Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การขอบพระคุณและคำปลุกใจ การพิพากษาสุดท้าย

           3พี่น้องทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้เป็นการสมควรแล้ว เพราะความเชื่อของท่านกำลังเจริญขึ้นมากและความรักของท่านต่อกันก็เพิ่มขึ้นด้วย  4จนเราภูมิใจในท่านทั้งหลาย และบอกกล่าวให้พระ   ศาสนจักรต่าง ๆ ของพระเจ้าทราบถึงความมั่นคงและความเชื่อของท่าน ในเมื่อท่านอดทนต่อการถูกเบียดเบียนและความทุกข์ต่าง ๆ  5แสดงให้เห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรมและจะทำให้ท่านเหมาะสมที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ท่านกำลังทนทุกข์อยู่ก็เพื่อพระอาณาจักรนี้

          6พระเจ้าทรงยุติธรรม และจะทรงบันดาลความทุกข์ให้แก่ผู้ที่เบียดเบียนท่านเป็นการตอบแทน  7ส่วนท่านที่กำลังทนทุกข์อยู่ในขณะนี้ พระเจ้าจะทรงบันดาลความสดชื่นให้พร้อมกับเราaในวันที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จจากสวรรค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้ทรงอำนาจของพระองค์  8ในเปลวไฟb เพื่อลงโทษผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า ไม่เชื่อฟังข่าวดีcของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  9โทษที่พวกเขาจะได้รับคือความพินาศตลอดนิรันดร ไกลจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และไกลจากพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระพลานุภาพของพระองค์  10ในวันที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระสิริรุ่งโรจน์ในหมู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และเสด็จมาเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อdได้ชมพระพักตร์ด้วยความพิศวง เพราะท่านทั้งหลายเชื่อคำยืนยันเป็นพยานของเราe

           11ด้วยเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานภาวนาเพื่อท่านทั้งหลายอยู่เสมอ ขอพระเจ้าของเราโปรดให้ท่านเหมาะสมกับการที่พระองค์ทรงเรียก และขอพระองค์ทรงบันดาลเจตจำนงที่ดีทุกอย่างของท่านfรวมทั้งกิจการแห่งความเชื่อให้บรรลุผลสำเร็จเดชะพระอานุภาพของพระองค์  12เมื่อเป็นเช่นนี้ พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับเกียรติเพราะท่านและท่านก็จะได้รับเกียรติเดชะพระองค์ตามพระหรรษทานของพระเจ้าของเราและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า1 a เปาโลใช้วลีนี้เพื่อแสดงอุดมการณ์เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระศาสนจักรต่าง ๆ กับตนเอง  และเปาโลยังเป็นห่วงให้พระศาสนจักรต่าง ๆ ได้รักษาอุดมการณ์นี้ไว้ด้วย (ดู 1 คร 4:8; ฟป 1:30)

b "สวรรค์" (เทียบ 1 ธส 4:16;)  "ทูตสวรรค์" (เทียบ มธ 13:39 ,41,49; 16:27//; 24:31; 25:31; ลก 12:8ฯ:   ("ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ใน 1 ธส 3:13 อาจหมายถึงทูตสวรรค์ก็ได้) "ไฟ" เป็นคำที่มักใช้บรรยายถึงการปรากฏองค์ของพระเจ้า (ดู อพย 13:22 เชิงอรรถ h; 19:16 เชิงอรรถ g;) คำเหล่านี้ยังใช้ในวรรณกรรมวิวรณ์อีกด้วย (ดู            1 ธส 4:16 เชิงอรรถ f)

c หมายถึง ทั้งคนต่างศาสนา (1 ธส 4:5;) และชาวยิว (รม 10:16;)  การที่เปาโลใช้คำรุนแรงพูดถึงการลงโทษผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังข่าวดีนั้น อาจอธิบายได้เพราะพวกนี้เบียดเบียนคริสตชนอย่างต่อเนื่อง

d ในที่นี้ ดูเหมือนเปาโลกำลังคิดถึงทูตสวรรค์ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดู กจ 9:13 เชิงอรรถ g) และคริสตชน (ผู้ที่เชื่อ)

e ข้อ 6-10 ถือเป็นส่วนที่สอดแทรกเข้ามา ดังนั้น ข้อ 11 ควรเป็นข้อที่ต่อจาก ข้อ 5

f หรือ "ของพระองค์"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย