Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)


โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร
a
1ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรดb พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออกcเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม  2สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์”  3เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย  4พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์d ตรัสถามเขาว่า “พระคริสต์จะประสูติที่ใด”  5เขาจึงทูลตอบว่า “ในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า

6เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์

เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์

เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า

ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอล  ประชากรของเรา

7ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ  8แล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมือง

เบธเลเฮม ทรงกำชับว่า “จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จงกลับมาบอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย”  9เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งนำทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมารe  10เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก  11เขาเข้าไปในบ้าน พบ

พระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบfออกมาถวายพระองค์  12แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น

พระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ ทารกผู้บริสุทธิ์ถูกประหาร

13เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิต”  14โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืนนั้น  15และอยู่ที่นั่น จนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตัรสทางประกาศกเป็นความจริงว่า

เราเรียกบุตรของเรามาจากประเทศอียิปต์g

16เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงเห็นว่าพระองค์ถูกบรรดาโหราจารย์hหลอก ก็กริ้วยิ่งนัก จึงทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง  17ดังนี้ พระดำรัสที่ตรัสไว้โดยประกาศกเยเรมีย์iก็เป็นความจริงว่า

18มีผู้ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์

เป็นเสียงร้องไห้และคร่ำครวญอย่างขมขื่น

นางราเคลร้องไห้อาลัยถึงบรรดาบุตร

นางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใด

เพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว

พระกุมารเสด็จกลับจากประเทศอียิปต์ไปเมืองนาซาเร็ธ

19หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศอียิปต์  20กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว”  21โยเซฟจึงลุกขึ้น  พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล  22แต่เมื่อรู้ว่าอารเคลาอัสjขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลัวที่จะไปที่นั่น และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลีk  23ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่า

พระองค์จะได้รับพระนามว่าชาวนาซาเร็ธl

2 a ในบทที่หนึ่ง มัทธิวนำเสนอพระเยซูเจ้าในฐานะโอรสของกษัตริย์ดาวิด และพระบุตรของพระเจ้า ในบทที่สองนี้ ท่านเกริ่นให้เราทราบถึงพระภารกิจของพระองค์ในการช่วยกู้คนต่างชาติให้รอดพ้น บรรดาโหราจารย์ผู้แทนคนต่างชาติเหล่านี้ได้รับเรียกมาหาแสงสว่างของพระองค์ (ข้อ 1-12) พระเยซูเจ้าจะต้องรับทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับประชากรของพระองค์ คือต้องหนีไปประเทศอียิปต์ (ข้อ 13-15) ต้องเป็นเชลยอีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16-18) ชนที่เหลือส่วนน้อยจะกลับมาอย่างต่ำต้อย (ข้อ 19-2 - ดู  23 เชิงอรรถ l) มัทธิวนำเรื่องราวจากพระคัมภีร์เหล่านี้ (midrash) เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปฐมวัยของพระเยซูเจ้าสะท้อนให้คิดถึงปฐมวัยของโมเสส เพื่อสอนความจริงดียวกันกับที่ลูกาสอน โดยใช้คำทำนายของสิเมโอน (ลก 2:34 เชิงอรรถl)

b “ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด” ราวปีที่ 5 หรือ 4 ก่อนคริสตศักราช เฮโรดเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นยูเดีย อิดูเมอา และแคว้นสะมาเรีย ตั้งแต่ปี 37-4   ก่อน คริสตศักราช (ดู  ลก 2:2 เชิงอรรถ b)

c เรื่องเล่าทำนองนี้ มักจะใช้ถ้อยคำกว้าง ๆ ไม่เจาะจง ทิศตะวันออกมักจะถูกใช้เป็นแหล่งที่มาของนักดาราศาสตร์ เช่น โหราจารย์เหล่านี้

d “ธรรมาจารย์” เรียกอีกอย่างว่า “อาจารย์กฎหมาย” (ลก 5:7 กจ 5:34) หรือ “นักกฎหมาย” (ลก 7:30; 10:25 ฯลฯ) บทบาทของธรรมาจารย์ คืออธิบายความหมายของพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับชีวิตประจำวันของชาวยิว (ดู  อสร 7:6 เชิงอรรถ c; บสร 39:2 เชิงอรรถ b) บทบาทนี้ทำให้พวกธรรมาจารย์ได้รับเกียรติและมีอิทธิพลในหมู่ประชาชน ธรรมาจารย์ส่วนใหญ่มาจากชาวฟาริสี แต่ไม่ใช่ทุกคน (3:7 เชิงอรรถ f) ธรรมาจารย์พร้อมกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสร่วมเป็นสภาสูงสุดของชาวยิว หรือ “สภาซันเฮดริน”

e แน่นอนว่าผู้นิพนธ์พระวรสารคิดว่าดาวนี้ขึ้นอย่างอัศจรรย์ เราไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานทางวิชาการมาอธิบายปรากฏการณ์นี้ (เทียบ กดว 24:17) มีการบันทึกว่าเมื่อบุคคลสำคัญอื่น ๆ บังเกิดมาก็มีดาวปรากฏขึ้นด้วย เช่นกัน

f “ทองคำ กำยานและมดยอบ” เป็นของมีค่าและเครื่องหอมจากประเทศอาราเบีย (ยรม 6:20,อสค 27:22) บรรดาปิตาจารย์เข้าใจว่าทองคำเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการเป็นกษัตริย์ กำยานหมายถึงการเป็นพระเจ้า และมดยอบหมายถึงการรับทรมานของพระเยซูเจ้า การถวายบังคมของบรรดาโหราจารย์ทำให้ถ้อยคำของประกาศกที่ว่า ประชาชาติจะมานมัสการพระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นความจริง (เทียบ กดว 24:17 สดด 72:10-15 อสย 49:23; 60:5ฯ) ข้อความเหล่านี้ถือว่าเป็นพระเมสสิยาห์ การที่คนต่างชาติยอมรับว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์จึงตรงกันข้ามกับการที่ชาวยิวซึ่งมีกษัตริย์เฮโรดเป็นผู้แทน ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์

g “บุตร” ตามความหมายของประกาศกโฮเชยาหมายถึงประชากรอิสราเอล แต่ มธ ใช้คำว่า “บุตร” ในที่นี้ หมายถึงพระเมสสิยาห์

h ในข้อเขียนของบรรดารับบียังเล่าเกี่ยวกับโมเสสที่คล้ายกับเรื่องนี้ว่า เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ได้ทรงทราบข่าวโดยนิมิตจากโหรว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมา ได้ทรงสั่งให้ประหารทารกแรกเกิดเพศชายทุกคน

i ในความหมายดั้งเดิม ข้อความตอนนี้หมายความว่านางราเคล ซึ่งเป็นบรรพชน ได้ร้องไห้ถึงประชาชนจากตระกูลเอฟราอิม มนัสเสห์ และเบนยามินซึ่งถูกชาวอัสซีเรียประหารชีวิตหรือจับเป็นเชลย มัทธิวประยุกต์เหตุการณ์นี้กับทารกชาวเบธเลเฮม อาจเป็นเพราะว่าธรรมประเพณีสายหนึ่งคิดว่า หลุมฝังศพของนางราเคลตั้งอยู่ใกล้เมืองเบธเลเฮม (ปฐก 35:19ฯ)

j อาร์เคลาอัสเป็นโอรสของกษัตริย์เฮโรดจากนาง Maltace (เช่นเดียวกับเฮโรด อันทิปาส) เป็นผู้ปกครองแคว้นยูเดียตั้งแต่ 4 ก.ค.ศ. ถึง ค.ศ. 6

k แคว้นกาลิลีอยู่ในปกครองของกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส (ดู  ลก 3:1 เชิงอรรถ c)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย