Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

งานสมรสที่หมู่บ้านคานา

2  1สามวันต่อมาaมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นb  2พระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย  3เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว”  4พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แม่ครับc แม่ต้องการอะไรจากลูกd เวลาของลูกeยังมาไม่ถึง”  5พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า  “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด”  6ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตร  7พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่า “จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบ  8แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด” เขาก็ตักไปให้  9ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่คนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ดี ผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมา  10พูดว่า “ใคร ๆ เขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนำเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้”

11พระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ fครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานา แคว้น

กาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์  12หลังจากนี้ พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับพระมารดาญาติพี่น้องและบรรดาศิษย์ ทุกคนพำนักอยู่ที่นั่นเพียงสองสามวัน

ข: เทศกาลปัสกา     การชำระพระวิหาร

13เทศกาลปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึง พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม  14ในบริเวณพระวิหาร พระองค์ทรงพบพ่อค้าขายโค พ่อค้าขายแกะ พ่อค้าขายนกพิราบ และคนแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะ  15พระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแส้ ทรงขับไล่ทุกคนรวมทั้งแกะและโคออกจากพระวิหาร ทรงปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาด และทรงคว่ำโต๊ะของผู้แลกเงิน  16แล้วตรัสแก่คนขายนกพิราบว่า “จงนำของเหล่านี้ออกไป อย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาด”  17บรรดาศิษย์จึงระลึกได้ถึงคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้า”  18ชาวยิวจึงเข้ามาทูลถามพระองค์ว่า “ท่านมีเครื่องหมายอะไรแสดงให้เรารู้ว่าท่านมีอำนาจทำดังนี้”  19พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “จงทำลายพระวิหารนี้ แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวัน”g  20ชาวยิว

พูดว่า “วิหารหลังนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึงสี่สิบหกปีh แล้วท่านจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันหรือ”  21แต่พระองค์กำลังตรัสถึงพระวิหารซึ่งหมายถึงพระกายของพระองค์I  22ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว บรรดาศิษย์จึงระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสไว้ดังนี้ เขาจึงเชื่อทั้งพระคัมภีร์และพระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้

            พระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม

23ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา คนจำนวนมากเชื่อในพระนามของพระองค์เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่ทรงกระทำ  24แต่พระเยซูเจ้าไม่วางพระทัยในคนเหล่านั้น ทรงรู้จักทุกคน  25พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดเป็นพยานในเรื่องมนุษย์ เพราะทรงทราบดีว่ามีสิ่งใดอยู่ในใจมนุษย์

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 2


2 a “สามวันต่อมา” คือ สามวันหลังจากที่ทรงพบกับฟิลิปและนาธานาเอล ดังนั้น เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ตอนเริ่มต้นพระวรสารจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยแบ่งเรื่องราวแต่ละวันไว้ชัดเจน (ดู 1:39 เชิงอรรถ z) สัปดาห์แรกนี้จบลงด้วยการที่พระคริสตเจ้าทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่หมู่บ้านคานา (ข้อ 11)

b พระนางมารีย์อยู่ด้วย เมื่อพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ครั้งแรก พระนางจะอยู่อีกครั้งหนึ่งที่เชิงไม้กางเขน (19:25-27) การเล่าเรื่องทั้งสองนี้มีรายละเอียดหลายประการที่เหมือนกัน แสดงว่ายอห์นต้องการเน้นความสำคัญพิเศษของพระนาง

c “แม่ครับ” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “สตรีเอ๋ย” การเรียกเช่นนี้จะพบอีกใน 19:26 การที่ลูกคนหนึ่งใช้คำว่า “สตรีเอ๋ย” เรียกมารดาของตน ไม่ใช่วิธีพูดของชาวยิว เราไม่พบตัวอย่างเช่นนี้อีกเลยในพระคัมภีร์ แม้ว่าสำนวนนี้จะเป็นการทักทายอย่างสุภาพต่อสตรีอื่น ๆ ทั่วไป ยน ใช้วลีนี้โดยเจตนาจะให้เป็นสัญลักษณ์ถึงนางเอวา (เทียบ ปฐก 3:15,20) ในฐานะที่พระนางมารีย์คือนางเอวาคนใหม่ มารดาของผู้มีชีวิตทุกคน

d แปลตามตัวอักษรว่า “ธุระอะไรของข้าพเจ้าและของท่าน” เป็นสำนวนภาษาฮีบรูที่พบบ่อย ๆ ในพันธสัญญาเดิม (วนฉ 11:12; 2 ซมอ 16:10; 19:23; 1 พกษ 17:18; ฯลฯ) และในพันธสัญญาใหม่ (มธ 8:29; มก 1:24; 5:7; ลก 4:34; 8:28) เป็นวลีที่ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจเมื่อบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของเขา หรือเพื่อปฏิเสธการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น บางครั้งมีความหมายเพียงว่า “เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน” หรือกำลังคิดคนละอย่าง บริบทเท่านั้นจะบอกว่าวลีนี้มีความหมายอย่างไร ในที่นี้พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกพระมารดาให้รู้ว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์เท่านั้น ความคิดของพระองค์จึงไม่เหมือนกันทีเดียวกับความคิดของพระนางซึ่งเป็นห่วงแต่เพียงเพื่อช่วยกู้หน้าของคู่บ่าวสาว

e “เวลา” ของพระเยซูเจ้าหมายถึง การรับพระสิริรุ่งโรจน์และการเสด็จกลับไปประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา ยน กล่าวบ่อย ๆ ว่าเวลานี้ใกล้จะมาถึงแล้ว (7:30; 8:20; 12:23,27; 13:1; 17:1; 19:27) พระบิดาเท่านั้นทรงเป็นผู้กำหนด “เวลา” นี้ซึ่งไม่อาจมาถึงก่อนได้ อัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพราะพระมารดาชี้แนะนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ถึง “เวลา” ของพระคริสตเจ้านี้ด้วย

f ประกาศกแท้จริงทุกคนต้องมี “เครื่องหมาย” หรือการอัศจรรย์ ที่เขากระทำในพระนามของพระเจ้าเป็นหลักฐาน รับรอง (อสย 7:11; ดู ยน 3:2; 6:29,30; 7:3,31; 9:16,33) ประชาชนจึงหวังว่าพระเมสสิยาห์จะต้องทำอัศจรรย์แบบเดียวกับโมเสสเป็นเครื่องหมาย (ยน 1:21 เชิงอรรถ t) พระเยซูเจ้าจึงทำ “อัศจรรย์ เครื่องหมาย” เพื่อปลุกความเชื่อในพระภารกิจที่ทรงได้รับจากพระเจ้า (ข้อ 11,23; 4:48-54; 11:15,42; 12:37 ดู 3:11 เชิงอรรถ e) แท้จริงแล้ว “กิจการทุกอย่าง” ของพระคริสตเจ้าแสดงว่าพระเจ้าได้ทรงส่งพระองค์มา (5:36; 10:25,37) และพระบิดาประทับอยู่ในพระองค์ (10:30 เชิงอรรถ p) โดยแสดงพระสิริรุ่งโรจน์อย่างทรงอำนาจ (1:14 เชิงอรรถ n) พระบิดาทรงเป็นผู้กระทำกิจการต่าง ๆ (10:38; 14:10) แต่หลายคนปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ (3:12; 5:38-47; 6:36,64; 7:5; 8:45; 10:25; 13:37) บาปของเขาจึงยังคงอยู่ต่อไป (9:41; 15:24)

g ใน ยน ถ้อยคำที่พระเยซูเจ้าทรงใช้บางครั้งมีความหมายสองอย่าง นอกเหนือจากความหมายปกติที่ผู้ฟังเข้าใจแล้ว ยังมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย (ดู 2:20 (พระวิหาร) 3:3 (เกิดใหม่) 4:15 (น้ำเป็น) 6:34 (ปังแห่งชีวิต) 7:35 (จากไป) 11:11 (ปลุกให้ตื่น) 12:34 (ถูกยกขึ้น) 13:9 (การล้าง) 13:36 ฯ (จากไป) 14:22 (แสดงตน) ดังนั้น เมื่อผู้ฟังเข้าใจเพียงความหมายเดียว พระเยซูเจ้าจึงจำเป็นต้องอธิบายให้เข้าใจอีกความหมายหนึ่งด้วย (ดู 3:11 เชิงอรรถ e)

h การเริ่มบูรณะซ่อมแซมพระวิหารได้เริ่มต้นขึ้นในปี 19 ก่อน ค.ศ. ดังนั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเทศกาลปัสกาปี ค.ศ. 28 หรือหลังจากนั้น

iพระวรกายของพระคริสตเจ้าเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งในข้อเขียนของยอห์น (ดู วว 21:22; เทียบ เปาโล 1คร 12:12  เชิงอรรถ b) พระวรกายของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจะเป็นศูนย์รวมของการนมัสการเดชะพระจิตเจ้าตามความจริง (4:21ฯ) เป็นวิหารที่ประทับของพระเจ้า (1:14) เป็นวิหารฝ่ายจิตซึ่งจะมีน้ำทรงชีวิตไหลออกมา (7:37-39; 19:34)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย