Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาa

2  1พี่น้องทั้งหลาย เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเรื่องการชุมนุมของเราเพื่อพบกับพระองค์นั้น  2เราวอนขอท่านอย่ารีบด่วนหวั่นไหวหรือตกใจไม่ว่าเพราะคำพยากรณ์ที่อ้างว่ามาจากพระจิตเจ้า หรือเพราะคำพูดหรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเรา ประหนึ่งว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว     3อย่าให้ใครหลอกลวงท่านโดยวิธีใดเลย

        วันนั้นจะยังมาไม่ถึง จนกว่าจะเกิดการกบฏbและมนุษย์ชั่วร้ายจะปรากฏตัวมารับความพินาศ  4มนุษย์ชั่วร้ายผู้นี้cจะยกย่องตนเองและต่อต้านทุกสิ่งที่มนุษย์นมัสการและเรียกเป็นพระเจ้า เพื่อตนจะได้นั่งในพระวิหารของพระเจ้าและชี้ให้เห็นว่าตนคือพระเจ้า  5ท่านจำได้หรือไม่ว่า ข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องเหล่านี้ให้ฟังแล้วเมื่ออยู่กับท่าน    6และบัดนี้ท่านก็รู้ว่าอะไรขัดขวางdมนุษย์ชั่วร้ายนี้ไว้จนกว่าเขาจะปรากฏตัวตามเวลาที่กำหนด  7ความชั่วร้ายกำลังทำงานอยู่แล้วeอย่างซ่อนเร้น และจะปรากฏชัดแจ้งก็ต่อเมื่อผู้ขัดขวางถูกขจัดออกไป  8แล้วมนุษย์ชั่วร้ายนั้นก็จะปรากฏอย่างเปิดเผยf และองค์พระผู้เป็นเจ้าgจะทรงทำลายเขาด้วยลมจากพระโอษฐ์ และจะทรงบดขยี้เขาให้สูญไปเดชะการเสด็จมาอันรุ่งเรืองของพระองค์

          9การมาของมนุษย์ชั่วร้ายจะเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของซาตานhที่แสดงออกเป็นการอัศจรรย์ เป็นเครื่องหมายและเป็นปาฏิหาริย์อันหลอกลวงชนิดต่าง ๆ         10มนุษย์ชั่วร้ายนี้จะใช้เล่ห์เหลี่ยมชั่วช้าทุกอย่างทำร้ายผู้ที่จะต้องพินาศ เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรักความจริงที่ทำให้รอดพ้น  11พระเจ้าจึงทรงส่งพลังความหลงผิดมาให้ เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อความเท็จ  12ดังนั้น ทุกคนที่ไม่ยอมเชื่อความจริง แต่พึงพอใจความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษi2 a ใน 1 ธส 4:13-5:11 เปาโลพูดถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า แต่หลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร (ดู 1 ธส 5:1 เชิงอรรถ b;) ณ ที่นี้เห็นได้ว่า เปาโลกำลังตอบคำถามเรื่องนี้ต่อไป จึงไม่ได้พูดซ้ำเรื่องที่ได้เคยพูดไว้แล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เป็นและผู้ตาย จุดสนใจแต่ประการเดียวของเปาโลที่นี่ ก็คือการเสด็จมาจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน และจะต้องมีเครื่องหมายบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนั้น

b วิธีการที่เปาโลพูดถึงการกบฏ (apostasia) ที่นี่ แสดงให้เห็นว่าชาวเธสะโลนิกาเคยรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้ว     เปาโลใช้คำนี้ในความหมายทั่วไป หมายถึง "การแยกตัว" หรือ "การฝักใฝ่ฝ่ายตรงข้าม" ในใจความทางศาสนา (กจ 5:37; 21:21; ฮบ 3:12;) ดูเหมือนว่าพวกกบฏเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่เคยเป็นคริสตชนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคริสตชนที่ละทิ้งความเชื่อไปแล้วด้วย (เทียบ 1 ทธ 4:1; 2 ทธ 4:3ฯ เชิงอรรถ f)

c การกบฏจะเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ "เป็นมนุษย์ชั่วร้าย" (ตามตัวอักษรว่า มนุษย์ที่ไม่มีกฎหมาย หรือมนุษย์แห่งบาป) เป็นคนที่ต้อง "พินาศ" (ตามตัวอักษรว่า บุตรของความพินาศ) (ข้อ 9-10) ยน 17:12; เทียบ 1 ธส 5:5; เขาเป็น "ศัตรูต่อต้าน" พระเจ้า เปาโลบรรยายถึงบุคคลนี้โดยใช้ข้อความที่ชวนให้คิดถึงการกบฏครั้งใหญ่ใน ดนล 11:36 ตามธรรมประเพณีของชาวคริสต์ในสมัยต่อมา บุคคลผู้นี้ได้ชื่อว่า "ปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า" (Antichrist) (เทียบ 1 ยน 2:18; 4:3; 2 ยน 7;) บุคคลผู้นี้เป็นเครื่องมือของซาตาน แต่ไม่ทำงานอย่างลับ ๆ ในปัจจุบันเหมือนซาตาน (ข้อ 7;) ตรงกันข้ามเขาจะปรากฏในวาระสุดท้าย เขาจะใช้อำนาจในการเบียดเบียนและล่อลวงคริสตชน ดูเรื่องการทดลอง "สุดท้าย" ซึ่งจะจบลงเมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จมา (เทียบ มธ 24:24; วว 13:1-8)

d เปาโลไม่พูดถึงสาเหตุที่ทำให้การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าล่าช้าออกไป เขาพูดแต่เพียงว่ามีบางอย่าง     (ข้อ 6) หรือบางคน (ข้อ 7) ซึ่งถ่วงเวลาเอาไว้ บุคคลหรืออำนาจนี้ขัดขวางการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า...โดยกันไม่ให้ศัตรูของพระผู้ไถ่ซึ่งจะต้องมาก่อนปรากฏตัวได้ การที่เปาโลพูดพาดพิงถึงเรื่องนี้เท่านั้น (ข้อ 4) คงเป็นที่เข้าใจของคริสตชนชาวเธสะโลนิกาอยู่แล้ว

e ความชั่วร้าย (แปลตามตัวอักษรได้ว่า "การไม่มีกฎหมาย") กำลังดำเนินไปแต่อย่างลับ ๆ ไม่เปิดเผย กำลังเตรียมการกบฏครั้งใหญ่ เมื่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรจะถูกขจัดออกไป เมื่อนั้นความชั่วร้าย (หรือมนุษย์ชั่วร้าย) จะทำงานอย่างเปิดเผย

f การเปิดตัวอย่างเปิดเผยของมนุษย์ชั่วร้าย (ข้อ 6-8) ตรงข้ามกับการแlดงพระองค์ของพระคริสตเจ้า (1:7; 1 คร 1:7;) ในทำนองเดียวกันกับการมาของมนุษย์ชั่วร้าย ตรงข้ามกับการเสด็จมาอย่างรุ่งเรืองของพระคริสตเจ้า (ข้อ 8) ศัตรูของพระเจ้าจึงกลับเป็นศัตรูของพระคริสตเจ้า แต่พระคริสตเจ้าจะทรงพิชิตศัตรูของพระองค์

g สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "พระเยซู"

h มนุษย์ชั่วร้ายเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ทำงาน (ดู 1 ธส 2:18) ซาตานจะมอบอำนาจเหนือมนุษย์ให้มนุษย์ชั่วร้ายนี้ในทำนองเดียวกับที่พระคริสตเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ เทียบเรื่องมังกรและสัตว์ร้ายใน วว 13:2,4 ด้วย

i ความจริงและความเท็จในที่นี้มีความหมายทั้งทางศาสนาและทางปัญญา เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ (ดู ยน 8:32 เชิงอรรถ j; ข้อ 44 เชิงอรรถ p; และ 1 ยน 3:19 เชิงอรรถ g)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย