จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี

คำขึ้นต้น

1จากเปาโลและทิโมธี ผู้รับใช้พระคริสตเยซู

ถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเยซูทุกคนซึ่งอยู่ที่เมืองฟิลิปปี รวมทั้งผู้ปกครองดูแลaและสังฆานุกร

2ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด1 a คำว่า "ผู้ปกครองดูแล" ในที่นี้แปลจากคำว่า episkopos ซึ่งยังไม่มีความหมายของคำว่า "สังฆราช" เช่นในปัจจุบัน (ดู ทต 1:5ฯ;) และคำว่า "สังฆานุกร" แปลจากคำว่า "diakonos" ซึ่งหมายถึงผู้ทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วย" ผู้ปกครองดูแลอีกทอดหนึ่ง (กจ 6:1-6; 1 ทธ 3:8-13)