Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

41. พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งแรกถึงพระทรมาน(3)
(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    พระวาจาของพระเยซูเจ้าชัดเจนมากและทันสมัยสำหรับเราทุกวันนี้เหมือนสำหรับบรรดาศิษย์สมัยแรก และเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชน คือการดำเนินชีวิตตามพระฉบับของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยชะตากรรมของพระองค์ในการดำเนินพระชนมชีพที่นำไปสู่การรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ปฏิกิริยาและความผิดหวังของนักบุญเปโตรเป็นความรู้สึกทั่วไปของมนุษย์ พระเมสสิยาห์จะเป็นประโยชน์ใดแก่เรา ถ้าพระองค์เองทรงรับชะตากรรมน่าสมเพชของมนุษย์แทนที่จะทรงลบล้างความอยุติธรรม ความรุนแรงและการทำลายชีวิต คำทำนายของพระเยซูเจ้าขัดแย้งกับความหวังของบรรดาศิษย์และของเรา ซึ่งพร้อมที่จะติดตามพระองค์ก็จริง แต่เราตกใจกลัวที่จะติดตามพระองค์จนต้องได้รับทรมานและแบกไม้กางเขนของพระองค์

2.    เรารู้สึกว่าพระเยซูเจ้าทรงตำหนินักบุญเปโตรอย่างรุนแรง ทั้งๆ ที่ทรงรักเขามาก โดยแท้จริงแล้ว ไม่เป็นเรื่องแปลก เพราะพระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ที่จะมอบภารกิจแก่นักบุญเปโตร ให้รักษาความเชื่อและพระธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดพ้นสำหรับพระศาสนจักรทั้งหมด ดังนั้น พระเยซูเจ้าไม่ทรงปล่อยให้นักบุญเปโตรมีความคิดผิดในเรื่องนี้ จึงทรงสั่งสอนเขาให้มีความเชื่อที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม

3.    น่าสังเกต คำทูลทัดทานของนักบุญเปโตรสอดคล้องกับการถูกประจญของพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร เมื่อปีศาจเชิญชวนพระองค์มิให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ในครั้งนี้ผู้ประจญมาในรูปแบบเสียงของเพื่อนที่หวังดีต่อพระองค์ บางครั้งเราก็ต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้ เราอาจจะตัดสินใจทำสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแม้อาจเรียกร้องความเสียสละและนำความทุกข์ยากลำบาก ความสูญเสียผลประโยชน์และความนิยมชมชอบ แล้วญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่หวังดีต่อเราพยายามทำให้เราเลือกทางอื่นที่สะดวกสบายกว่า

4.    คำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นรูปธรรมและสรุปได้ในพระวาจาที่นักบุญมาระโกบันทึกในตอนแรกของพระวรสารว่า “จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (1:15)ในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อเราถูกประจญดังกล่าว เราต้องกลับใจ จงอย่ายอมให้ความปรารถนาตามธรรมชาตินำชีวิตของเรา แต่จงมอบความไว้วางใจแด่พระพระเยซูเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่แท้จริง ชีวิตคริสตชนเป็นการท้าทายอย่างต่อเนื่องให้กลับใจและมีความเชื่อในพระองค์  

5.    ชีวิตคริสตชนจึงเรียกร้องการปฏิเสธตนเอง ความเสียสละ การไม่นึกถึงตนเอง จุดประสงค์ประการเดียวของการกระทำเช่นนี้คือ เพื่อรักษาความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าและไม่ทรยศต่อพระองค์ เราทุกคนถูกประจญให้ละทิ้งพระเยซูเจ้าเพื่อเดินตามหนทางอื่นที่เราเลือกเอง ยังมีการประจญที่ละเอียดมากกว่านี้คือการปั้นแต่งเรื่องพระเยซูเจ้าตามความคิดของตนแบบผิด ๆ แล้วติดตามภาพลักษณ์นั้น ผลตามมาก็คือเราปฏิบัติตามใจตนเอง ไม่ใช่ติดตามพระคริสตเจ้าที่แท้จริง

6.    เราควรวอนขอพระเจ้าโปรดประทานความสามารถที่จะเข้าใจว่า เราต้องตั้งตนอยู่ข้างหลังพระองค์ ไม่ใช่นำหน้าพระองค์ เพื่อเป็นศิษย์แท้ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าเราจึงต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างถ่อมตนและด้วยความอ่อนน้อมเชื่อฟังเพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับไม้กางเขนประจำวันของตน  

7.    เราควรขอบพระคุณพระเยซูเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราและทรงชี้แจงทางเดินแก่เรา แม้หนทางนั้นจะลาดชันและไม่สะดวกสบายก็จริง แต่พระองค์ทรงจูงมือและค้ำจุนเราอยู่เสมอ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย