Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย”

67. คำปราศรัยเรื่องอันตวิทยา บทนำ (มก 13:1-4)
       13 1ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากพระวิหาร ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “ดูซิ พระอาจารย์ ก้อนหินและอาคารเหล่านี้ช่างใหญ่โตจริงๆ” 2พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี้ไหม จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย ทุกสิ่งจะถูกทำลาย”
3เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ ตรงข้ามกับพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น และอันดรูว์ทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า 4“โปรดบอกเราเถิดว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด และจะมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้น”


อธิบายความหมาย
       เนื้อหาทั้งหมดในบทที่ 13 นี้ ประกอบไปด้วยคำปราศรัยของพระเยซูเจ้าที่ทรงตอบคำถามแก่บรรดาศิษย์บนภูเขามะกอกเทศ ประเด็นสำคัญในคำปราศรัยคือเรื่อง “วาระสุดท้าย” (ข้อ 7 และ 13) ดังนั้น คำปราศรัยนี้จึงได้ชื่อว่า “คำปราศรัยเรื่องอันตวิทยา” นักวิชาการหลายคนเห็นว่าในที่นี้ มก ใช้สำนวนภาษาสัญลักษณ์และความคิดของวรรณกรรมแบบวิวรณ์ที่คัดมาจากหนังสือดาเนียล (ข้อ 7-8, 14-20, 24-27) โดยเพิ่มพระวาจาของพระเยซูเจ้าลงไปด้วย (ข้อ 5-6, 9-13, 21-23, 28-37) ทั้งพระวาจาของพระเยซูเจ้าและข้อความจากหนังสือดาเนียลไม่กล่าวโดยตรงถึงการสิ้นพิภพเลย เพียงแต่ทำนายถึงวิกฤตการณ์ที่กำลังจะมาถึงในสมัยของพระเมสสิยาห์ และกล่าวถึงการปลดปล่อยประชากรที่ทรงเลือกสรรตามที่รอคอยกันอยู่ เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เสด็จมาในพระศาสนจักรและเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย

        แม้นักวิชาการหลายคนได้พยายามเขียนหนังสือเพื่ออธิบายภาษาสัญลักษณ์นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมาย คำพยากรณ์เรื่องพระวิหารจะถูกทำลายเป็นบทนำของคำปราศรัยนี้ (ข้อ 1-4) แล้วพระเยซูเจ้าจะตรัสถึงเครื่องหมาย (ข้อ 5-23) การเสด็จของบุตรแห่งมนุษย์ (ข้อ 24 -27) เวลาที่พระองค์จะเสด็จ (ข้อ 28-32) และการตื่นเฝ้าระวัง (ข้อ 33-37)

- ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากพระวิหาร พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากพระวิหารเป็นครั้งสุดท้าย และจะไม่เสด็จเข้าไปอีก ก่อนหน้านี้ นักบุญมาระโกเคยเล่าว่า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าในพระวิหาร 2 ครั้ง (11:11, 15) ในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหาร (11:27) ทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหาร (12:35) แต่เราพบสำนวน “เสด็จออกจากพระวิหาร” เพียงครั้งเดียว ประโยคนี้จึงชวนผู้อ่านให้มองว่า นักบุญมาระโกต้องการเสนอความคิดที่ว่า พระเยซูเจ้าไม่เพียงเสด็จออกจากสถานที่นี้เท่านั้น แต่ยังทรงละทิ้งพระวิหารตลอดไปอีกด้วย

- ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “ดูซิ พระอาจารย์ ก้อนหินและอาคารเหล่านี้ช่างใหญ่โตจริงๆ” ในขณะนั้น ราวปี ค.ศ.30 แม้ช่างก่อสร้างได้บูรณะซ่อมแซมส่วนสำคัญของพระวิหารแล้ว ซึ่งกษัตริย์เฮโรดมหาราชทรงเริ่มบูรณะตั้งแต่ปี 19 ก่อนคริสตศักราช (เทียบ ยน 2:20) ก็ยังกำลังทำงานต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 60 ฟลาวีอุส โยเซฟุส (Flavius Josephus) นักประวัติศาสตร์ชาวยิวบันทึกว่า ชาวยิวทุกคนภูมิใจในความงดงามของตึกต่าง ๆ ของพระวิหาร

- พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี้ไหม จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย ทุกสิ่งจะถูกทำลาย” พระวาจานี้ไม่เป็นคำพยากรณ์ที่นักบุญมาระโกเขียนหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่เป็นความคิดที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับมาจากประกาศกบางคน ผู้เคยประกาศล่วงหน้าถึงการทำลายพระวิหารหลังแรกที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างและชาวบาบิโลนทำลายในปี 587 ก่อนคริสตกาล (มคา 3:12; ยรม 7: 1-15; อสค 8-11) ในอดีต การประกาศดังกล่าวสร้างความโกรธเคืองให้แก่ประชาชน ซึ่งจับกุมประกาศกเยเรมีห์ให้ถูกพิพากษาดำเนินคดีฉันใด (เทียบ ยรม 26:1-19) บัดนี้ พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าพระวิหารจะถูกทำลาย ยิ่งทำให้ประชาชนโกรธเคืองพระองค์ ตัดสินลงโทษและเยาะเย้ยพระองค์ฉันนั้น (เทียบ มธ 26:61; 27:40; มก 14:58; 15:29; กจ 6:14) ในปี ค.ศ. 70 กองทัพโรมันลอบวางเพลิงเผาพระวิหารพร้อมกับกรุงเยรูซาเล็ม และต่อมาไม่นานจักรพรรดิทิตัสทรงสั่งทหารทำลายพระวิหารให้ราบเป็นหน้ากลอง

- เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ ตรงข้ามกับพระวิหาร พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิษย์เสด็จข้ามห้วยขิดโรนเช่นเดียวกับวันอื่น ๆ แล้วเสด็จขึ้นภูเขามะกอกเทศเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านเบธานี (เทียบ 11:11-12) ในบริเวณกรุงเยรูซาเล็มไม่มีสถานที่อื่นใดเพื่อมองไปยังพระวิหารดีกว่านี้อีกแล้ว

- เปโตร ยากอบ ยอห์น และอันดรูว์ทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า ผู้ที่ถามพระเยซูเจ้า นอกจากอัครสาวก 3 คนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษให้เป็นพยานถึงพระองค์แล้ว (เทียบ 5:35-43; 9:2-13; 14:32-42) ก็มีอันดรูว์อยู่ด้วย (เทียบ 1:16-20) พระเยซูเจ้าทรงสนทนาเป็นการส่วนตัวกับอัครสาวก 4 คนนี้เท่านั้น

- “โปรดบอกเราเถิดว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด และจะมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้น” คำถามนี้แยกเป็น 2 ส่วน ซึ่งดูเหมือนว่ามีการอ้างถึงการทำลายพระวิหารเท่านั้น ดังที่พระเยซูเจ้าเพิ่งตรัสไว้ โดยแท้จริงแล้ว นักบุญมาระโกคงคิดว่า คำถามส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการทำลายพระวิหาร และคำถามส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่บอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สิ้นพิภพตามที่ต้นฉบับภาษากรีกเสนอแนะ เพราะถ้าแปลตามตัวอักษรได้ว่า “จะมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้กำลังจะสิ้นสุดลง”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย