Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว    

I การประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า

1  1หนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า โอรสของกษัตริย์ดาวิด ผู้ทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัมa

2อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค อิสอัคเป็นบิดาของยาโคบ ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับบรรดาพี่น้อง  3ยูดาห์เป็นบิดาของเปเรศและเศราห์ มารดาของคนทั้งสองคือนางทามาร์ เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน เฮสโรนเป็นบิดาของราม  4รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโซน นาโซนเป็นบิดาของสัลโมน  5สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส มารดาของโบอาสคือนางราหับ โบอาสเป็นบิดาของโอเบด มารดาของโอเบดคือนางรูธ โอเบดเป็นบิดาของเจสซี  6เจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด  กษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาของซาโลมอน จากมารดาซึ่งเคยเป็นภรรยาของอูรียาห์ 

7ซาโลมอนเป็นบิดาของเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป็นบิดาของอาบียาห์ อาบียาห์เป็นบิดาของอาสาb  8อาสาเป็นบิดาของเยโฮซาฟัท เยโฮซาฟัทเป็นบิดาของโยรัม โยรัมเป็นบิดาของอุสซียาห์  9อุสซียาห์เป็นบิดาของโยธาม โยธามเป็นบิดาของอาหัส อาหัสเป็นบิดาของเฮเซคียาห์  10เฮเซคียาห์เป็นบิดาของมนัสเสห์ มนัสเสห์เป็นบิดาของอาโมนc อาโมนเป็นบิดาของโยสิยาห์  11โยสิยาห์เป็นบิดาของเยโคนียาห์และพี่น้อง ในสมัยถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลน  12หลังจากถูกกวาดต้อนไปกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนียาห์เป็นบิดาของเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเศรุบบาเบล  13เศรุบบาเบลเป็นบิดาของอาบียุด อาบียุดเป็นบิดาของเอลียาคิม เอลียาคิมเป็นบิดาของอาซอร์  14อาซอร์เป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาคิม อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด  15เอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์เป็นบิดาของมัทธาน มัทธานเป็นบิดาของยาโคบ 

16ยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟ พระสวามีของพระนางมารีย์

        พระเยซูเจ้าdที่ขานพระนามว่า “พระคริสตเจ้า” ประสูติจากพระนางมารีย์ผู้นี้

            17ดังนั้น ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าจากอับราฮัมถึงกษัตริย์ดาวิดมีสิบสี่

ชั่วคน นับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีกสิบสี่ชั่วคน และนับจากสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีกสิบสี่ชั่วคน

โยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม

18เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟe แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน  ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า  19โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆf  20ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าgก็มาเข้าฝันh กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย  เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า  21นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูi เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”  22เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกjจะเป็นความจริงว่า 

23หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล”

แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา”  24เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย  25แต่เขามิได้มีเพศสัมพันธ์กับนาง ต่อมานางให้กำเนิดkบุตรชาย โยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่า เยซู

1 a มัทธิวให้รายชื่อลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าย้อนกลับไปถึงอับราฮัมเท่านั้น แต่ก็ยังกล่าวถึงชื่อของหญิงต่างด้าวบางคนด้วย (ข้อ 3,5,6) ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงสืบตระกูลมาจากบุคคลหลักที่ได้รับพระสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ คือ อับราฮัม และกษัตริย์ดาวิด พร้อมกับราชวงศ์  ลำดับพระวงศ์ในพระวรสารของลูกามีลักษณะสากลและย้อนกลับไปถึงอาดัม ซึ่งเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติ ลำดับพระวงศ์ทั้งสองแบบ จากกษัตริย์ดาวิดจนถึงโยเซฟมีชื่อเหมือนกันเพียงสองชื่อเท่านั้น นอกจากนั้น ลำดับพระวงศ์ของมัทธิวมีโครงสร้างตายตัวโดยแบ่งบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มละสิบสี่ชื่อ (2 คูณ 7) (ดู  6:9 เชิงอรรถ d) วิธีการนี้ทำให้จำเป็นต้องละเว้นนามของกษัตริย์สามพระองค์ที่อยู่ระหว่างกษัตริย์โยรัม และอุสซียาห์ และทำให้ต้องกล่าวนามกษัตริย์เยโคนียาห์สองครั้ง (ข้อ 11-12) ทั้งนี้เพราะชื่อภาษากรีกชื่อเดียว (เยโคนียาห์ หรือ LXX Ioakim) ใช้แปลชื่อภาษาฮีบรูได้ทั้งสองชื่อ คือเยโฮยาคิมและเยโฮยาคิน ลำดับพระวงศ์ในมัทธิวและลูกาจบลงที่โยเซฟผู้เป็นบิดาของพระเยซูเจ้าตามนิตินัยเท่านั้น เหตุผลก็คือคนโบราณคิดว่า การเป็นบิดาตามนิตินัย (โดยการรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือการใช้ชื่อของผู้ตายเป็นชื่อบิดา) ก็เป็นการเพียงพอที่ถ่ายทอดสิทธิของทายาทผู้รับมรดก สิทธิในกรณีนี้ก็คือ  การสืบเชื้อสายในราชวงศ์ของพระเมสสิยาห์ มัทธิวกล่าวถึงลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องแรกเพื่อแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ดาวิด โดยเป็นบุตรบุญธรรมของโยเซฟ ตามคำแนะนำของทูตสวรรค์

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า “อาสาฟ”

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า “อาโมส”

d ต้นฉบับภาษากรีก และคำแปลภาษาละตินหลายฉบับชัดเจนกว่าว่า “โยเซฟซึ่งเป็นคู่หมั้นของพระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้า” ยังมีบางฉบับ (เช่น Syr.Sin.)เข้าใจข้อนี้ไม่ถูกต้อง แปลว่า“โยเซฟซึ่งเป็นคู่หมั้นของพระนางพรหมจารีมารีย์ เป็นบิดาของพระเยซูเจ้า”

e การหมั้นตามธรรมเนียมชาวยิวมีผลทำให้คู่หมั้นฝ่ายชายเรียกได้ว่าเป็น “สามี” และจะพ้นจากพันธะนี้ได้ก็โดยการฟ้องหย่าเท่านั้น (ข้อ 19)

f แปลตรงตัวว่า “ส่งเธอกลับไปอย่างเงียบ ๆ” อาจเป็นเพราะว่าโยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม และไม่ต้องการรับบุตรของชายที่เขาไม่รู้จักมาเป็นบุตรของตน หรืออธิบายได้อีกอย่างหนึ่งว่า เขาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของพิธีแต่งงาน เพราะมีความเคารพต่อธรรมล้ำลึกที่พระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเมสสิยาห์ จึงต้องได้รับคำแนะนำจากทูตสวรรค์ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เขารับพระนางมาเป็นภรรยา

g คำว่า “ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ในพระคัมภีร์ตอนแรก ๆ (ปฐก 16:7 เชิงอรรถ e) หมายถึง พระยาห์เวห์พระองค์เอง เมื่อคำสอนเกี่ยวกับทูตสวรรค์ได้พัฒนาขึ้น (ดู  ทบต 5:4 เชิงอรรถ b) ความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับทูตสวรรค์ก็ชัดเจนขึ้น ทูตสวรรค์มีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารของพระเจ้า ดังจะเห็นได้ในเรื่องปฐมวัยของพระเยซูเจ้า (มธ 1:20,24; 2:12,19; ลก 1:11; 2:9 และ มธ 28:2; ยน 5:4; กจ 5:19; 8:26; 12:7,23)

h เช่นเดียวกับในพันธสัญญาเดิม (บสร 34:1 เชิงอรรถ a) พระเจ้าแสดงพระประสงค์ของพระองค์ในความฝัน (มธ 2:12,13,19,22; (เทียบ กจ 16:9; 23:11; 27:23 และการที่อานาเนียและเปาโลเห็นภาพนิมิตใน กจ 9:10ฯ, โครเนลิอัสและเปโตร ใน 10:3ฯ,11ฯ)

i “เยซู” (ฮีบรูว่า “เยโฮชูวา”) แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงช่วยให้รอดพ้น”

j “ตามพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศก…” สูตรนี้หรือที่คล้าย ๆ กันพบได้บ่อยใน มธ 2:15,17,23; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:54,56; 27:9 (และ 3:3; 11:10; 13:14 ด้วย) ตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมแล้ว มาตรการเพื่อตัดสินว่าผู้ใดเป็นประกาศกแท้หรือประกาศกปลอม ก็คือคำพูดของเขาสำเร็จไปจริงหรือไม่ (ฉธบ 18:20-22 เชิงอรรถ f) ตามทัศนะของพระเยซูเจ้า และของบรรดาศิษย์ พระเจ้าทรงเผยแผนการของพระองค์โดยพระวาจาและการกระทำ พันธสัญญาใหม่ใช้วิธีการอธิบายพระคัมภีร์ตามที่ชาวยิวในสมัยนั้นนิยมใช้ เพื่อแสดงว่าแผนการของพระเจ้าสำเร็จไปในองค์พระเยซูเจ้า โดยชี้ให้เห็นว่ารายละเอียดในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าสอดคล้องกับข้อความที่เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิม (ยน 2:22; 20:9; กจ 2:23 เชิงอรรถ o, 31, 34-35; 3:24 เชิงอรรถ s; รม 15:4; 1คร 10:11; 15:3-4; 2คร 1:20; 3:14-16)

k แปลตามตัวอักษรว่า “จนกระทั่งนางได้ให้กำเนิดบุตรชาย” ข้อความนี้ไม่คำนึงถึงเหตุการณ์หลังการประสูติของพระเยซูเจ้า ข้อความนี้ในตัวเองไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธความเป็นพรหมจารีเสมอไปของพระนางมารีย์ ความจริงเรื่องพระนางมารีย์เป็นพรหมจารีเสมอไปนี้ สรุปได้จากพระวรสารตอนอื่น และจากธรรมประเพณีของพระศาสนจักร การที่โยเซฟตั้งชื่อเด็กหมายความว่า โยเซฟยอมรับกุมารนั้นเป็นบุตรของตน ส่วนเรื่อง “พี่น้องของพระเยซูเจ้า” (ดู  12:46 เชิงอรรถ o)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย