Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

 

II การประกาศพระอาณาจักรสวรรค์

.เรื่องเล่า

การเทศน์สอนของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

1ในครั้งนั้นa ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแห่งยูเดียb 2ยอห์นกล่าวว่า “จงกลับใจเถิดcอาณาจักรสวรรค์dอยู่ใกล้แล้ว”  3ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงว่า

คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า

“จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด

4ยอห์นนุ่งห่มด้วยผ้าขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่าเป็นอาหาร  5ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแคว้นยูเดีย และจากทั่วเขตแม่น้ำจอร์แดนพากันไปพบเขา  6รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอร์แดนโดยสารภาพบาปของตนe

7เมื่อยอห์นเห็นชาวฟาริสีfและสะดูสีgหลายคนมารับพิธีล้าง จึงกล่าวว่า “เจ้าสัญชาติงูร้าย ผู้ใดแนะนำเจ้าให้หนีการลงโทษที่กำลังจะมาถึงh 8จงประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด  9อย่าอวดอ้างเองว่า “เรามีอับราฮัมเป็นบิดา” ข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นลูกของอับราฮัมได้  10บัดนี้ขวานกำลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว ต้นไม้ต้นใดที่ไม่เกิดผลดีจะถูกโค่นและโยนใส่ไฟ  11ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้สำนึกผิดกลับใจ แต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะถือรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและไฟi  12เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ”j

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

13เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึงแม่น้ำจอร์แดน เพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น  14ยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทัย เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า”  15พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เวลานี้ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า”k ยอห์นจึงยอมทำตาม

  16เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้ว เสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกl พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมา เหนือพระองค์ดุจนกพิราบm  17และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”n


3 a “ในครั้งนั้น” แปลตามตัวอักษรว่า “ในวันเหล่านั้น” เป็นสูตรที่ใช้บ่อย ๆ เพื่อเชื่อมความให้ต่อเนื่องกันเท่านั้น

b แคว้นยูเดียเป็นดินแดนแห้งแล้ง มีเนินเขาอยู่ทั่วไป มีอาณาบริเวณตั้งแต่สันเขาภาคกลางของปาเลสไตน์ ลงไปถึงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนและทะเลแดง

c “กลับใจ” ภาษากรีกว่า Metanoia หมายถึงการละทิ้งบาป เป็นทุกข์เสียใจ ความเสียใจที่ได้ประพฤติผิดในอดีตมักจะมี “การกลับใจ” ตามมา เมื่อมนุษย์หันมาหาพระเจ้าและเริ่มชีวิตใหม่

          คำว่า “กลับใจ” (Metanoia) นี้ หมายถึงลักษณะสองประการของการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ละทิ้งบาปหันมาหาพระเจ้า (ดู  กจ 2:38 เชิงอรรถ x; 3:19 เชิงอรรถ n) การเป็นทุกข์ถึงบาปและการกลับมาหาพระเจ้าเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อรับความรอดพ้นที่พระอาณาจักรของพระเจ้านำมาให้ ยอห์นผู้ทำพิธีล้างเชิญชวนให้เป็นทุกข์ถึงบาป (เทียบ กจ 13:24; 19:4) และพระเยซูเจ้าจะเชิญชวนเช่นเดียวกัน (มธ 4:17 //; ลก5:32; 13:3,5) บรรดาศิษย์ (มก 6:12; ลก 24:47) และเปาโล (กจ 20:21; 26:20) ก็จะเชิญชวนเช่นเดียวกันด้วย

d “อาณาจักรสวรรค์” แทนที่จะใช้ “พระอาณาจักรของพระเจ้า” (ดู  4:17 เชิงอรรถ f) วลีนี้เป็นของมัทธิวโดยเฉพาะ สะท้อนให้เห็นว่าชาวยิวไม่กล้าออกพระนามของพระเจ้าโดยตรง จึงใช้คำอื่น (เช่น สวรรค์) แทน

e “พิธีล้าง” คือการจุ่มตัวลงในน้ำ เป็นกิจการที่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการชำระให้บริสุทธิ์หรือการเกิดใหม่ เป็นพิธีที่รู้จักกันดีในสมัยโบราณและในศาสนายิว (เช่น พิธีล้างผู้เข้าศาสนายิว และพิธีชำระตนของพวก

เอสเซน) พิธีล้างของยอห์น แม้จะคล้ายกับพิธีดังกล่าวนี้ ก็แตกต่างด้วยเหตุผลสามประการ คือ 1. พิธีล้างของยอห์นเน้นการชำระด้านจิตใจและความประพฤติ มิใช่เป็นเพียงพิธีภายนอกเท่านั้น (3:2,6,8,11;ลก 3:10-14) 2. พิธีล้างของยอห์นรับได้เพียงครั้งเดียว และเพราะเหตุนี้ จึงเป็นพิธีเข้าจารีต 3. พิธีล้างของยอห์นเป็นการเตรียมผู้รับให้คอยรับเสด็จพระเมสสิยาห์ซึ่งจะเสด็จมาในวาระสุดท้าย ดังนั้น ผู้รับพิธีล้างนี้จึงเป็นกลุ่มชนที่จะเข้าเป็นประชากรของพระเมสสิยาห์ (3:2,11; ยน 1:19-34) พระเยซูเจ้าองค์เดียวเท่านั้น มิใช่ยอห์น จะทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า (3:7, 10-12) ดูเหมือนว่า ศิษย์ของพระเยซูเจ้ายังทำพิธีล้างของยอห์นต่อไป (ยน 4:1-2) จนกระทั่งพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงพิธีให้เป็นศีลล้างบาป (มธ 28:19; กจ 1:5 เชิงอรรถ f; รม 6:4 เชิงอรรถ a)

f “ชาวฟาริสี” เป็นนิกายหนึ่งในศาสนายิว ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด แต่การยึดมั่นจนเกินไปต่อธรรมประเพณีของบรรดาอาจารย์ซึ่งรับสืบทอดกันมาด้วยปากเปล่า ทำให้พวกเขาพิจารณาการกระทำทุกชนิดอย่างจุกจิกเกินไป ท่าทีอิสระของพระเยซูเจ้าต่อธรรมบัญญัติ การที่ทรงคบหาสมาคมกับคนบาป ทำให้ชาวฟาริสีต่อต้านพระองค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราเห็นได้ชัดจากหลายตอนในพระวรสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน มธ 9:11//; 12:2//, 14//, 24; 15:1 และ 16:1//, 6//; 19:3//; 21:45; 22:15//, 34, 41,23//; ลก 5:21; 6:7; 15:2; 16:14ฯ; 18:10ฯ; ยน 7:32; 8:13;9:13ฯ; 11:47ฯ ถึงกระนั้นพระเยซูเจ้าก็ยังทรงเป็นมิตรกับชาวฟาริสีบางคน (ลก 7:36 เชิงอรรถ f; ยน 3:1) บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าถือว่าชาวฟาริสีเป็นพันธมิตรสู้กับชาวสะดูสี (กจ 23:6-10) เราต้องยอมรับว่า ชาวฟาริสีมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติศาสนา (เทียบ รม 10:2) และมีความจริงใจ (กจ 5:34ฯ) เปาโลเองก็ภูมิใจที่แต่ก่อนเคยเป็นชาวฟาริสี (กจ 23:6; 26:5; ฟป 3:5)

g “ชาวสะดูสี” เป็นอีกนิกายหนึ่งในศาสนายิว มีแนวความคิดตรงข้ามกับแนวคิดของชาวฟาริสี ชาวสะดูสีไม่ยอมรับประเพณีใด ๆ ที่ไม่มีบันทึกไว้ในธรรมบัญญัติที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (ดู กจ 23:8 เชิงอรรถ c) ชาวสะดูสีส่วนใหญ่มาจากตระกูลหัวหน้าสมณะ มีความเลื่อมใสในศาสนาน้อยกว่าชาวฟาริสี และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองมากกว่า ชาวสะดูสีมีความขัดแย้งกับพระเยซูเจ้าด้วย (16:1,6; 22:23ฯ) และกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ (กจ 4:1 เชิงอรรถ a; 5:17)

h หมายถึงการลงโทษในวันของพระยาห์เวห์ (อมส 5:18 เชิงอรรถ m) ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของยุคพระเมสสิยาห์

i ในพันธสัญญาเดิม ไฟเป็นธาตุที่ชำระให้บริสุทธิ์ มีความละเอียดอ่อนและประสิทธิภาพดีกว่าน้ำ ใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการที่พระเจ้าทรงแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และเป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าผู้ทรงชำระจิตใจมนุษย์ (ดู  บสร 2:5; อสย 1:25; ศคย 13:9; มลค 3:2-3)

j “ไฟที่ไม่รู้ดับ” คือไฟนรก ซึ่งจะเผาไหม้สิ่งที่ไม่สามารถชำระให้บริสุทธิ์ได้ตลอดไป (ยดธ 16:17; สดด 21:9; บสร 7:17; อสย 66:24; ศฟย 1:18)

k คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้างแสดงให้เห็นว่าการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเป็นปัญหาสำหรับคริสตชนสมัยแรก เพราะในกรณีนี้ ผู้ใหญ่ถ่อมตนลงต่ำกว่าผู้น้อย คำตอบของพระเยซูเจ้าชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อปฏิบัติตามแผนการกอบกู้ของพระเจ้าให้สำเร็จบริบูรณ์ไป บางทีพระเจ้าทรงปรารถนาใช้พิธีนี้เพื่อทำให้พระเมสสิยาห์เข้าเป็นสมาชิกของประชากรในยุคสุดท้าย (ดู  1:22 เชิงอรรถ j; 3:6 เชิงอรรถ e)

l สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มคำว่า “แก่พระองค์” หมายความว่า “ต่อหน้าพระองค์”

m พระจิตของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือน้ำในการสร้างโลก (ปฐก 1:2) ขณะนี้ทรงสำแดงองค์อีกครั้งในการสร้างใหม่ ทรงเจิมพระเยซูเจ้าให้ประกอบภารกิจของพระเมสสิยาห์ (กจ 10:38) คือพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำพระองค์ให้ประกอบภารกิจนี้ (มธ 4:1ฯ;12:12,28; ลก 4:14,18; 10:21) ในพระวรสารของมาระโก การเห็นนกพิราบและได้ยินเสียงจากสวรรค์ เข้าใจว่าเป็นประสบการณ์ภายในของพระเยซูเจ้า แต่ในพระวรสารของมัทธิวปรากฏการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ภายนอก ทุกคนที่นั่นได้ยินเสียง

n จุดประสงค์ของประโยคนี้คือประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รับใช้ที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึง แต่การใช้คำว่า “บุตร” แทนคำว่า “ผู้รับใช้” (คำภาษากรีก pais มีความหมายทั้งสอง) เน้นให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระบิดาเจ้า ในฐานะที่เป็นพระบุตรที่ได้รับการเจิม (ดู  4:3 เชิงอรรถ d) ในวรรณคดีของชาวยิว เสียงจากสวรรค์เป็นวิธีแสดงว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจสอนให้แก่อาจารย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย