วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2021
ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 10:19-25)
          
พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีความมั่นใจที่จะเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง เดชะพระโลหิตของพระเยซูเจ้า โดยทางใหม่ที่ให้ชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดไว้ให้เราผ่านทะลุม่านเข้าไป ม่านนี้คือพระวรกายของพระองค์ และเมื่อเรามีมหาสมณะคอยดูแลพระวิหารของพระเจ้าแล้ว เราจงเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงและเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ มีดวงใจบริสุทธิ์ มีจิตสำนึกว่าตนได้รับการอภัยแล้ว มีร่างกายที่ชำระล้างสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ เราจงยึดมั่นโดยไม่หวั่นไหวในการประกาศความหวังที่เรามีอยู่ เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันให้มีความรักและประกอบกิจการดี อย่าขาดการเข้าร่วมชุมนุมกันดังที่บางคนเคยทำ แต่จงตักเตือนกัน จงกระทำเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังที่ท่านเห็นแล้วว่าวันนั้นใกล้จะมาถึงแล้ว

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 4:21-25)
           เวลานั้น พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “เขาจุดตะเกียงวางไว้ใต้ถังหรือใต้เตียงหรือ มิใช่วางไว้บนที่ตั้งตะเกียงหรือ เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ปรากฏออกมา ใครมีหูสำหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”
          พระองค์ตรัสอีกว่า “จงตั้งใจฟังให้ดี ท่านตวงให้เขาอย่างไร เขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้น และจะเพิ่มให้อีกด้วย ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามี จะถูกริบไปด้วย”

ข้อคิด
          องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแสงสว่างแห่งความปรีชาฉลาดให้เราแต่ละคน เพื่อจะได้สว่างมิใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อคนอื่นจะได้เห็นและสัมผัสกับพระเจ้าผ่านทางตัวเราได้ เฉกเช่นนักบุญโทมัส อาไควนัส
            “ไม่ใครจุดตะเกียงไว้แล้ววางไว้ใต้ถัง แต่วางไว้ที่ตั้งตะเกียง” เป็นคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทำให้เราย้อนมองดูแสงสว่างในชีวิตเรา และนำแสงว่างนั้นสว่างให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา และนำความหมายของชีวิตกับผู้อื่น เพื่อขจัดความมืดมัด ความหวาดกลัวใจจิตใจของผู้ตกอยู่ในความมืดและเหงาแห่งความตาย