การอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อมั่น

           5ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้างdโดยไม่ทรงตำหนิเลย แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ  6แต่เขาต้องขอด้วยความเชื่อ โดยไม่สงสัย เพราะผู้ที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา  7คนเช่นนี้จะไม่ได้รับอะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  8เขาเป็นคนจิตใจโลเลไม่มั่นคงในกิจการทั้งหลายของเขาed "ด้วยพระทัยกว้าง" แปลตามตัวอักษร "อย่างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน"

e ความไม่มั่นคงนี้ตรงข้ามกับความมีใจซื่อ ปฐก 8:21 เชิงอรรถ c; และกับความมีใจหนักแน่นซึ่งเป็นผลตามมา