Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ทางรอดพ้นสำหรับคริสตชน

3  1พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าaเถิด ข้าพเจ้าไม่ลำบากใจที่จะต้องเขียนเรื่องเดิมถึงท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อท่าน  2จงระวังพวกสุนัขb จงระวังคนงานเลว ๆ จงระวังพวกที่ขริบตนเองc  3พวกเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าสุหนัตโดยแท้จริง เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยจิตของพระเจ้าd และภูมิใจในพระคริสตเยซู ไม่วางใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกายe  4แม้ว่าข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็ตาม ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุผลมากกว่า  5ข้าพเจ้าได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน เป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูf ในด้านธรรมบัญญัติ เป็นชาวฟาริสี  6ในด้านความกระตือรือร้น เป็นผู้เบียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ ไม่มีสิ่งใดจะตำหนิข้าพเจ้าได้      7แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า  8นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกสิ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร9และอยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีความชอบธรรมที่มาจากธรรมบัญญัติ แต่มีความชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระคริสตเจ้า เป็นความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าประทานให้ผู้มีความเชื่อg          10ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ รู้จักฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ต้องการมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระองค์โดยมีสภาพเหมือนพระองค์ในความตาย  11จะได้บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายhด้วย  12ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายหรือยังทำไม่สำเร็จ ข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าวิ่งต่อไป เพื่อจะช่วงชิงรางวัลให้ได้ดังที่พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้วI  13พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่คิดว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทำเพียงอย่างเดียวคือ ลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลัง  14ข้าพเจ้ากำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู  15ดังนั้น เราทุกคนที่บรรลุวุฒิภาวะแล้วjจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้k และถ้าท่านทั้งหลายยังคิดเป็นเรื่องอื่น พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่าน  16ดังนั้น เมื่อเราก้าวหน้าถึงที่ใดแล้ว จงก้าวหน้าต่อไปในทิศทางเดียวกันl

           17พี่น้องทั้งหลาย จงพร้อมใจกันประพฤติตามอย่างข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นแบบฉบับอย่างไร ก็จงดำเนินตามอย่างนั้นเถิด  18ข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านรู้หลายครั้งแล้ว บัดนี้ก็ขอบอกซ้ำด้วยน้ำตาอีกว่า หลายคนmประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า  19ปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศ พระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้องn เขาอ้างความน่าละอายoมาโอ้อวด เขาสนใจสิ่งของของโลก 20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ เราเฝ้าคอยพระผู้ไถ่จากแดนนี้ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า  21พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยพระฤทธานุภาพที่ทำให้พระองค์ทรงบังคับจักรวาลทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ได้

4  1พี่น้องที่รัก ผู้เป็นความปรารถนา เป็นความยินดีและเป็นประดุจมงกุฎของข้าพเจ้า จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ท่านที่รักทั้งหลาย3 a ข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นบทลงท้ายของจดหมายที่มีข้อความแทรกเข้ามา (3:2-4:3)

b "สุนัข" เป็นคำด่าที่ชาวยิวใช้กับคนต่างศาสนา มธ 15:26 (และคงจะรวม 7:6 เข้าด้วย) ในที่นี้เปาโลนำมาใช้ในเชิงเสียดสีกับชาวยิวที่ไม่เชื่อในพระคริสตเจ้า

c แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เชือด" (katatome) เปาโลใช้คำนี้แบบเล่นคำเพื่อเยาะเย้ย "พิธีสุหนัต" (peritome) เป็นการเปรียบเทียบพิธีสุหนัตของชาวยิวกับการเชือดเฉือนตนเองในพิธีของคนต่างศาสนา เทียบ 1 พกษ 18:28 เทียบ กท 5:12

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า "เราซึ่งนมัสการพระเจ้าในจิตใจ"

e แปลตามตัวอักษร "ไม่วางใจในเนื้อหนัง" หมายถึง ระบบของธรรมบัญญัติเดิมทั้งหมดพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกาย ซึ่งการเข้าสุหนัตเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นได้ชัด (ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c;) เปาโลมักจะพูดถึงอดีตการเป็นยิวของตนเองบ่อย ๆ (2 คร 11:21 เชิงอรรถ j;) แต่ในที่นี้ให้รายละเอียดมากกว่าที่อื่น

f "ฮีบรูจากชาวฮีบรู" หมายถึง ชาวยิวจากดินแดนปาเลสไตน์ กจ 23:6; และพูดภาษาฮีบรูของบรรพบุรุษ     กจ 21:40; ตรงกันข้ามกับชาวยิวเฮเลนนิสต์อื่น ๆ "ที่พูดแต่ภาษากรีกเท่านั้น" กจ 6:1 เชิงอรรถ b

g เนื้อหาสาระในจดหมายของเปาโลถึงชาวกาลาเทียและชาวโรม ก็คือความแตกต่างระหว่าง "ความชอบธรรม" ที่มาจากธรรมบัญญัติและความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อ

h ณ ที่นี้เปาโลไม่พูดถึงการกลับคืนชีพประมวลพร้อม ยน 5:29; แต่พูดถึงการกลับคืนชีพของผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีชีวิตกับพระคริสตเจ้าเท่านั้น ลก 20:35 เชิงอรรถ c

I "พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้ว" หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เปาโลเดินทางไปยังเมือง ดามัสกัส

j คริสตชนผู้บรรลุถึงวุฒิภาวะแล้ว (ดู 1 คร 2:6 เชิงอรรถ e;) ยังไม่บรรลุถึงความครบครันอย่างสมบูรณ์     ฟป 3:12

k "ให้ทุกคนคิด" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ทุกคนคิด"

l ประโยคนี้ออกจะคลุมเครือเพราะห้วนมาก สำเนาโบราณหลายฉบับได้พยายามขยายความโดยเพิ่มคำเป็นหลายแบบด้วยกัน

m หมายถึง คริสตชนที่นิยมลัทธิยิว บทนี้ทั้งบทต้องการจะเตือนคริสตชนให้ระวังตัวจากพวกนี้

n ในประเพณีปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว มีกฎเกี่ยวกับอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ลนต 11; เทียบ            มธ 15:10-20//; 23:25-26; กจ 15:20; รม 14:17; 16:18; กท 2:12; คส 2:16,20ฯ

o "ความน่าละอาย" อาจหมายถึง องคชาตอันเป็นอวัยวะที่ได้เข้าพิธีสุหนัต

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย