Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด”

59. ต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวเฉา ความเชื่อ และการอธิษฐานภาวนา (มก 11:20-26)
         11 20เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่บรรดาศิษย์ผ่านมา ได้เห็นต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวเฉาไปจนถึงราก 21เปโตรจำได้จึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูซิ ต้นมะเดื่อเทศที่พระองค์ทรงสาปแช่งนั้นเหี่ยวเฉาไปแล้ว” 22พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด 23เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าผู้ใดบอกภูเขาลูกนี้ว่า “จงยกตัวขึ้น และทิ้งตัวลงไปในทะเลเถิด”

โดยไม่มีใจสงสัย แต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะเป็นจริง มันก็จะเป็นเช่นนั้น 24ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐานภาวนา จงเชื่อว่าท่านจะได้รับ และท่านก็จะได้รับ 25ขณะที่ท่านยืนอธิษฐานภาวนา ถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด จงให้อภัย เพื่อว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตบนสวรรค์จะทรงอภัยความผิดให้ท่านด้วย” (26)

a) อธิบายความหมาย
      นอกจากข้อสังเกตที่ว่า ต้นมะเดื่อเทศที่กล่าวถึงก่อนหน้านั้นแห้งเหี่ยวไปจนถึงรากแล้ว (ข้อ 20-21) จะเห็นว่าข้อความนี้ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์เลยกับบริบทพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม เพราะเป็นคำสอนเกี่ยวกับอำนาจของความเชื่อในพระเจ้า ประสิทธิผลของการอธิษฐานภาวนา และการให้อภัย ยิ่งกว่านั้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกาบันทึกคำสอนเหล่านี้ในบริบทอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน (เทียบ มธ 17:20; ลก 17:6; มธ 6:14) ข้อเท็จจริงนี้ชวนให้คิดว่า เป็นนักบุญมาระโกเองที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นี้ให้เป็นหนึ่งเดียว

- เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่บรรดาศิษย์ผ่านมา ได้เห็นต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวเฉาไปจนถึงราก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สามในสัปดาห์การรับทรมานของพระเยซูเจ้าคือ วันอังคารศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินไปตามทางเดียวกันที่นำไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม จึงทรงเดินผ่านต้นมะเดื่อเทศที่พระองค์ทรงสาปแช่งในวันก่อนนั้น

- เปโตรจำได้จึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูซิ ต้นมะเดื่อเทศที่พระองค์ทรงสาปแช่งนั้นเหี่ยวเฉาไปแล้ว” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวเฉาและทรงใช้โอกาสนี้สั่งสอนบรรดาศิษย์ และพร้อมกับบรรดาศิษย์ทรงตักเตือนกลุ่มคริสตชนทั้งหลายว่า เขาอาจเสี่ยงอยู่เสมอที่จะไม่เกิดผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถ้าเขาฟังพระวาจาแล้วไม่เกิดผลก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งและไร้ประโยชน์ พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนเขาให้พ้นจากอันตรายดังกล่าวนี้ โดยทรงชี้แจงเส้นทางที่นำไปสู่ความรอดพ้นอย่างปลอดภัยคือ “จงมีความเชื่อในพระเจ้า” “จงอธิษฐานภาวนา” และ “จงให้อภัย”

- พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด ความเชื่อในพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของอำนาจแห่งการภาวนา ความเชื่อหมายถึงการไว้วางใจในพระเจ้า และมอบตนแด่พระองค์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสำหรับผู้มีความเชื่อ

- เราบอกความจริงกับท่านว่า ประโยคนี้เป็นสูตรที่พระเยซูเจ้าทรงใช้บ่อย ๆ เพื่อเน้นความจริงที่พระองค์ทรงยืนยันด้วยอำนาจของพระองค์เอง (เทียบ 3:28; 8:12; 9:1, 41; 10:15, 29)

- ถ้าผู้ใดบอกภูเขาลูกนี้ว่า “จงยกตัวขึ้น และทิ้งตัวลงไปในทะเลเถิด” โดยไม่มีใจสงสัย แต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะเป็นจริง มันก็จะเป็นเช่นนั้น นี่เป็นคำสอนประการแรกของพระเยซูเจ้าในข้อความนี้ นักบุญมาระโกเน้นพระอานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงตอบสนองความเชื่อ “ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ” (9:23) ส่วนนักบุญมัทธิวและลูกกาเน้นอำนาจของผู้มีความเชื่อ เช่น “ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด...” (มธ 17:20) “ถ้าท่านมีความเชื่อ และไม่สงสัย” (มธ 21:21 “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด” (ลก 17:6) ในพระคัมภีร์ ภาพของภูเขาซึ่งในที่นี้คงหมายถึงภูเขามะกอกเทศ เป็นสัญลักษณ์ของความยากลำบากที่ดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคไม่สามารถก้าวพ้นได้ เช่น “ภูเขายิ่งใหญ่เอ๋ย เจ้าเป็นอะไร เจ้าจะเป็นที่ราบต่อหน้าเซรุบบาเบล เขาจะนำศิลาที่จะวางบนยอดพระวิหารมา ขณะที่ทุกคนจะโห่ร้องว่า ‘งามจริง งามจริง’” (ศคย 4:7)

- ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐานภาวนา จงเชื่อว่าท่านจะได้รับ และท่านก็จะได้รับ นี่เป็นคำสอนประการที่สองของพระเยซูเจ้า สำหรับนักบุญมาระโกอำนาจของความเชื่อมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอำนาจของการอธิษฐานภาวนา “ถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้” (มธ 18:19)

- ขณะที่ท่านยืนอธิษฐานภาวนา ถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด จงให้อภัย เพื่อว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตบนสวรรค์จะทรงอภัยความผิดให้ท่านด้วย” นี่เป็นคำสอนประการที่สามของพระเยซูเจ้า การให้อภัยและความเมตตากรุณาเป็นเงื่อนไขจำเป็นเพื่อจะได้รับพระพรแห่งความเชื่อและรับการอภัยจากพระเจ้า รวมทั้งคำภาวนาของเราจะได้รับการตอบสนองด้วย น่าสังเกตว่า ชาวยิวและคริสตชนสมัยแรก ๆ นิยมอธิษฐานภาวนาขณะที่ยืนอยู่ พระเยซูเจ้าทรงตักเตือนบรรดาศิษย์ให้พิจารณามโนธรรมก่อนที่จะอธิษฐานภาวนา เพราะถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ปรองดองที่ดีกับผู้อื่น เราจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่ได้ การให้อภัยทำให้เราคืนดีกับบรรดาพี่น้อง และเราจะสามารถอธิษฐานภาวนาได้อย่างแท้จริง โดยมีความไว้วางใจในพระเจ้า

(26) สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มเติมว่า “แต่ถ้าท่านไม่ให้อภัย พระบิดาของท่านบนสวรรค์ก็จะไม่ทรงอภัยความผิดของท่านด้วยเช่นกัน” (เทียบ มธ 6:15) ผู้คัดลอกสำเนาโบราณอาจจะเพิ่มเติมข้อนี้ โดยยกมาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย