Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

IV ธรรมล้ำลึกแห่งอาณาจักรสวรรค์

ก. เรื่องเล่า

11  1เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสั่งสอนศิษย์สิบสองคนแล้ว ก็เสด็จจากที่นั่นไปเทศนาสั่งสอนตามเมืองต่าง ๆ ในแคว้นกาลิลีa

คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง คำชมเชยของพระเยซูเจ้า

2ขณะที่ยอห์นถูกจองจำอยู่ในคุก เขาได้ยินข่าวกิจการของพระเยซูเจ้า จึงใช้ศิษย์bไปทูลถามพระองค์ว่า  3“ท่านคือผู้ที่จะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีก”c  4พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น  5คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ  คนยากจนได้รับการประกาศข่าวดีd 6ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข”

7ขณะที่คนเหล่านั้นกำลังจะจากไป พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่า

“ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูต้นอ้อไหวไปมาตามสายลมหรือ  มิใช่เช่นนั้น  8แล้วท่านไปดูอะไรเล่า ดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามอยู่ในพระราชวัง  9ถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแล้ว เราบอกท่าน  10และเหนือกว่าประกาศกเสียอีก ผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า

เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน

เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน

11“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์นe  12ตั้งแต่สมัยของยอห์นผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้ อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายาม ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้f  13ประกาศกทั้งหลายและธรรมบัญญัติต่างประกาศพระวาจาถึงสมัยของยอห์น  14ถ้าท่านทั้งหลายยอมเชื่อ ยอห์นนี่เองคือประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมาg  15ใครมีหู ก็จงฟังเถิด

พระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัย

16“เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใด เขาเป็นเสมือนเด็ก ๆ ที่นั่งตามลานสาธารณะ   ร้องบอกเพื่อน ๆ ว่า

17พวกเราเป่าขลุ่ย

พวกเจ้าก็ไม่เต้นรำ

พวกเราร้องเพลงโศกเศร้า

พวกเจ้าก็ไม่ร่ำไห้

18“ยอห์นมา ไม่กิน ไม่ดื่ม เขาก็ว่า ‘คนนี้มีปิศาจสิง’  19บุตรแห่งมนุษย์มา กินและดื่ม เขาก็ว่า ‘ดูซิ นักกิน นักดื่ม เป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป’ แต่พระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยกิจการh

พระเยซูเจ้าทรงตำหนิเมืองริมทะเลสาบ

20แล้วพระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาเมืองที่พระองค์ทรงทำอัศจรรย์มากกว่าที่เมืองอื่น เพราะชาวเมืองไม่ยอมกลับใจว่า

21“จงวิบัติเถิด เมืองโคราซิน จงวิบัติเถิด เมืองเบธไซดา เพราะถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วiชาวเมืองเหล่านั้นคงได้นุ่งกระสอบ เอาขี้เถ้าโรยศีรษะ กลับใจเสียนานแล้ว  22ฉะนั้น เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา เมืองไทระและเมืองไซดอนจะได้รับโทษเบากว่าเจ้า

23ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม เจ้ายกตนขึ้นถึงฟ้าเทียวหรือ ตรงกันข้าม เจ้าจะตกลงไปถึงแดนผู้ตาย เพราะว่าถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองโสดมแล้ว  เมืองโสดมก็คงจะอยู่จนถึงวันนี้  24ฉะนั้น เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา เมืองโสดมจะได้รับโทษเบากว่าเจ้า”

ผู้ต่ำต้อยได้รับข่าวดี

25เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้jจากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย  26ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น 27พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใคร

รู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้k

พระคริสตเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่สุภาพอ่อนโยน

28“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักlจงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน  29จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนmจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน  30เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”

11 a “ในแคว้นกาลิลี” แปลตามตัวอักษรว่า “ของพวกเขา” หมายถึงของชาวยิว

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ศิษย์สองคน”

c “ใครอีก” ยอห์นกำลังรอคอยพระเมสสิยาห์ ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้มาลงโทษหรือประทานรางวัลแก่มนุษย์ (3:8,10,12)

d พระเยซูเจ้าทรงอ้างถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ เพื่อแสดงให้ยอห์นเห็นว่ากิจการของพระองค์เป็นยุคของพระเมสสิยาห์แล้ว แต่ทรงทำอัศจรรย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้น มิได้ใช้ความรุนแรงเพื่อลงโทษ (เทียบ ลก 4:17-21)

e พระเยซูเจ้าตรัสข้อความนี้เพื่อเปรียบเทียบยุคสมัย มิใช่บุคคล ยอห์นแม้จะยิ่งใหญ่แต่อยู่ก่อนยุคของพระเมสสิยาห์ ยังไม่ได้เข้ามา ข้อความนี้จึงมิได้ดูหมิ่นยอห์นแต่ประการใด ยุคของพระเมสสิยาห์นั้นยิ่งใหญ่กว่ายุคใด ๆ ที่มาก่อนหน้านั้น

f “ความอดทนและความพยายาม” แปลตามตัวอักษรว่า “ความรุนแรง” ซึ่งเข้าใจได้หลายอย่าง 1. ความรุนแรงในแง่ดี คือการเสียสละตนเองแม้จะเจ็บปวด เพื่อเข้าอยู่ในพระอาณาจักร  2. ความรุนแรงผิด ๆ ของผู้ที่ต้องการสร้างพระอาณาจักรด้วยกำลัง (เช่นกลุ่มชาวยิวชาตินิยม) 3. ความรุนแรงแห่งอำนาจของปีศาจ หรือสมุนของมันในโลก ซึ่งพยายามครอบครองโลกนี้ และขัดขวางความก้าวหน้าของพระอาณาจักรของพระเจ้า  4. อาจเข้าใจได้อีกว่า “พระอาณาจักรสวรรค์มีพลังภายใน ที่จะขยายตัวออกไป นั่นคือ เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อสถาปนาตนเอง”

g ยอห์นเป็นผู้ปิดยุคแห่งพันธสัญญาเดิม ท่านเป็นผู้ต่องานที่ประกาศกมาลาคี ประกาศกคนสุดท้ายได้ทิ้งไว้ และทำให้คำทำนายสุดท้ายของมาลาคีเป็นความจริง (มลค 3:23)

h “โดยกิจการ” สำเนาโบราณบางฉบับว่า “จากลูก ๆ ของตน” (ดู ลก 7:35) ผู้นำชาวยิวประพฤติตนเหมือนเด็กที่เอาใจยาก ไม่ยอมเล่นร่วมกับผู้อื่นเลย (ไม่ว่าจะเล่นงานแต่งงาน และงานศพ) เพราะเขาไม่ยอมรับข้อเสนอใด ๆ จากพระเจ้า ไม่ว่าจะมาในรูปของความเคร่งครัดของยอห์น หรือจะมาในความอ่อนโยนของพระเยซูเจ้า ท่าทีที่แตกต่างกันนี้ เข้าใจได้จากบทบาทต่างกัน ยอห์นเป็นผู้เตรียมยุคของพระเมสสิยาห์ แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้สถาปนายุคนี้ (เทียบ 9:14-15; 11:11-13) ถึงแม้มนุษย์จะไม่ยอมรับแผนการอันทรงปรีชาของพระเจ้าก็แสดงว่าตนถูกต้องโดยพฤติกรรมของยอห์นและของพระเยซูเจ้า “กิจการ” ของพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะอัศจรรย์ของพระองค์ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น หรือแสดงความคิดของผู้ที่ไม่ยอมเชื่อ (ข้อ 6 และข้อ 20-24) พระเยซูเจ้ายังเปรียบเป็นเหมือน “ปรีชาญาณ” (11:28-30; 12:42; 23:24//; ยน 6:35 เชิงอรรถ k; 1คร 1:24) บางคนคิดว่าข้อความนี้เป็นเพียงคำพังเพยที่กล่าวถึงปรีชาญาณผิดๆของผู้ไม่มีความเชื่อ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลเป็นการลงโทษจากพระเจ้า (ข้อ 20-24)

i “เมืองไทระ และเมืองไซดอน” เป็นเมืองที่บรรดาประกาศกเคยต่อว่าในอดีต จึงนับเป็นรูปแบบของความอสัตย์อธรรม (อสย 23; อสค 26-28; อมส 1:9-10; ศคย 9:2-4)

j “เรื่องเหล่านี้” ข้อ 25-27 ไม่ต่อเนื่องกับเนื้อเรื่องที่ มธ เพิ่งกล่าวถึง (ลก จัดข้อความนี้ไว้ที่อื่น) ดังนั้น “เรื่องเหล่านี้” ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เพิ่งกล่าวมา แต่หมายถึง “ธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักร” (13:11) ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่ “ผู้ต่ำต้อย” คือบรรดาศิษย์ (เทียบ 10:42) แต่ทรงปิดบังไว้จาก “ผู้มีปรีชา” คือจากบรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารย์

k ข้อความในข้อ 26-27 นี้แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงมีความสำนึกพิเศษถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ทรงมีกับพระเจ้า และการที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์มาหาพระองค์ในข้อ 28-30 ทำให้เราคิดถึงข้อความจากวรรณกรรมปรีชาญาณหลายตอน (สภษ 8:22-36; ปชญ 8:3-4; 9:9-18; บสร 24:3-9,19-20) ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงแสดงว่าทรงมีบทบาทเหมือนปรีชาญาณ (ดู 11:19 เชิงอรรถ h) มิใช่ในแบบสมมติเป็นบุคคลอีกต่อไป แต่เป็นบุคคลจริง ๆ เป็น “พระบุตร” ของ “พระบิดา” โดยเฉพาะ (เทียบ 4:3) ข้อความนี้มีลักษณะคล้ายกับสำนวนของยอห์น (ดู ยน 1:18; 3:11,35; 6:46; 10:15) จึงเป็นข้อความที่สะท้อนธรรมประเพณีของพระวรสาร “สหทรรศน์” ในรูปแบบดั้งเดิมว่า พระเยซูเจ้าทรงมีจิตสำนึกว่าทรงเป็นบุตรพระเจ้า เช่นเดียวกับที่เราพบในพระวรสารนักบุญยอห์น

l “ภาระหนัก” คือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์ที่ชาวฟาริสีได้เพิ่มเติมขึ้นมา สำนวนว่า “แอกของธรรมบัญญัติ” เป็นการเปรียบที่ธรรมาจารย์ใช้บ่อย ๆ  (ดู บสร 51:26; ยรม 2:20; 5:5; พคค 3:27; ศฟย 3:9 (LXX); เทียบ อสย 14:25)

m “ใจอ่อนโยนและถ่อมตน” เป็นสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ เมื่อกล่าวถึง “ผู้ยากจน” ในพันธสัญญาเดิม (ดู ดนล 3:87; ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d) พระเยซูเจ้าทรงรับท่าทีเช่นนี้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาเป็นของพระองค์ พระองค์จึงทรงอ้างว่าเป็นอาจารย์สอนปรีชาญาณเช่นเดียวกับ “ผู้รับใช้” ที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวไว้ (อสย 61:1-2; ลก 4:18; ดู มธ 12:18-21; 21:5) ท่าทีเช่นนี้ต่อความยากจนปรากฏชัดใน “ความสุขแท้จริง” และในข้อความของพระวรสารอีกหลายตอน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย