จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี  ฉบับที่ 2

คำขึ้นต้นและการขอบพระคุณ

1  1จากเปาโล อัครสาวกของพระคริสตเยซูโดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาที่จะประทานชีวิตให้เราในพระคริสตเยซู

       2ถึงทิโมธีลูกรัก

ขอพระหรรษทาน พระเมตตาและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระ    คริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตอยู่กับท่านเถิด

           3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน  4ข้าพเจ้ายังระลึกถึงน้ำตาของท่านa และปรารถนาที่จะพบท่านเพื่อให้ข้าพเจ้ามีความยินดีเต็มเปี่ยม  5ข้าพเจ้ายังระลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของท่านเป็นความเชื่อแต่เดิมของโลอิสยายของท่าน เป็นความเชื่อของยูนิสมารดาของท่าน และข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นความเชื่อของท่านด้วยb1 a ทิโมธีคงได้ร้องไห้เมื่อต้องแยกจากเปาโลที่เมืองเอเฟซัส (1 ทธ 1:3)

b ประโยคนี้เสริมข้อความใน กจ 16:1 เราไม่มีหลักฐานในพันธสัญญาใหม่มากนักว่าครอบครัวคริสตชนในสมัยแรกสั่งสอนความเชื่อให้แก่ลูกหลานอย่างไร (เทียบ 3:14-15)