Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การต่อสู้กับอันตรายจากครูที่สอนผิด

               14จงเตือนพวกเขาเรื่องนี้และจงกำชับพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าd อย่าโต้เถียงกันเรื่องถ้อยคำ เพราะไม่มีประโยชน์ใดนอกจากความพินาศของผู้ฟัง    15ท่านจงขวนขวายที่จะแสดงตนว่าพระเจ้าทรงรับรองท่านแล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใคร เป็นผู้สั่งสอนพระวาจาแห่งความจริงอย่างถูกต้อง  16จงหลีกเลี่ยงคำพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เพราะมีแต่จะทำให้ห่างพระเจ้ามากขึ้น  17และคำพูดของบุคคลเหล่านี้จะแพร่ออกไปเหมือนกับเนื้อร้าย เช่นเดียวกับฮีเมเนอัสและฟิเลทัส  18เขาทั้งสองคนหลงผิดจากความจริงโดยพูดว่าการกลับคืนชีพเกิดขึ้นแล้วe จึงทำให้ความเชื่อของคนบางคนสับสน

            19แต่รากฐานของพระเจ้าก็ตั้งอยู่อย่างมั่นคง และมีตราประทับเป็นข้อความว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักผู้ที่เป็นของพระองค์" และอีกตอนหนึ่งว่า "ให้ทุกคนที่เรียกขานพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า หลีกเลี่ยงความชั่ว"f

          20ในบ้านหลังใหญ่ มิใช่มีเฉพาะภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่ยังมีภาชนะไม้และภาชนะดินเผาด้วย บางชิ้นใช้ในกิจกรรมที่มีเกียรติ บางชิ้นใช้ใน      กิจกรรมที่ไร้เกียรติ  21ผู้ที่ชำระตนจากกิจกรรมที่ไร้เกียรติก็จะเป็นภาชนะที่ใช้ใน   กิจกรรมที่มีเกียรติ ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ มีประโยชน์สำหรับเจ้านาย เตรียมพร้อมไว้เพื่อกิจการดีทุกอย่าง

         22จงหลีกหนีอารมณ์และความรู้สึกของคนหนุ่ม แต่จงมุ่งหาความชอบธรรม ความเชื่อ ความรักและสันติพร้อมกับทุกคนที่เรียกขานองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์  23จงหลีกเลี่ยงการโต้เถียงอย่างโง่เขลา โดยรู้ว่า สิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการวิวาท 24ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่วิวาทกัน แต่จะต้องอ่อนโยนต่อทุกคน รู้จักสอนและอดทน  25เขาจะต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่ขัดแย้งด้วยความอ่อนหวาน โดยหวังว่า พระเจ้าจะทรงดลให้ผู้ขัดแย้งนั้นกลับใจรับรู้ความจริง  26และมีสติที่จะหลบหลีกจากบ่วงแร้วของปีศาจซึ่งยึดเขาไว้ให้ทำตามความต้องการของมันgd สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (Kyrios)

e ในความคิดแบบกรีก การกลับคืนชีพเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก (กจ 17:32; 1 คร 15:12;) ฮีเมเนอัสและ      ฟีเลทัสอาจตีความไว้ให้หมายถึงชีวิตฝ่ายจิต คือ การกลับคืนชีพฝ่ายจิตที่เกิดขึ้นในศีลล้างบาป (รม 6:4;    อฟ 2:6 เชิงอรรถ e;) หรือในแง่ของการเข้าฌานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เปาโลได้เตือนชาวโครินธ์ให้ระวังอย่าคิดว่า ผู้กลับคืนชีพจะมีร่างกายในสภาพเดียวกับร่างกายในโลกนี้ (1 คร 15:35-53 และเชิงอรรถ)

f ในสมัยโบราณ เขาจะจารึกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างอาคารไว้บนศิลารากฐาน เนื่องจากว่าในที่นี้อาคารนั้นคือพระศาสนจักร ศิลารากฐานจึงเป็นพระคริสตเจ้าเอง (1 คร 3:11;) หรืออัครสาวก (อฟ 2:20; เทียบ วว 21:14;) หรือความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ไม่มีวันจะยกเลิก (เทียบ 2:13)

g พระคัมภีร์ตอนที่นำมาอ้างต่างเสริมกันและกันให้สมบูรณ์ พระเจ้าทรงดูแลผู้ที่พระองค์ทรงรัก (กดว 16:5;) และบุคคลเหล่านี้จะต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรม (กดว 16:26; สดด 6:8; อสย 26:13; 52:11)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย