Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เอกภาพในความสุภาพถ่อมตน

2  1ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าa ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรัก ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าb ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกัน  2ท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันc  3อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน  4อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย  5จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูdทรงมีเถิด

        6แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าeพระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนf

       7แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นgทรงรับสภาพดุจทาสh เป็นมนุษย์ดุจเราiทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์j

       8ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน

       9เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งkและประทานพระนามให้แก่พระองค์lพระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นm

      10เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพnจะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม "เยซู" นี้

      11และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าoพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าpเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า พระบิดาq2 a แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ถ้าหากมีเหตุผลใด ๆ ที่จะวอนขอในพระคริสตเจ้า..." เปาโลพูดพาดพิงถึงคุณลักษณะที่ดีของชาวฟิลิปปี เป็นเหตุผลขอร้องด้วยความรัก ให้เขามีความรักสามัคคีกันยิ่งขึ้น

b ในข้อความนี้ เปาโลอาจคิดถึงความสัมพันธ์ที่คริสตชนมีกับพระตรีเอกภาพ ซึ่งถ้าเป็นดังนั้น "ความรัก" ก็หมายถึง การกระทำของพระบิดาโดยเฉพาะ ดู 2 คร 13:13 เชิงอรรถ e

c การที่เปาโลขอร้องอย่างจริงจังให้คริสตชนที่เมืองฟิลิปปีมีเอกภาพ แสดงให้เห็นว่า พระศาสนจักรที่นั่นกำลังมีความแตกแยกภายในคุกคามอยู่ ดู 1:27; 2:14; 4:2; ควรสังเกตว่าเปาโลย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า คริสตชนชาว ฟิลิปปีทุกคนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ 1:1,4,7,25; 2:17,26; 4:21

d ข้อ 6-11 คงจะเป็นบทเพลงสรรเสริญที่คริสตชนสมัยแรกใช้ขับร้อง และเปาโลนำมาอ้าง ในทำนองเดียวกันกับใน อฟ 5:14; ค

ส 1:15-20; 2 ทธ 2:11-13; ฯลฯ โดยทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่า "พระคริสตเจ้าทรงสละพระองค์" (kenosis) โดยทรงสละพระสิริรุ่งโรจน์ของธรรมชาติพระเจ้า เพื่อดำเนินชีวิตเหมือนมนุษย์และรับทรมานได้ ณ ที่นี้อาจมีการเปรียบเทียบระหว่างพระเยซูเจ้าในฐานะอาดัมคนที่สองกับอาดัมคนแรก (ดู รม 5:12 เชิงอรรถ f และ h; 1 คร 15:22 เชิงอรรถ m;) ขณะที่อาดัมคนแรก "ซึ่งมีสภาพเป็นรูปแบบหรือภาพลักษณ์ของพระเจ้า" ได้พยายามที่จะยึดความเสมอภาคเท่ากับพระเจ้าไว้และเพราะความจองหองนี้เองจึงตกในบาป ในทางตรงกันข้าม เพราะพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นอาดัมคนที่สองได้ถ่อมตน พระบิดาจึงทรงยกพระเยซูเจ้าขึ้นมารับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

e ตรงกันข้ามกับอาดัม ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา "ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า" แต่ได้ใช้ภาพลักษณ์นี้อย่างไม่ถูกต้อง

f อาดัมได้พยายามอย่างไม่ถูกต้องที่จะเป็นเหมือนกับพระเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลง

g ในการตีความสมัยก่อนมักจะเข้าใจการสละพระองค์ หรือ kenosis ว่าหมายถึง "การที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสมัครใจสละ" ศักดิ์ศรีของการเป็นพระเจ้าเมื่อทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ แต่การตีความแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะไม่เพียงแต่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ยังขัดกับวิวัฒนาการทางความคิดของเปาโลเรื่องพระ คริสตเจ้าในสมัยนั้นอีกด้วย

h เป็นการพาดพิงถึง "ผู้รับใช้" ใน อสย 52:13-53:12 ซึ่งบรรยายถึงขั้นตอนการเทิดทูนโดยผ่านการถ่อมตน ดู อสย 42:1 เชิงอรรถ a

i อาจจะเป็นการอ้างถึง "ผู้หนึ่งที่คล้ายกับบุตรแห่งมนุษย์" ซึ่งได้รับเกียรติและสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าใน     ดนล 7:13

j แปลตามตัวอักษรได้ว่า "และถูกพบในรูปแบบเหมือนมนุษย์"

k หมายถึง "การกลับคืนพระชนมชีพ" และการเสด็จสู่สวรรค์

l การตั้งชื่อเป็นการให้คุณสมบัติตามที่ชื่อนั้น หมายถึง เทียบ อฟ 1:21; ฮบ 1:4; พระนามนี้คือ "องค์พระผู้เป็นเจ้า" (ข้อ 11) แต่ก่อนนั้นเป็นที่ต้องห้ามมิให้ออกพระนามของพระเจ้า แต่บัดนี้เมื่อพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงชัยชนะแล้ว พระนามนี้จึงนำมาใช้ได้ คือ "Kyrios" (ภาษาไทย แปลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า) ดู กจ 2:21 เชิงอรรถ m; 3:16 เชิงอรรถ l

m ยิ่งใหญ่กว่าแม้กระทั่งทูตสวรรค์ เทียบ อฟ 1:21; ฮบ 1:4; 1 ปต 3:22; ส่วนคำว่า "ใต้พื้นพิภพ" หมายถึงบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในแดนผู้ตาย (เชโอล) กดว 16:33 เชิงอรรถ f; มากกว่าจะหมายถึงปีศาจ

n เป็นการแบ่งจักรวาลของสิ่งสร้างทั้งหมดออกเป็นสามส่วน คือ สวรรค์ แผ่นดิน และแดนผู้ตายใต้พื้นพิภพ เทียบ วว 5:3,13

o สำเนาโบราณบางฉบับว่า "และชนทุกภาษาจะร้องประกาศว่า"

p สำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า "คริสต์" การประกาศนี้เป็นแก่นของบทแสดงความเชื่อของคริสตชน        (รม 10:9; 1 คร 12:3; เทียบ คส 2:6;) การนำ อสย 45:23 (ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์เอง) มาใช้ที่นี่แสดงให้เห็นว่าชื่อ "องค์พระผู้เป็นเจ้า" นี้หมายถึงสภาพพระเจ้าอย่างแท้จริง (เทียบ ยน 20:28; กจ 2:36 เชิงอรรถ w;) พระเจ้าทรงเทิดทูนพระเยซูเจ้าขึ้น และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าจึงเพิ่มพูนขึ้นโดยการถ่อมองค์ของพระบุตร 2:7

q ฉบับภาษาละติน (Vulgata) แปลความว่า "ประกาศว่าพระเยซูคริสตเจ้าอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พระบิดา"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย