คำเตือนใจให้ยืนหยัดมั่นคงต่อไปj

         13พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้เป็นคนกลุ่มแรกkที่จะรับความรอดพ้นเพราะความเชื่อในความจริงและด้วยเดชะพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์  14พระองค์ทรงเรียกท่านมาเพราะข่าวดีที่เราเทศน์สอน เพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  15ดังนั้น พี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจาและด้วย     จดหมายของเราl  16ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา ประทานกำลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให้เราเดชะพระหรรษทาน  17โปรดประทานกำลังใจให้ท่านและบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทอญ

3  1พี่น้องทั้งหลาย สุดท้ายนี้ จงอธิษฐานภาวนาเพื่อเรา ขอให้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและได้รับการยกย่องดังที่เป็นไปในหมู่ท่านแล้ว  2และให้เราพ้นจากคนชั่วร้าย เพราะมิใช่ทุกคนมีความเชื่อ  3แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเสริมกำลังให้ท่านมั่นคง และทรงคุ้มครองท่านจากมารร้ายa  4เรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังทำสิ่งที่เรากำชับนั้นและจะทำต่อไป 5ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านสู่ความรักของพระเจ้า และสู่ความอดทนมั่นคงของพระคริสตเจ้าเถิดj ข้อความตอนนี้ 2:13-3:5 มีความต่อเนื่องกับข้อความที่บรรยายถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า เปาโลได้แก้ความคิดผิด ๆ ของชาวเธสะโลนิกาในเรื่องนี้แล้วจึงบรรยายต่อไปถึงผลตามมาทางบวก น่าสังเกตว่าเปาโลเสนอเรื่องการเสด็จมาของพระคริสตเจ้านี้โดยกล่าวถึงพระบิดาและพระจิตเจ้าด้วย (2 คร 13:13 เชิงอรรถ e; เทียบ 1 ธส 4:6-8)

k สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ตั้งแต่แรก"

l หมายถึง ทั้งคำสอนที่เปาโลได้สอนพวกเขาเมื่ออยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา (วาจา) และคำสอนในจดหมายที่เขียนเมื่อได้จากไปแล้ว (2:2,5; 1 ธส 3:4; 4:2,6; 5:27) คำสอนเหล่านี้รวมทั้งข่าวดี (ดู 1 ธส 2:13 เชิงอรรถ d) และหลักปฏิบัติที่คริสตชนควรนำมาใช้ในชีวิตด้วย (เทียบ 1 คร 11:2,23-25; 1 ธส 4:1)

3 a หรือ "จากความชั่วร้าย" หรือ "จากอันตราย" คริสตชนจะถูกประจญแต่จะไม่เกินกำลังที่พวกเขาจะต่อต้านได้ (1 คร 10:13)