Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ความหน้าซื่อใจคดและความชอบโอ้อวดของธรรมาจารย์และชาวฟาริสี

23  1ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนและบรรดาศิษย์ว่า  2“พวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสีนั่งบนธรรมาสน์ของโมเสส  3ถ้าเขาสั่งสอนเรื่องใด ท่านจงปฏิบัติตามเถิดaแต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขา เพราะเขาพูด แต่ไม่ปฏิบัติ  4เขามัดสัมภาระหนักวางบนบ่าคนอื่น แต่เขาเองไม่ปรารถนาแม้แต่จะขยับนิ้ว  5เขาทำกิจการทุกอย่างเพื่อให้คนเห็น เช่น เขาขยายกลักบรรจุพระวาจาให้ใหญ่ขึ้น ผ้าคลุมของเขามีพู่ยาวกว่าของคนอื่นb  6เขาชอบที่นั่งมีเกียรติในงานเลี้ยง ชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม  7ชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ ชอบให้ทุกคนเรียกว่า ‘รับบี’c

8“ส่วนท่านทั้งหลายdอย่าให้ผู้ใดเรียกว่า ‘รับบี’ เพราะอาจารย์ของท่านมีเพียงผู้เดียวและทุกคนเป็นพี่น้องกัน  9ในโลกนี้อย่าเรียกผู้ใดว่า ‘บิดา’e เพราะว่าพระบิดาของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาในสวรรค์  10อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่า  ‘อาจารย์’fเพราะพระอาจารย์ของท่านมีเพียงพระองค์เดียวคือพระคริสตเจ้า  11ในกลุ่มของท่าน ผู้ใดเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น  12ผู้ใดที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น

พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี

13“วิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านปิดประตูอาณาจักรใส่หน้ามนุษย์ ท่านไม่เข้าไปและไม่ปล่อยคนที่อยากเข้า ให้เข้าไปได้g (14)h

15“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อทำให้คนเพียงคนเดียวกลับใจiและเมื่อเขากลับใจแล้ว ท่านก็ทำให้เขาสมควรจะไปนรกมากกว่าท่านสองเท่า

16“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ผู้นำทางที่ตาบอด ท่านกล่าวว่าj ‘ถ้าใครสาบานอ้างถึงพระวิหาร ก็เป็นโมฆะ แต่ถ้าใครสาบานอ้างถึงทองคำในพระวิหาร ก็ต้องปฏิบัติตามคำสาบาน’  17คนโง่เขลาและตาบอดเอ๋ย สิ่งใดสำคัญยิ่งกว่ากัน ทองคำหรือพระวิหารที่ทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์  18ท่านยังกล่าวอีกว่า ‘ถ้าใครสาบานอ้างถึงพระแท่น ก็เป็นโมฆะ แต่ถ้าใครสาบานอ้างถึงเครื่องบูชาบนพระแท่น ก็ต้องปฏิบัติตามคำสาบาน’  19คนตาบอดเอ๋ย สิ่งใดสำคัญยิ่งกว่ากัน เครื่องบูชาหรือพระแท่นที่ทำให้เครื่องบูชานั้นศักดิ์สิทธิ์  20เพราะฉะนั้น ผู้ที่สาบานอ้างถึงพระแท่น ก็สาบานอ้างถึงพระแท่นรวมทั้งทุกสิ่งที่อยู่บนพระแท่นนั้นด้วย  21และผู้ที่สาบานอ้างถึงพระวิหาร ก็สาบานอ้างถึงพระวิหาร รวมทั้งพระผู้สถิตในพระวิหารนั้นด้วย  22ผู้ที่สาบานอ้างถึงสวรรค์ ก็สาบานอ้างถึงพระที่นั่งของพระเจ้า รวมทั้งพระผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นด้วย

23“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ ผักชี ยี่หร่าk แต่ได้ละเลยธรรมบัญญัติในเรื่องที่สำคัญ เช่น ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย์ บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่น ๆ

24“ผู้นำทางตาบอดเอ๋ย ท่านกรองลูกน้ำ แต่กลับกลืนอูฐทั้งตัว

25“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านล้างถ้วยชามด้านนอก ด้านในมีแต่ความสกปรกคือการข่มขู่แย่งชิง และราคะตัณหาl  26ฟาริสีตาบอดเอ๋ย จงล้างด้านในของถ้วยชามให้สะอาดเสียก่อน แล้วด้านนอกก็จะสะอาดด้วย

27“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาว ภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่าง  28ท่านก็เป็นเช่นเดียวกัน ภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม  แต่ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคด และความอธรรม

29“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศก ประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรม  30ท่านกล่าวว่า ‘ถ้าเราอยู่ในสมัยบรรพบุรุษ เราคงจะไม่ร่วมมือในการหลั่งเลือดบรรดาประกาศกเหล่านี้’  31ดังนี้ ท่านก็เป็นพยานปรักปรำตนเองว่า เป็นลูกหลานของผู้ที่ได้ฆ่าบรรดาประกาศก  32ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทำงานที่บรรพบุรุษของท่านได้เริ่มไว้ให้สำเร็จไปเถิด”m

ความผิดและโทษที่กำลังมาถึง

33“บรรดางูพิษ สัญชาติงูร้ายเอ๋ย ท่านจะหลีกเลี่ยงโทษนรกได้อย่างไรเล่า  34เราส่งประกาศก และผู้ปรีชากับธรรมาจารย์มาพบท่านnท่านจะฆ่าบางคน จะนำบางคนไปตรึงกางเขน จะเฆี่ยนบางคนในศาลาธรรมของท่าน จะเบียดเบียนเขาตามเมืองต่าง ๆ  35เมื่อเป็นดังนี้ โลหิตของผู้ชอบธรรมทุกคนที่หลั่งลงบนแผ่นดินจะตกลงเหนือท่าน นับตั้งแต่โลหิตของอาแบลผู้ชอบธรรม จนถึงโลหิตของเศคาริยาห์oบุตรของบาราคิยาห์ ซึ่งท่านได้ประหารระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชา  36เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่คนรุ่นนี้”

คำเตือนต่อกรุงเยรูซาเล็ม

37“เยรูซาเล็มเอ๋ย เยรูซาเล็ม เจ้าฆ่าประกาศกpเอาหินทุ่มผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาพบเจ้า กี่ครั้งกี่หนqแล้วที่เราอยากรวบรวมบุตรของท่านเหมือนดังแม่ไก่รวบรวมลูกไว้ใต้ปีก แต่ท่านไม่ต้องการ  38บัดนี้ บ้านของท่านทั้งหลายจะต้องถูกทิ้งร้างr

39“เราบอกท่านว่า ท่านจะไม่เห็นเราอีก จนถึงเวลาที่ท่านจะกล่าวว่า
ขอถวายพระพรแด่ผู้ที่มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าs

23 a ประชาชนต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบรรดาธรรมาจารย์ ในฐานะที่คำสอนนี้เป็นธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจากโมเสส ในที่นี้พระเยซูเจ้ามิได้กล่าวถึงการแปลความหมายตามใจของพวกธรรมาจารย์ พระองค์ตรัสถึงเรื่องการแปลความหมายนี้แล้วในที่อื่น (ดู 15:1-20; 16:6; 19:3-9)

b “กลักบรรจุพระวาจา” เป็นกลักเล็ก ๆ บรรจุพระวาจาสำคัญที่สุดในธรรมบัญญัติ ชาวยิวผูกกลักนี้ไว้ที่แขนหรือที่หน้าผาก เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งใน อพย 13:9,16; ฉธบ 6:8; 11:18 อย่างเคร่งครัด ชาวยิวติดพู่ไว้ที่มุมทั้งสี่ของผ้าคลุมกาย (ดู กดว 15:38 เชิงอรรถ c)

c “รับบี” เป็นคำภาษาอาราเมอิก แปลว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า” เป็นตำแหน่งที่ชาวยิวใช้เรียกอาจารย์ ศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็เคยเรียกพระองค์เช่นนี้ด้วย (26:25,49)

d ข้อ 8-12 พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์เท่านั้น แต่เดิมอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำปราศรัยกับประชาชนตอนนี้

e “บิดา” หรือ “Abba” ในภาษาอาราเมอิก เป็นคำเรียกให้เกียรติอีกคำหนึ่ง ใช้กับสมาชิกสภาสูงโดยเฉพาะ

f “อาจารย์” คำภาษากรีกยังมีความหมายว่า “ผู้นำ” หรือ “หัวหน้า” ด้วย พระเยซูเจ้าอาจทรงกล่าวพาดพิงถึงผู้นำทางศาสนาในกลุ่มชนกุมรานที่ได้ชื่อว่า “อาจารย์แห่งความชอบธรรม”

g ข้อเรียกร้องของบรรดาธรรมาจารย์ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติละเอียดลออมากจนปฏิบัติตามเกือบไม่ได้

h สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มข้อ 14 ว่า “วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านกินบ้านของหญิงม่าย อธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง ท่านจะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น” ซึ่งเป็นข้อความที่คัดมาจาก มก 12:40; ลก 20:47 ผู้คัดลอกนำมาแทรกไว้ตรงนี้เพื่อให้คำประณามมีจำนวนแปดประการ แต่ มธ ต้องการให้มีเพียงเจ็ดประการเท่านั้น (ดู 6:9 เชิงอรรถ d)

i ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้าพยายามทุกวิถีทางชักชวนให้คนต่างศาสนากลับใจมานับถือศาสนายิว

jพวกรับบีพยายามช่วยประชาชนที่สาบานโดยไม่ยั้งคิดให้พ้นจากข้อผูกพันของคำสาบานโดยใช้เหตุผลยอกย้อนเพื่อแก้ตัว

k ธรรมบัญญัติของโมเสสเรียกเก็บภาษีหนึ่งในสิบของผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว น้ำมันมะกอก เหล้าองุ่น พวกธรรมาจารย์ประยุกต์ใช้บทบัญญัตินี้แม้กับพืชผักเล็กน้อยที่มีในสวนครัวด้วยเพื่อแสดงว่าตนมีความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างมาก

l “ราคะตัณหา” สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ความอธรรม” “ความโสมม” “ความโลภ”

m พระเยซูเจ้าทรงกล่าวเป็นนัยถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ที่กำลังจะมาถึง (เทียบ 21:38ฯ)

n “ธรรมาจารย์” ในที่นี้ หมายถึงธรรมทูตคริสตชน ไม่ใช่ธรรมาจารย์ของชาวยิว (เทียบ 10:41; 13:52)

o เศคาริยาห์ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นคนเดียวกับที่กล่าวถึงใน 2 พศด 24:20-22 เขาเป็นคนสุดท้ายที่พระคัมภีร์กล่าวว่าถูกฆ่า (2 พศด เป็นหนังสือฉบับสุดท้ายในสารบบพระคัมภีร์ของชาวยิว) ส่วนอาแบลเป็นคนแรกที่พระคัมภีร์เล่าว่าถูกฆ่า (ปฐก 4:8) วลีว่า “บุตรของบาราคิยาห์” อาจมาจากชื่อของประกาศกเศคาริยาห์ “บุตรของเบเรคิยาห์” (ดู ศคย 1:1) บางคนคิดว่าวลีนี้เป็นคำที่ผู้คัดลอกได้ต่อเติมไว้

p เรื่องประกาศกถูกฆ่า ดู 1 พกษ 19:10,14; 2 พศด 24:20-22; ยรม 26:20-23; กจ 7:52; 1 ธส 2:15; ฮบ 11:37 และตำนานอื่น ๆ นอกสารบบพระคัมภีร์ของชาวยิว

q พระเยซูเจ้าคงได้เสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มหลายครั้ง (ดู ยน)  แต่พระวรสารสหทรรศน์ไม่ได้กล่าวถึง

r ในไม่ช้าพระเยซูเจ้าจะไม่อยู่กับชาวยิวอีกต่อไป ประชาชนไม่ยอมรับพระองค์ พระเจ้าจะทรงละทิ้งกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารเช่นกัน

s ใน ลก 13:35 ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงหมายความว่า ชาวยิวจะไม่เห็นพระองค์อีกจนกว่าพระองค์จะเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ใบลาน (ลก 19:28ฯ) แต่ในบริบทของ มธ พระวาจานี้น่าจะหมายถึงการเสด็จกลับมาอย่างทรงชัยในวันสิ้นพิภพ เวลานั้นชาวยิวที่คืนดีกับพระเจ้าแล้วจะโห่ร้องรับเสด็จพระองค์ (เทียบ รม 11:25ฯ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย