Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด ”

43. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์(2)
- แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า การปรากฏมาของประกาศกเอลียาห์กับโมเสสเป็นการรับรองว่า ความเป็นอยู่ของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนไปเป็นบุคคลของสวรรค์ เพราะในประวัติศาสตร์อิสราเอล บุคคลยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนี้ตายไปแล้วหลายศตวรรษ และสายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ นอกจากพระเจ้าเท่านั้นทรงบันดาลให้มองเห็นได้ การที่บุคคลเหล่านี้จากสวรรค์มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยซูเจ้าและสนทนากับพระองค์ยังแสดงว่า พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในสภาพสวรรค์ด้วยเช่นกัน

       ในพันธสัญญาเดิมเราพบข้อความเดียวที่อ้างอิงถึงประกาศกเอลียาห์กับโมเสสสนทนาอยู่ด้วยกันคือคำลงท้ายของหนังสือประกาศกมาลาคีที่ว่า “จงระลึกถึงธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเรา จงระลึกถึงข้อกำหนดและคำวินิจฉัยที่เราได้สั่งเขาบนภูเขาโฮเรบสำหรับอิสราเอลทั้งหมด ดูซิ เราจะส่งประกาศกเอลียาห์มาหาท่าน ก่อนที่วันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระยาห์เวห์จะมาถึง เขาจะทำให้ใจของพ่อกลับมาหาลูก และใจของลูกกลับไปหาพ่อ เพื่อเราจะไม่ต้องมาทำลายล้างแผ่นดิน” (มลค 3:22-24)

       ข้อความนี้ชวนให้ระลึกถึงโมเสสในฐานะคนกลางระหว่างพระเจ้ากับประชากร เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดธรรมบัญญัติและพระประสงค์ของพระเจ้าแก่เขาทั้งหลาย ส่วนเอลียาห์เป็นประกาศกยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้นำประชากรที่ไม่ซื่อสัตย์กลับมาปฏิบัติตามพันธสัญญา แล้วเขาก็ถูกยกขึ้นไปสวรรค์ ชาวยิวจึงคิดว่าประกาศกเอลียาห์จะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งในยุคสุดท้าย เพื่อเตรียมประชากรให้ต้อนรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ การสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับอัครสาวกทั้งสามคนขณะที่เสด็จลงมาจากภูเขาแสดงถึงการรอคอยนี้ (9:10-13)

      ในพระคัมภีร์ โมเสสและประกาศกเอลียาห์เท่านั้นเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับภูเขาซีนายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาโฮเรบ ขณะที่โมเสสเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา เขาได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าสำหรับประชากรและทำพันธสัญญากับพระองค์ในภูเขานี้ (เทียบ อพย 19-40) เมื่อประกาศกเอลียาห์สิ้นหวังเพราะคำขู่ของพระนางเยเซเบล เขาก็หนีไปยังบนภูเขานี้ พระเจ้าทรงสำแดงองค์และทรงให้กำลังใจแก่เขาเพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ที่นั่น (เทียบ 1 พกษ 19:1-18) ดังนั้น บุคคลทั้งสองคนนี้จึงเป็นผู้แทนของธรรมบัญญัติและบรรดาประกาศก ซึ่งหมายถึงความเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ตลอดประวัติศาสตร์ การที่บุคคลยิ่งใหญ่นี้ซึ่งเป็นผู้แทนพันธสัญญาเดิมมาปรากฏเพื่อสนทนากับพระเยซูเจ้าก็ต้องการเน้นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะเวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว การกระทำของพระเจ้าต่ออิสราเอลจะสมบูรณ์ในพระเยซูเจ้า

- เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง การที่นักบุญเปโตรเป็นคนพูดแทนทุกคนก็สอดคล้องกับอุปนิสัยของเขา (เทียบ 1:37; 8:30, 32; 10:28) เขาแสดงความสุขที่ได้รับพระพรสามารถมองเห็นภาพนิมิตรุ่งโรจน์น่าประหลาดใจเช่นนี้

- เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับ- ประกาศกเอลียาห์” เราไม่เข้าใจว่าเหตุใดนักบุญเปโตรต้องการสร้างกระโจม 3 หลัง บางคนคิดว่านักบุญเปโตรกำลังอ้างถึงเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ ฉธบ 16:13; ลนต 23:34-36) ถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็จะอธิบายวลีที่ว่า “ต่อมาอีกหกวัน” (9:2) เพราะชาวยิวฉลองเทศกาลอยู่เพิงเป็นเวลาหกวันหลังจาก “วันชดเชยบาป” (Yom Kippur) (เทียบ ลนต 23:26-32)

- เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไร สำหรับนักบุญมาระโกแล้ว คำเสนอของนักบุญเปโตรไร้ความหมาย เพราะจะสร้างกระโจมสำหรับบุคคลของสวรรค์ได้อย่างไร ยิ่งกว่านั้น ไม่เหมาะสมที่จะเทียบเท่าพระเยซูเจ้ากับโมเสสและประกาศกเอลียาห์อีกด้วย เพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ดังที่พระบิดาจะทรงเปิดเผยต่อไป

- เพราะศิษย์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัว เมื่อมนุษย์ประสบเหตุการณ์พิเศษเหนือธรรมชาติอย่างกะทันหัน ปฏิกิริยาของเขาคือความกลัว (เทียบ 4:41; 5:15, 33; 6:50; 16:8) ซึ่งทำให้เขาวุ่นวายใจ ขัดขวางมิให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่างสงบ และบางครั้งไม่กล้าพูดกับใครด้วยซ้ำ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย