"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3

1จากผู้อาวุโส

ถึงกายอัสa เพื่อนที่รัก

            ข้าพเจ้ารักท่านอย่างแท้จริง  2เพื่อนรัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความสุขทุกประการเช่นเดียวกับจิตใจของท่าน  3ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนเล่าว่าท่านซื่อสัตย์ต่อความจริง และดำเนินชีวิตในความจริง 4ข้าพเจ้ายินดีbอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้ยินว่า ลูก ๆ ของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความจริง

               5เพื่อนรัก ท่านทำงานอย่างซื่อสัตย์โดยช่วยเหลือพี่น้องแปลกหน้าเหล่านี้c      6เขาเป็นพยานยืนยันต่อพระศาสนจักรถึงความรักของท่าน เป็นการดีที่ท่านจะช่วยเขาให้เดินทางต่อไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า  7เขาเดินทางไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระคริสตเจ้าเท่านั้นdเท่านั้น และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนต่างศาสนา  8เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อนรับ และร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้ในงานเผยแผ่ความจริงa กายอัสเป็นชื่อธรรมดาที่พบอยู่บ่อย ๆ กายอัสผู้นี้เป็นศิษย์ซื่อสัตย์คนหนึ่งที่ผู้อาวุโสเห็นสมควรจะเขียน   จดหมายถึง

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง"

c คงจะหมายถึงธรรมทูตที่ผู้อาวุโสส่งไปตามพระศาสนจักรต่าง ๆ ในอาเซียน้อย

d แปลตามตัวอักษร "พระนาม" ดู กจ 5:41 เชิงอรรถ p; แสดงธรรมล้ำลึกว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้า เทียบ ฟป 2:9; 1 ยน 3:25; 5:13 ยก 2:7

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก