Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น ”

45. คนถูกปีศาจสิง (4)
(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

        1.    ความเชื่อเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงพร้อมที่จะทรงมอบแก่มนุษย์ทุกคน เงื่อนไขประการเดียวเพื่อจะได้รับของประทานนี้ก็คือ ต้องวอนขอสิ่งนั้นด้วยความไว้วางใจในพระองค์ นี่เป็นวิธีที่เราจะได้รับพละกำลังจากพระเจ้าผู้เสด็จมาช่วยเหลือเรา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้มีความเชื่อ


         2.    อิสรภาพของเราไม่อยู่ในการเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่อยู่ในการที่เราปรารถนาและวอนขอพระเยซูเจ้าด้วยความถ่อมตนว่า“ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่อเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดกรุณาประทานความเชื่อแก่ข้าพเจ้าเถิด” ดังนั้น ทั้งผู้ที่คิดว่าตนมีความเชื่อแล้วและผู้ที่คิดว่ายังไม่มีความเชื่อก็ได้รับเรียกให้วอนขอพระเยซูเจ้าเช่นนี้
         3.    บางครั้งเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรกับพระเยซูเจ้า เพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีก่อน เรารับฟังผู้อื่นไม่เป็นเพราะมีคำพูดอื่น ๆ มากมายอยู่เต็มหูของเรา
         4.    พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจทำอัศจรรย์แก่บรรดาศิษย์ เพื่อเขาจะได้รู้ว่าคำอธิษฐานภาวนาของเขามีพลังจริง ๆ เกินกว่าที่เขาคิดดังนั้น เมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ใด พระอานุภาพของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเสมอ
         5.    ทุกวันเมื่อเราสวดบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” เราวอนขอพระเจ้าว่า โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ การผจญนี้หมายถึงการละทิ้งความเชื่อคือ สูญเสียความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา และตกอยู่ใต้อำนาจของปีศาจสิงทำให้เป็นใบ้ ซึ่งขัดขวางมิให้เราเรียกพระองค์ว่า “อับบา พ่อจ๋า” คือคำพูดที่ทำให้เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ ดังนั้น เราควรวอนขอพระบิดาให้ทรงช่วยเราให้พ้นจากการมุสาของซาตาน เพื่อเราจะสามารถฟังและตอบเสียงเรียกพระองค์ได้
         6.    บ่อยครั้ง เช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก เราละอายใจที่ไม่สามารถขจัดความชั่วร้ายออกจากโลกนี้ แม้ในฐานะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราพยายามทำเช่นนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จ คำตอบของพระเยซูเจ้าช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าเราขจัดบาปออกจากโลกไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้อธิฐานภาวนาเท่าที่ควร และเราไว้วางใจพละกำลังของตนมากเกินไป โดยแท้จริงแล้ว ต่อหน้าความชั่วร้ายเราทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ เช่น พูดคัดค้าน เขียนเอกสารหรือข้อความในหนังสือพิมพ์ จัดสัมมนา ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประกาศว่าการกระทำนั้นชั่วร้าย และพยายามเผยแผ่ความคิดที่แตกต่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของมติมหาชน หรือสนับสนุนให้รัฐบาลออกกฎหมายแก้ปัญหาต่าง ๆ การกระทำเหล่านี้ถูกต้องและควรปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม คงไม่เป็นการเพียงพอเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของเรา ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า บางทีเราสาละวนกับสิ่งเหล่านี้มากแต่อธิษฐานภาวนาน้อยเกินไป
     7.    คำอธิษฐานภาวนาของเราต้องเป็นการวอนขอพระเจ้าจากใจจริงและถ่อมตน เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้มีพละกำลังเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับบาปและความชั่วร้ายในโลกอย่างมีประสิทธิผล

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย