Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“อย่าห้ามเขาเลย”

48.การใช้พระนามของพระเยซูเจ้า(2)
(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    มนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวก็ต่อเมื่อความดีของผู้อื่นมารบกวนจิตใจ ทำให้อิจฉาเขา และรู้สึกว่าความดีของเขาปิดบังความดีของตนดังนั้นจึงพยายามขโมยความดีนั้นจากเขาหรือทำลายเขา ความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนเช่นนี้อยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขัดขวางมิให้ฟังพระวาจาที่ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกัน รวมทั้งขัดขวางมิให้เข้าใจความรักและความหมายของชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ชีวิตทั้งหมดก็จะกลายเป็นการต่อสู้กันเพื่อพิสูจน์ว่า ผู้ใดอยู่เหนือกว่ากัน


2.    นอกจากความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนแล้ว ยังมีความเห็นแก่ตัวส่วนรวมซึ่งเลวร้ายมากกว่า เพราะต่างคิดว่ากำลังปกป้องกลุ่มคือ "พวกเรา" ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังทำความผิด บรรดาอัครสาวกเคยทะเลาะเบาะแว้งกัน บัดนี้ เขารวมตัวกันเพื่อขับไล่คู่แข่งที่อยู่นอกกลุ่ม ยอมเสียสละความหยิ่งจองหองของตนเพราะเป็นแก่ผลประโยชน์ของกลุ่ม ยอมถ่อมตนเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของกลุ่ม ซึ่งทำให้รู้สึกว่ามีอำนาจสามารถทำลายผู้อื่นในนามของ “พวกเรา” ความดีที่ผู้อื่นกระทำนั้นไม่เป็นความดีสำหรับเราเพราะทำให้รู้สึกรำคาญ

3.    เมื่อพ่อของเด็กผู้มีโรคลมบ้าหมูพาเด็กไปให้บรรดาศิษย์ขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในตัวเด็กเขาเหล่านั้นกระทำไม่สำเร็จ ต่อมา บรรดาศิษย์เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจได้สำเร็จ แม้อยู่คนเดียวก็ยังทำสิ่งที่เขาร่วมกันทำไม่ได้ และยิ่งกว่านั้นทำเดชะพระนามของพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์เกิดความอิจฉา จึงมองกิจการดีของผู้นั้นว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะพอใจเพียงในความดีที่เขาทำแต่ไม่พอใจในความดีที่ผู้อื่นทำ ความอิจฉาเป็นอุปสรรคในการสร้างความเป็นพี่น้องกัน เพราะทำให้มองผู้อื่นเป็นคู่แข่ง นี่คือทัศนคติที่แบ่งแยก ”พวกเรา” ออกจากผู้อื่น และชวนให้คิดว่า ถ้าผู้อื่นทำความดีแม้ในนามของพระเยซูเจ้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนตรงกันข้ามว่า เราต้องมองชีวิตของผู้อื่นในแง่บวก และถ้าเขาสามารถทำสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จก็ควรพูดว่า “ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าที่ทรงบันดาลให้บุคคลนี้ทำความดีที่ลูกทำไม่สำเร็จ” 

4.    นักบุญยอห์นทูลพระเยซูเจ้าว่า “เราได้เห็นคนคนหนึ่งขับไล่ปีศาจเดชะพระนามของพระองค์ เราจึงพยายามห้ามปรามไว้ เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเรา” ถ้าแปลวลีสุดท้ายนี้จากต้นฉบับภาษากรีกตามตัวอักษรได้ว่า “เพราะเขาไม่ติดตามพวกเรา” บรรดาศิษย์ถูกประจญให้คิดว่า กลุ่มของตนเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเป็นกลุ่มเชื่อมโยงบุคคลกับพระเยซูเจ้า เขากลับตั้งตนเป็นเหมือนแผงกั้นระหว่างบุคคลกับพระองค์ เขาไม่เพียงละเลยที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พบกับพระคริสตเจ้า แต่ยังขัดขวางอีกด้วย เหมือนกับว่า "พวกเรา" เป็นกลุ่มปิดไม่ต้อนรับผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ ฉันก็ไม่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอีกแล้ว เพราะกีดกันพระองค์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เดชะพระนามของพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า เราทุกคนจึงเป็นบุตรและพี่น้องกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเสมอภาคภราดรภาพเสรีภาพความแตกต่างและความเคารพกัน นี่คือค่านิยมพื้นฐานสำหรับการอยู่ด้วยกันแบบใหม่ ซึ่งเริ่มต้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จมา

5.    เหตุผลที่เราไม่รับรู้ความดีที่ผู้อื่นทำก็เพราะขาดความเชื่อว่า พระเจ้าทรงทำงานในบุคคลนั้น สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์นที่ 23ทรงเป็นบุคคลที่ทุกคนยอมรับเพราะพระองค์ทรงชื่นชมความดีของผู้อื่นแต่มนุษย์ทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์โลก โดยลืมไปว่าพระเจ้าทรงสร้างโลก และมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ เราควรมองทุกสิ่งที่งดงามว่าเป็นของประทานจากพระเจ้า

6.    เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสตอบนักบุญยอห์นว่า “อย่าห้ามเขาเลย”ทรงต้องการสอนบรรดาศิษย์ว่า ถ้าท่านทำความดีไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่าห้ามผู้อื่นเลย ถ้าท่านขับปีศาจไม่ได้ดังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อย่างน้อยอย่างห้ามผู้อื่นให้ทำความดีเพื่อช่วยเพื่อนพี่น้อง ถ้าท่านเป็นศิษย์ของเราอย่างห้ามผู้อื่นทำความดีและส่งเสริมชีวิต

7.    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา” พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้เปลี่ยนแนวความคิดและกลับใจเราต้องมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนพี่น้องไม่ใช่เป็นคู่แข่งหรือเป็นภัยคุกคามต่อเรา แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเขาต่อต้านเรา เราได้รับเรียกให้รักเขาอีกด้วย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงรักศัตรู” เราต้องเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง คือเป็นคนสากล รวมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันไม่กีดกั้นผู้ใด

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย