Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระพรพิเศษที่ทิโมธีได้รับ

          6 ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่านเพื่อให้พระพรพิเศษcของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก ท่านได้รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า  7พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา  8ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์ แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอานุภาพของพระเจ้า  9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้น และทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์d ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรากระทำ แต่เพราะพระประสงค์และพระหรรษทานของพระองค์ พระองค์ประทานพระหรรษทานนี้แก่เราแล้วในพระ คริสตเยซูก่อนกาลเวลา  10แต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการแสดงพระองค์eของพระผู้ไถ่คือพระคริสตเยซู ผู้ทรงทำลายความตาย และทรงนำชีวิตและความไม่รู้จักตายให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งโดยทางข่าวดี  11ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครสาวกและเป็นครูfเพื่อประกาศข่าวดีนี้

          12ข้าพเจ้ากำลังทนทุกข์g แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้hจนกว่าจะถึงวันนั้นได้

          13จงยึดถือคำสอนที่ถูกต้องซึ่งท่านได้ยินมาจากข้าพเจ้าไว้เป็นแบบอย่างด้วยความเชื่อและความรักในพระคริสตเยซู  14จงรักษาของมีค่าที่ได้รับมอบไว้เดชะพระจิตเจ้าผู้สถิตอยู่ในเรา

          15ท่านก็รู้ว่า ทุกคนในอาเชียรวมทั้งฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสทิ้งข้าพเจ้าไปแล้ว  16ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระเมตตาต่อครอบครัวของโอเนสิโฟรัส เพราะเขาให้กำลังใจข้าพเจ้าบ่อย ๆ และเขาไม่เคยอายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเลย  17ตรงกันข้าม ทันทีที่เขามาถึงกรุงโรม เขาพยายามสืบหาข้าพเจ้าจนพบ  18ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าiโปรดให้เขาได้รับพระเมตตาของพระองค์ในวันนั้นเถิด ท่านรู้ดีว่า เขาช่วยเหลือข้าพเจ้ามากเพียงใดเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสc ทิโมธีได้รับพระพรพิเศษนั้นมาแล้ว (1 ทธ 4:14 เชิงอรรถ e;) และจะต้องปลุกพระพรนั้นให้เป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

d "ทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์" แปลตามตัวอักษรว่า "ทรงเรียกด้วยการเรียกศักดิ์สิทธิ์" เข้าใจได้สองทางคือ การเรียกคริสตชนให้มารับความรอดพ้น (เทียบ รม 1:6-7; 8:28; 1 คร 1:2,24; อฟ 1:18; 4:4; ฟป 3:14;    คส 3:15;) หรือหมายถึง "สภาพความศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเป็นผลของการเรียกนั้น

e "การแสดงพระองค์" (epiphany) ดู 1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f; ในที่นี้หมายถึงการบังเกิดเป็นมนุษย์และงานไถ่กู้ในโลกนี้

f สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว" เทียบ 1 ทธ 2:7

g การถูกจองจำครั้งที่สองที่กรุงโรม

h "สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมอบไว้" คงจะหมายถึงหลักคำสอนของพระคริสตเจ้าที่เปาโลเก็บรักษาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง (1 ทธ 6:20 เชิงอรรถ h;) มากกว่าจะหมายถึงกิจการดีของเปาโล (4:7-8; 1 ทธ 6:19)

i "องค์พระผู้เป็นเจ้า" ในที่นี้อาจจะหมายถึงพระบิดาหรือพระบุตรก็ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย