Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน”

34. พระเยซูเจ้าทรงรักษาบุตรหญิงของหญิงชาวซีโรฟีนีเซีย (มก 7:24-30)

7 24พระองค์เสด็จออกจากที่นั่น เข้าไปในเขตเมืองไทระและเสด็จเข้าในบ้านหลังหนึ่ง ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ แต่ทรงซ่อนพระองค์ไม่ได้ 25ทันใดนั้น หญิงคนหนึ่งมีบุตรหญิงถูกปีศาจสิงได้ยินพูดถึงพระองค์ ก็มากราบพระบาท 26นางไม่ใช่ชาวยิวเป็นชาวซีโรฟีนีเซียโดยกำเนิด นางทูลอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงขับไล่ปีศาจออกจากบุตรหญิง

27พระองค์ตรัสกับนางว่า “ให้ลูกๆ กินอิ่มเสียก่อน เพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน” 28หญิงนั้นทูลตอบว่า “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ” 29พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “เพราะถ้อยคำนี้ จงไปเถิด ปีศาจออกจากลูกสาวของเธอแล้ว” 30เมื่อกลับมาถึงบ้าน นางก็พบลูกนอนอยู่บนเตียง ปีศาจออกไปแล้ว

  1. อธิบายความหมาย

พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่ราบเมืองเยเนซาเร็ธในแคว้นกาลิลี (6:53-56) และทรงถกเถียงกับชาวฟาริสีเรื่องขนบธรรมเนียมที่นั่น (7:1-23) แล้วทรงพระดำเนินเป็นระยะทางไกลกว่าปกติไปถึงเขตแดนเมืองไทระในแคว้นฟินิสเซีย เมื่อพระองค์ทรงพำนักอยู่ในดินแดนคนต่างศาสนาแห่งนี้ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกและมัทธิวบันทึกเหตุการณ์เพียงเรื่องเดียว ซึ่งแสดงว่าจุดประสงค์ของการเดินทางไม่ใช่เพื่อการประกาศข่าวดี แต่เพื่อเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปอยู่นอกแคว้นกาลิลีห่างจากประชาชนชาวยิว จะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนเขาอย่างลึกซึ้งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น (เทียบ 6:31)

- พระองค์เสด็จออกจากที่นั่น เข้าไปในเขตเมืองไทระและเสด็จเข้าในบ้านหลังหนึ่ง เขตเมืองไทระมีพื้นที่รวมแคว้นทั้งหมดของชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเมืองนี้กับแคว้นกาลิลีทางทิศใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นซีเรียซึ่งอยู่ในภายใต้การปกครองของชาวโรมัน มีพลเมืองอาศัยอยู่หลายชนชาติที่ไม่นับถือศาสนายูดาย

- ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ แต่ทรงซ่อนพระองค์ไม่ได้ ประโยคนี้แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงแสวงหาสถานที่เงียบสงบห่างไกลจากผู้คน อย่างไรก็ตาม พระนามของพระองค์เลื่องลือไปถึง "บริเวณเมืองไทระและไซดอน" มานานแล้ว (เทียบ 3:8) จนพระเยซูเจ้าไม่อาจปิดบังพระองค์เองได้  

- ทันใดนั้น หญิงคนหนึ่งมีบุตรหญิงถูกปีศาจสิงได้ยินพูดถึงพระองค์ ก็มากราบพระบาท ในต้นฉบับภาษากรีก นักบุญมาระโกใช้สำนวนที่คุ้นเคยว่า "จิตโสโครก" ซึ่งหมายถึง "ปีศาจ" (เทียบ 1:23; 3:30; 5:2) ในทำนองเดียวกัน นักบุญมาระโกบรรยายอากัปกิริยา "มากราบพระบาท" (เทียบ 3:11; 5:22; 5:33) ซึ่งเป็นท่าทีแสดงความเคารพอย่างสูงสุดพร้อมกับการวอนขอด้วยความไว้วางใจ  

- นางไม่ใช่ชาวยิวเป็นชาวซีโรฟีนีเซียโดยกำเนิด นางทูลอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงขับไล่ปีศาจออกจากบุตรหญิง นาง "ไม่ใช่ชาวยิว" ถ้าแปลต้นฉบับตามตัวอักษรคือ นางเป็น “ชาวกรีก” ในบริบทนี้ ไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติ เพราะหญิงคนนั้นเป็นชาวซีโรฟีนีเซีย แต่ในแง่วัฒนธรรม คือผู้ไม่นับถือศาสนายิว (เทียบ ยน 7:35; กจ 16:1) สถานภาพของหญิงคนนี้ชวนให้คิดถึงหญิงม่ายในเมืองศาเรฟัทที่พบประกาศกเอลียาห์ ผู้ทรงบันดาลให้บุตรชายของนางกลับคืนชีพ (เทียบ 1 พกษ 17:7-24)  

- พระองค์ตรัสกับนางว่า “ให้ลูกๆ กินอิ่มเสียก่อน เพราะไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน” ผู้อธิบายพระคัมภีร์มักจะคิดว่า พระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้โดยคำนึงถึงวิธีการพูดของชาวยิวซึ่งคิดว่าตนเป็นบุตรของพระเจ้า และดูหมิ่นคนต่างศาสนาโดยเรียกเขาเหล่านั้นว่า "สุนัข" เพราะเปรียบได้กับ "สุนัขเร่ร่อนกลางถนน" แต่พระเยซูเจ้าตรัสถึง "ลูกสุนัข" หมายถึงสุนัขที่เลี้ยงตามบ้าน แม้ในบ้านของชาวยิวก็ยังเลี้ยงสุนัขด้วย ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อชี้แจงว่า พระองค์จะทรงนำพระพรแห่งความรอดพ้นในยุคของพระเมสสิยาห์แก่ชาวอิสราเอลเป็นอันดับแรก ไม่ทรงมีเจตนาที่จะดูหมิ่นหรือปฏิเสธคำวอนขอของสตรีผู้นั้นเลย

- หญิงนั้นทูลตอบว่า “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า แต่ลูกสุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังได้กินเศษอาหารของลูกๆ” นางเข้าใจการเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าว่า ลูกสุนัขยังมีเศษอาหารกิน หลังจากบรรดาลูกในบ้านได้กินจนอิ่มแล้ว คือพระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ช่วยเหลือชาวยิวก่อนและยังทรงแสดงพระเมตตาต่อคนศาสนาอีกด้วย โดยแท้จริงแล้ว พระคริสตเจ้าทรงปฏิบัติศาสนกิจเกือบทั้งหมดในหมู่ชาวยิว และบางกรณียังเสด็จไปในเขตแดนของคนต่างศาสนาไม่ใช่เพื่อเทศนาสั่งสอน แต่เพื่อช่วยเหลือผู้มีความต้องการ (เทียบ 8:1-10) และทรงประกาศล่วงหน้าว่า คนต่างศาสนาจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าเช่นกัน (เทียบ มธ 8:11)

- พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “เพราะถ้อยคำนี้ จงไปเถิด ปีศาจออกจากลูกสาวของเธอแล้ว” พระเยซูเจ้าทรงตอบสนองคำวอนขอของหญิงคนนั้น ไม่ใช่เพราะคำพูดที่แสดงไหวพริบของนาง แต่เพราะคำพูดที่แสดงความเชื่อและความไว้วางใจ

เมื่อกลับมาถึงบ้าน นางก็พบลูกนอนอยู่บนเตียง ปีศาจออกไปแล้ว การที่เด็กนอนอยู่บนเตียงไม่บ่งบอกชัดเจนว่า เขากำลังนอนพักผ่อนหรือเพราะต้องต่อสู้กับปีศาจจนหมดแรง (เทียบ 1:26; 9:26) แต่สิ่งที่แน่นอนคือ เขาพ้นจากการถูกปีศาจสิงอย่างแท้จริง พระเยซูเจ้าจึงทรงกระทำอัศจรรย์จากที่ห่างไกล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น (เทียบ มธ 8:5-13; ยน 4-:45-54)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย