพณีปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว มีกฎเกี่ยวกับอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ลนต 11; เทียบ            มธ 15:10-20//; 23:25-26; กจ 15:20; รม 14:17; 16:18; กท 2:12; คส 2:16,20ฯ

o "ความน่าละอาย" อาจหมายถึง องคชาตอันเป็นอวัยวะที่ได้เข้าพิธีสุหนัต