Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด ”

43. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์(3)
- ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ น่าสังเกตว่า ก้อนเมฆมาปกคลุมพระเยซูเจ้าพร้อมกับประกาศกเอลียาห์และโมเสสแต่ไม่ได้ปกคลุมกลุ่มอัครสาวกสามคนซึ่งเป็นเพียงพยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น ในพระคัมภีร์ความหมายของก้อนเมฆก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประทับอยู่พิเศษของพระเจ้า ผู้ทรงปกป้องและทรงนำประชากรอิสราเอลที่กำลังเดินทางในถิ่นทุรกันดารเพื่อหนีจากการเป็นทาสของอียิปต์(เทียบอพย16:10)

และยังหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าบนภูเขาซีนาย(เทียบ อพย19:9;24:15-16;33:9) บนกระโจมนัดพบหรือกระโจมที่ประทับ รวมทั้งหีบพันธสัญญา(เทียบ อพย40:34-35;กดว9:18-22;10:34;ลนต 16:2) และในพระวิหาร (1 พกษ 8:10-11)

- มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่า แน่นอนเสียงที่ออกมาจากก้อนเมฆต้องเป็นเสียงของพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงยืนยันความจริงที่ทรงประกาศอยู่แล้วเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

- “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา  เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นจากแม่น้ำจอร์แดนก็ทรงได้ยินพระวาจาของพระบิดาว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มก 1:11) ในที่นี้พระบิดาไม่เพียงทรงประกาศว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรโดยธรรมชาติของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังทรงรับรองความจริงที่นักบุญเปโตรได้ยืนยันว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” (8:29) ในโอกาสนั้นนักบุญเปโตรเข้าใจบทบาทของพระเยซูเจ้าเพื่อประชากรของพระเจ้า และยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าประทานเพื่อนำชีวิตที่สมบูรณ์แก่ประชากร แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทำนายการรับทรมานและการสิ้นพระชนม์ นักบุญเปโตรคัดค้านพระองค์ และไม่เข้าใจว่าวิถีชีวิตของพระเยซูเจ้าจะนำไปสู่การกลับคืนชีพและพระสิริรุ่งโรจน์ได้อย่างไร  คำตอบมาจากพระสุรเสียงของพระบิดาผู้ทรงประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระองค์  

- จงฟังท่านเถิด” ท่าที่ที่ถูกต้องของบรรดาศิษย์ต่อพระเยซูเจ้าก็คือการเชื่อฟังพระองค์ ในพันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ที่ภูเขาซีนายแล้ว ก็ทรงบัญชาให้บรรดาศิษย์ปฏิบัติตามบทบัญญัติสิบประการฉันใด ในกรณีบนภูเขานี้ เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระองค์แล้ว ก็ยังทรงแสดงพระประสงค์โดยทรงสั่งให้ปฏิบัติบทบัญญัติเพียงประการเดียวคือ “จงฟังพระเยซูเจ้า” จึงเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่บรรดาศิษย์ต้องเชื่อฟังพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ เราจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงพระประสงค์สิ่งใดจากเราก็โดยเพียงการฟังพระเยซูเจ้าเท่านั้น ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป เราไม่ต้องฟังการเปิดเผยทางโมเสสและประกาศกเอลียาห์โดยตรงแล้ว แต่เพียงผ่านทางพระบุตรผู้ทรงรับรองและทรงตีความหมายการเปิดเผยนั้น

- ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น  ภาพนิมิตผ่านพ้นไปแล้ว และอัครสาวกทั้งสามคนที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกเป็นพิเศษนั้นมองรอบ ๆ ก็ไม่เห็นผู้ใดเลย นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น พระองค์ทรงมีพระพักตร์ที่เขาคุ้นเคย การสิ้นสุดปรากฏการณ์อย่างกระทันทันมีความหมายลึกซึ้งเพราะแสดงว่าจุดประสงค์ของการเปิดเผยสำเร็จลุล่วงไปแล้วคือพระเจ้าทรงเตือนบรรดาศิษย์ให้ตั้งใจฟังพระเยซูเจ้า

- ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย พระบัญชาของพระเยซูเจ้าแก่บรรดาศิษย์ที่ห้ามมิให้เล่าเหตุการณ์ได้เห็นให้ผู้ใดฟังก็สอดคล้องกับโครงสร้างของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเกี่ยวกับ “ความลับของพระเมสสิยาห์” (เทียบ 1:34; 8:30) ในเวลาเดียวกัน พระบัญชานี้ยังต้องการหลีกเลี่ยงความอิจฉาที่อาจเกิดขึ้นในใจของศิษย์คนอื่น ๆ ถ้าหากว่าเขาได้ยินว่าศิษย์ทั้งสามคนนั้นเล่าภาพนิมิตพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้า

- ศิษย์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่า “จนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” นี้ หมายความว่าอย่างไร  ความสงสัยของอัครสาวกทั้งสามคนไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย เพราะในสมัยของพระเยซูเจ้าชาวยิวทุกคนยกเว้นบรรดาชาวสะดูสี (เทียบ 12:18) เชื่อว่าเป็นไปได้ที่บรรดาผู้ตายจะกลับคืนชีพ แต่อัครสาวกเหล่านี้สงสัยความจริงที่ว่า เหตุใดพระเมสสิยาห์จะทรงต้องรับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อจะได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ เขาคิดว่าพระเมสสิยาห์จะต้องประสบแต่ความสำเร็จ ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงจะเป็นไปได้อย่างไร

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย