Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย ”

46.พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งที่สองถึงพระทรมาน(มก 9:30-32)
  
930พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้31ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ” 32บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ก็ไม่กล้าทูลถาม


a)    อธิบายความหมาย
ข้อความนี้เป็นคำทำนายครั้งที่สองถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้านักบุญมาระโกบันทึกคำทำนายครั้งแรกในบทที่ 8:31 และบักทึกเป็นครั้งที่ 3 ในบทที่ 10:32-34ส่วนคำทำนายครั้งที่สองนี้เป็นข้อความสั้น ๆ  และมีรายละเอียดน้อยที่สุด และเช่นเดียวกับคำทำนายอื่น ๆ พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คิดว่า แม้คำทำนายนี้เป็นลำดับที่สองในโครงสร้างของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกก็จริงแต่คงจะเป็นพระวาจาโบราณที่สุดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัส เพราะไม่ได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมจากการเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวกหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

- พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลี นักบุญมาระโกคงจะเขียนประโยคนี้เพื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บางอย่างในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเริ่มออกเดินทางไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม

- พระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ว่า เวลาแห่งการประกาศข่าวดีแก่สาธรณชนสิ้นสุดแล้ว และเวลาที่ยังคงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้ก็สั้นลง จึงพอพระทัยที่จะทรงอุทิศช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ เพื่ออบรมบรรดาศิษย์เท่านั้น โดยเตรียมใจเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ยอมรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำความเศร้าสลดใจ เพราะพระองค์จะสิ้นพระชนม์

- ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ และตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย เขาจะประหารชีวิตพระองค์ แต่เมื่อถูกประหารแล้ว ในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ”เช่นเดียวกับบทที่ 8:31พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพลักษณ์ของบุตรแห่งมนุษย์ดังที่เราพบในหนังสือประกาศกดาเนียล (เทียบ ดนล7:13-14, 25-27) คือผู้แทนประชากรผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงมอบไว้ในเงื้อมมือของผู้เบียดเบียน แล้วจะได้รับอำนาจปกครองมนุษย์ทุกคน หมายความว่าการรับทรมานและสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระบิดาเจ้า ซึ่งจะสำเร็จไปอย่างสมบูรณ์ เมื่อยูดาสจะมอบพระเยซูเจ้าไว้ในเงื้อมมือของบรรดาหัวหน้าสมณะ (14:10,41) และคนเหล่านี้จะมอบพระองค์แก่ปีลาต (เทียบ15:1,10)ที่สุดปีลาตจะมอบพระองค์ให้กับบรรดาทหารนำไปตรึงบนไม้กางเขน เมื่อเราเปรียบเทียบคำทำนายครั้งที่สองนี้กับคำทำนายครั้งแรก จะเห็นได้ว่าคำทำนายในครั้งนี้เปลี่ยนมุมมอง ไม่ได้เน้นเพียงความจำเป็นที่พระองค์จะทรงต้องรับทรมาน แต่เน้นเหตุการณ์น่าเศร้าสลดใจที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าคือ พระองค์ทรงถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายที่อาจทำทารุณกรรมกับพระองค์ได้ตามใจชอบ

- บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ แต่ก็ไม่กล้าทูลถาม บรรดาศิษย์ยึดมั่นในความคิดของคนร่วมสมัยว่า พระเมสสิยาห์จะทรงมีชัยชนะอยู่เสมอ แม้พระเยซูเจ้าทรงตำหนินักบุญเปโตรเพราะเขาไม่ยอมรับว่าพระองค์ในฐานะบุตรแห่งมนุษย์จะทรงต้องรับทรมาน (8:33)บรรดาศิษย์ก็ไม่ได้รับบทเรียนนี้ เขาไม่เข้าใจแผนการแห่งความรอดพ้น ซึ่งจะสำเร็จไปโดยที่พระเยซูเจ้าจะทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจและไม่กล้าทูลถามพระองค์ เพราะยังไม่ยอมรับความเป็นไปได้ที่พระเมสสิยาห์จะทรงถูกประชาชนปฏิเสธ ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกว่าทรงอยู่โดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นและไม่มีผู้ใดเชื่อฟังพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย