Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

16  1เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย

เพื่อท่านจะไม่แคลงใจa

2เขาจะขับไล่ท่านออกจากศาลาธรรม

เวลานั้นกำลังมาถึง

เมื่อผู้ที่ฆ่าท่านจะคิดว่าตนกำลังถวายคารวะกิจแด่พระเจ้า

3เขาจะทำเช่นนี้

เพราะเขาไม่รู้จักทั้งพระบิดาและเรา

4แต่เราบอกเรื่องนี้กับท่าน

เพื่อว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง

ท่านจะระลึกได้ว่าเราบอกท่านแล้ว

การเสด็จมาของพระผู้ช่วยเหลือ

เราไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่านตั้งแต่ต้น

เพราะเรายังอยู่กับท่าน

5แต่บัดนี้เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา

ไม่มีผู้ใดถามเราว่า “พระองค์จะเสด็จไปไหน”

6แต่เพราะเราได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน

ใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์

7เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า

ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน

เพราะถ้าเราไม่ไป

พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน

แต่ถ้าเราไป

เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน

8เมื่อพระองค์เสด็จมา

พระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายb

ของบาป

ของความถูกต้อง

และของการตัดสิน

9บาปของโลกคือ

เขาไม่ได้เชื่อในเราc

10ความถูกต้องคือ

เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา

และท่านจะไม่เห็นเราอีกd

11การตัดสินคือ

ซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแล้วe

12เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน

แต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้

13เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา

พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล

พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง

แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา

และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นf

14พระองค์จะทรงให้เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์

เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงได้รับจากเรา

15ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย

ดังนั้น เราจึงบอกว่า

พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเราg

พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมา

16อีกไม่นาน ท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเรา

และต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีกh

17ศิษย์บางคนจึงถามกันว่า ที่พระองค์ตรัสกับเราว่า “อีกไม่นาน ท่านจะไม่เห็นเรา แล้วต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก” หมายความว่าอย่างไร และที่พระองค์ตรัสว่า “เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา” หมายความว่าอย่างไร  18เขาพูดกันอีกว่า ที่พระองค์ตรัสว่า “อีกไม่นาน” นั้นหมายความว่าอย่างไร’I เราไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังตรัสอะไร  19พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าบรรดาศิษย์ต้องการทูลถามพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านกำลังถามกันใช่ไหมถึงเรื่องที่เราบอกว่า อีกไม่นานท่านจะไม่เห็นเรา แล้วต่อไปไม่นานท่านจะเห็นเราอีก”

20”เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า

ท่านจะร้องไห้ คร่ำครวญ

แต่โลกจะยินดี

ท่านจะเศร้าโศก

แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดีj

21หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรย่อมมีความทุกข์

เพราะถึงเวลาของนางแล้วk

แต่เมื่อคลอดบุตรแล้ว นางก็จำความทุกข์ไม่ได้อีกต่อไป

เพราะความยินดีที่มนุษย์คนหนึ่งเกิดมาในโลก

22ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน

บัดนี้ท่านมีความทุกข์

แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจของท่านจะยินดี

ไม่มีใครนำความยินดีไปจากท่านได้

23วันนั้น

ท่านทั้งหลายจะไม่ถามสิ่งใดจากเราอีก

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า

ท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา

พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา

24จนถึงบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลยl

จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ

เพื่อความยินดีของท่านจะสมบูรณ์

25เราใช้อุปมาบอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน

จะถึงเวลา

ที่เราจะไม่ใช้อุปมาพูดกับท่านอีก

แต่จะบอกถึงพระบิดาของเราให้ท่านรู้อย่างชัดแจ้งm

26วันนั้น

ท่านจะขอในนามของเรา

เราไม่บอกกับท่านว่า เราจะขอพระบิดาnเพื่อท่าน

27พระบิดาทรงรักท่าน

เพราะท่านรักเรา และเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า

28เรามาจากพระบิดา เข้ามาในโลกนี้

บัดนี้ เรากำลังจะละโลกนี้กลับไปเฝ้าพระบิดาอีก’

29บรรดาศิษย์ทูลว่า “ใช่แล้ว บัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดแจ้ง มิได้ใช้อุปมาใด ๆ 30บัดนี้พวกเรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง และไม่จำเป็นที่ใครจะทูลถามพระองค์อีก ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า”  31พระเยซูเจ้าตรัสว่า

32”บัดนี้ ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือ

จะถึงเวลา และเวลานั้นก็มาถึงแล้ว

ที่ท่านทั้งหลายจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง

และจะทิ้งเราไว้คนเดียว

แต่เราไม่อยู่คนเดียว

เพราะพระบิดาทรงอยู่กับเรา

33เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว

เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา

ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก

แต่อย่าท้อแท้

เราชนะโลกแล้ว”

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 16-17


16 a พระเยซูเจ้าทรงบอกล่วงหน้ากับบรรดาอัครสาวก ถึงความยากลำบากที่กำลังจะมาถึง เพื่อความเชื่อของเขาจะไม่คลอนแคลน (เทียบ 13:19)

b พระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงส่งมาจะยืนยันการเป็นพยานของพระเยซูเจ้า (3:11 เชิงอรรถ e) เพื่อว่า ผู้มีความเชื่อจะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ภารกิจของพระผู้ไถ่นั้นมาจากพระเจ้าจริง ๆ

c บาปของโลกคือ การขาดความเชื่อในพระเยซูเจ้า (8:21,24,46; 15:22;) พระจิตเจ้าจะเปิดเผยบาปนี้ให้ปรากฏ

d พระจิตจะพิสูจน์ถึงสิทธิของพระเยซูเจ้าที่จะได้รับพระนาม “พระบุตรของพระเจ้า” (เทียบ 10:33; 19:7) การที่พระเยซูเจ้าจะทรง “ผ่าน” จากโลกนี้ไปเฝ้าพระบิดาจะพิสูจน์ว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า (13:1; 20:17) เพราะเป็นการแสดงว่าสวรรค์เป็นบ้านแท้ของพระองค์ (6:62)

e พระจิตเจ้าจะทรงเปิดเผยความหมายของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าว่า เป็นคำตัดสินลงโทษเจ้านายของโลกนี้อย่างเด็ดขาด

f หมายถึง ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ซึ่งเป็นผลจากการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

g พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าที่ไม่มีใครรู้ให้เป็นที่รู้จัก พระเยซูเจ้าเองก็ทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาให้เป็นที่รู้จักเช่นกัน (17:4ฯ) พระบิดาทรงเป็นที่มาของทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงมี (3:35; 5:22,26; 13:3; 17:2)

h อีกไม่นานบรรดาศิษย์จะไม่เห็นพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์จะสิ้นพระชนม์ แล้วอีกไม่นานจะเห็นพระองค์อีก เพราะพระองค์จะทรงกลับคืนพระชนมชีพ *สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “เพราะเรากำลังไปหาพระบิดา”

iสำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า “ที่พระองค์ตรัสว่า”

j ความยินดีหมายถึง ความสุขของบรรดาศิษย์ที่เห็นพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ หลังจากที่เขามีความทุกข์ในวันที่พระองค์ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์ (เทียบ 20:20)

k ความทุกข์ของหญิงที่กำลังคลอดบุตรเป็นภาพเปรียบเทียบที่พระคัมภีร์ใช้บ่อย ๆ หมายถึง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนยุคของพระเมสสิยาห์ (ดู มธ 24:8 เชิงอรรถ f)

l เพราะพระเยซูเจ้ายังไม่ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ (เทียบ 14:13ฯ)

m การกลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จมาของพระจิตเจ้าเปิดยุคใหม่ที่มนุษย์รับคำสั่งสอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความรู้ถึงพระเจ้านี้จะสมบูรณ์เมื่อเราจะเห็นพระองค์ “ดังที่ทรงเป็นอยู่” (1 ยน 3:2)

n พระเยซูเจ้ายังทรงเป็นคนกลางเพียงคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (เทียบ 10:9; 14:6; 15:5; ฮบ 8:6) แต่ความเชื่อและความรักของบรรดาศิษย์ ทำให้เขาเป็นหนึ่งกับพระองค์ ดังนั้น เขาจึงเป็นที่รักของพระบิดา โดยไม่ต้องมีใครมาคั่นกลางอีก

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย