Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต

12  1ครั้งหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีในวันสับบาโต บรรดาศิษย์รู้สึกหิว จึงเด็ดรวงข้าวมากิน  2เมื่อชาวฟาริสีสังเกตเห็นดังนั้น จึงทูลพระองค์ว่า “ดูซิ ศิษย์ของท่านกำลังทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโต”a  3พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำสิ่งใดเมื่อหิวโหย  4พระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า เสวยขนมปังที่ตั้งถวายพร้อมกับบรรดาผู้ติดตาม  ขนมปังนั้นผู้ใดจะกินไม่ได้ นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น  5ท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือว่า ในวันสับบาโตนั้น บรรดาสมณะในพระวิหารย่อมละเมิดวันสับบาโตได้โดยไม่มีความผิดb  6เราบอกท่านทั้งหลายว่า ที่นี่มีสิ่งยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารเสียอีก  7ถ้าท่านเข้าใจความหมายของข้อความที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา ท่านคงจะไม่กล่าวโทษผู้ไม่มีความผิด  8เพราะบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต”c

พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ

9พระเยซูเจ้าเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในศาลาธรรม  10ทรงพบชายมือลีบคนหนึ่ง ประชาชนบางคนถามพระองค์ว่า “ธรรมบัญญัติอนุญาตให้รักษาโรคในวันสับบาโตหรือไม่” ทั้งนี้เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์  11แต่พระองค์ทรงตอบเขาว่า “ท่านใดมีแกะอยู่ตัวเดียว และแกะนั้นตกบ่อในวันสับบาโต เขาจะไม่ไปจับมันและฉุดขึ้นมาดอกหรือ  12มนุษย์คนหนึ่งย่อมมีค่ากว่าแกะมากนัก ดังนั้น ธรรมบัญญัติจึงอนุญาตให้ทำความดีในวันสับบาโตได้”  13แล้วพระองค์ตรัสกับชายผู้นั้นว่า “จงเหยียดมือซิ เขาจึงเหยียดมือ และมือนั้นก็กลับเป็นปรกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ง  14ชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไร

พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์”

15พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงเสด็จไปจากที่นั่น ผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป พระองค์ทรงรักษาทุกคนให้หายจากโรค  16แต่ทรงกำชับเขามิให้แพร่งพรายให้ผู้ใดรู้  17ทั้งนี้dเพื่อให้พระวาจาที่ตรัสทางประกาศกอิสยาห์เป็นความจริงว่า

18นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้

นี่คือผู้ที่เรารัก ซึ่งเราโปรดปราน

เราจะให้จิตของเราแก่เขา

และเขาจะประกาศความยุติธรรมeแก่นานาชาติ

19เขาจะไม่ทะเลาะวิวาท และจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึง

จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะ

20เขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้ว

เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรี่อยู่

21จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะ

นานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา

พระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล

22ครั้งหนึ่ง มีผู้นำคนตาบอดเป็นใบ้และถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ พระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย คนนั้นก็พูดได้และมองเห็น  23ประชาชนทุกคนต่างประหลาดใจพูดว่า “คนนี้ เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดใช่ไหม”  24เมื่อชาวฟาริสีได้ยินเช่นนี้ ก็พูดว่า “คนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลf เจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง”  25พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสว่า “อาณาจักรใดแตกแยกกันเองย่อมพินาศ เมืองใดหรือครอบครัวใดแตกแยกกันเองย่อมจะตั้งอยู่ไม่ได้

26ถ้าซาตานขับไล่ซาตาน มันก็แตกแยกกันเอง แล้วอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ได้อย่างไร  27ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านgขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของใครเล่า เพราะฉะนั้น พวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินท่าน  28แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยพระจิตของพระเจ้า ก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว

29“ผู้ใดจะเข้าไปในบ้านของผู้เข้มแข็งและปล้นทรัพย์สินของเขาได้ ถ้าไม่มัดผู้เข้มแข็งไว้ก่อน เมื่อทำเช่นนี้แล้วเท่านั้น เขาจึงจะปล้นบ้านนั้นได้

30“ผู้ใดไม่อยู่กับเรา ย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเรา ผู้ใดไม่รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ไว้กับเรา ย่อมทำสิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป  31ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะได้รับการอภัยบาปทุกชนิดรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าด้วย แต่คำดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย  32ใครที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ใครที่กล่าวร้ายต่อพระจิตของพระเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าh

คำพูดชี้ให้เห็นความคิดในใจ

33“ถ้าท่านปลูกต้นไม้พันธุ์ดี ผลก็ย่อมดีด้วย ถ้าท่านปลูกต้นไม้พันธุ์ไม่ดี ผลย่อมไม่ดีด้วย ท่านจะรู้จักต้นไม้จากผลของมัน  34เจ้าสัญชาติงูร้ายเอ๋ย เจ้าจะพูดดีได้อย่างไรในเมื่อเจ้าเป็นคนเลว ปากย่อมพูดสิ่งที่ท่วมท้นอยู่ในใจ  35คนดีย่อมนำสิ่งดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีของตน ส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งเลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตน  36เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในวันพิพากษา มนุษย์จะต้องรายงานถึงคำพูดไร้สาระทุกคำiที่เขาเคยพูด  37เพราะท่านจะพ้นโทษหรือถูกลงโทษก็จากคำพูดของท่าน”

เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์

38เวลานั้น ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์บางคนทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ พวกเราต้องการเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ประการหนึ่งjจากท่าน  39พระองค์ทรงตอบว่า “คนชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์kต้องการเห็นเครื่องหมายนี้รึ จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็น เว้นแต่เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้นl  40โยนาห์อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้นm  41ในวันพิพากษา ชาวเมืองนีนะเวห์จะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะชาวนีนะเวห์ได้กลับใจ เมื่อได้ฟังคำเทศน์ของโยนาห์ แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก  42ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้ จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก

ปีศาจกลับมาอีก

43“เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้ว มันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักn เมื่อไม่พบ  44มันจึงพูดว่า “ข้าจะกลับไปยังบ้านของข้าที่ข้าจากมา” เมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นว่าง ปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อย  45มันจึงไปพาปีศาจอีกเจ็ดตนที่ร้ายกว่ามัน เข้ามาอาศัยที่นั่น สภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม คนชั่วร้ายของยุคนี้จะเป็นเช่นนี้”

พระญาติแท้ของพระเยซูเจ้า

46ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสกับประชาชน พระมารดาและพระญาติของพระองค์oมายืนอยู่ข้างนอก ต้องการพูดกับพระองค์p  (47)48พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่มาทูลนั้นว่า “ใครเป็นมารดา ใครเป็นพี่น้องของเรา”  49แล้วทรงยื่นพระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์  ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา  50เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”q

12 a ความผิดของบรรดาศิษย์ มิใช่อยู่ที่การเด็ดรวงข้าวของผู้อื่นในขณะที่เดินผ่านทุ่งนา (ฉธบ 23:26 อนุญาตให้ทำได้) แต่อยู่ที่การทำเช่นนี้ในวันสับบาโต นักกฎหมายเห็นว่าการทำเช่นนี้เป็น “งาน” ที่ต้องห้ามโดยธรรมบัญญัติ (อพย 34:21)

b ในวันสับบาโต สมณะไม่หยุดงาน ตรงข้ามกลับทำงานมากกว่าปรกติในศาสนพิธีต่าง ๆ

c พระเยซูเจ้าทรงยืนยันเช่นนี้ และเมื่อทรงรักษาโรคในวันสับบาโต (12:9-14//; ลก 13:10-17;14:1-6; ยน 5:1-18; 7:19-24; 9) เพื่อแสดงว่า บทบัญญัติของพระเจ้าไม่มีผลบังคับเด็ดขาดเสมอไป แต่จะต้องผ่อนผันตามที่ความจำเป็นหรือความรักเรียกร้อง พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจในการตีความหมายธรรมบัญญัติของโมเสส (ดู 5:17 เชิงอรรถ h; 15:1-7//; 19:1-9//) พระองค์ทรงมีสิทธิดังกล่าวนี้ เนื่องจากว่าทรงเป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ (8:20 เชิงอรรถ h) และได้ทรงจัดตั้งแล้วด้วย (9:6) บรรดาธรรมาจารย์ก็ยอมให้มีการยกเว้นจากธรรมบัญญัติเรื่องวันสับบาโตได้ แต่เฉพาะในกรณีจำกัดเท่านั้น

d “ทั้งนี้” หมายถึงการที่ทรงหลีกเลี่ยงมิให้ประชาชนประกาศถึงการอัศจรรย์ที่ทรงรักษาโรค

e “ความยุติธรรม” ให้ความหมายของคำฮีบรู mishpat (ในฉบับ LXX ว่า krisis) คำนี้บ่อย ๆ มีความหมายว่า “การพิพากษา” คือข้อกำหนดของพระเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตามที่ทราบได้โดยที่พระเจ้าทรงเปิดเผย

f “เบเอลเซบูล” เป็นพระของชาวคานาอัน ชื่อนี้มีความหมายว่า “บาอัล เจ้านาย” (บางคนอธิบายความหมายว่า “บาอัลแห่งกองปฏิกูล”) ชาวยิวที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวจึงเข้าใจว่า เบเอลเซบูล คือ “เจ้าแห่งปีศาจ” รูปคำที่เพี้ยนไปว่า “Beelzebub” (Syr. และ Vulg.) เป็นการเล่นคำให้มีความหมายในเชิงเยาะเย้ย (พบได้ใน 2 พกษ 1:2ฯ) หมายความว่า “เจ้าแห่งแมลงวัน”

g “พวกพ้องของท่าน” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “ลูก ๆ ของท่าน” เป็นสำนวนภาษาฮีบรู

h การไม่ยอมรับพระเมสสิยาห์อาจจะให้อภัยได้เนื่องจากพระองค์ทรงสำแดงองค์ในรูป “บุตรแห่งมนุษย์” คือมนุษย์ธรรมดา (8:20 เชิงอรรถ h) แต่การที่เห็นกิจการของพระจิตเจ้า แล้วกลับบอกว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย (เช่นในข้อ 24) นับเป็นการมีเจตนาร้ายโดยตรง การทำเช่นนี้ เป็นการปฏิเสธไม่ยอมตอบสนองพระเจ้าอย่างชัดเจน เป็นการปิดใจตนเอง ดังนั้น จึงเป็นการวางตนอยู่นอกข่ายการรับอภัย

i “คำพูดไร้สาระ” หมายถึง การใส่ความ

j “เครื่องหมายอัศจรรย์” หมายถึงอัศจรรย์ซึ่งจะพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจ และแสดงว่าอำนาจนั้นเป็นอย่างไร (เทียบ อสย 7:11ฯ; ยน 2:11 เชิงอรรถ f) เครื่องหมายแต่ประการเดียวที่พระเจ้าจะประทานให้ก็คือการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งในที่นี้ กล่าวไว้เป็นนัย ๆ เท่านั้น

k “ไม่ซื่อสัตย์” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เป็นชู้  นอกใจ” เป็นรูปแบบการเปรียบเทียบที่ใช้กันมากในพันธสัญญาเดิม  (ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ c)

l ใน มธ 16:4 ไม่อธิบายว่า “เครื่องหมายของโยนาห์” หมายถึงอะไร แต่ในข้อนี้อธิบายชัดเจนว่าหมายถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้เป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพ ส่วน ลก 11:29ฯ เข้าใจว่าเครื่องหมายของโยนาห์หมายถึงการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า การเทศน์สอนของโยนาห์ทำให้ชาวนีนะเวห์กลับใจฉันใด การเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าน่าจะทำให้ชาวยิวร่วมสมัยกับพระเยซูเจ้ากลับใจฉันนั้นด้วย

m “สามวันสามคืน” เป็นสำนวนจาก ยน 2:1 กล่าวถึงระยะเวลาระหว่างการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระเยซูเจ้าโดยประมาณ

n “ที่แห้งแล้ง” คนโบราณคิดว่าสถานที่เปลี่ยวแห้งแล้งเป็นที่อยู่อาศัยของปีศาจ (ดู 8:28; ลนต 16:8 เชิงอรรถ b; 17:7 เชิงอรรถ d; อสย 13:21; 34:14 เชิงอรรถ c; บรค 4:35; วว 18:2) ถึงกระนั้น ปีศาจชอบอาศัยในตัวมนุษย์มากกว่า (8:29 เชิงอรรถ k)

o “พระญาติ” – ตามตัวอักษรว่า “พี่น้อง” ซึ่งในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของพระนางมารีย์ แต่คงเป็นญาติใกล้ชิด อาจเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้ (ดู ปฐก 13:8; 14:16; 29:15; ลนต 10:4; 1พศด 23:22ฯ)

p สำนวนโบราณบางฉบับเพิ่มข้อ 47 “มีผู้พูดกับพระองค์ว่า มารดาและพี่น้องของท่านกำลังเสาะหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” ซึ่งอาจคัดมาจาก มก 3:32; ลก 8:20

q ความสัมพันธ์ทางจิตใจมีความสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (ดู 8:21ฯ; 10:37; 19:29)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย