Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทุกคนที่สัมผัสพระเยซูเจ้าแล้วก็หายจากโรคภัย”

32. พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้เจ็บป่วยที่เมืองเยนเนซาเร็ธ (มก 6:53-56)
6 53พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์ มาจอดเรือขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนซาเร็ธ 54เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือประชาชนก็จำพระองค์ได้ทันที 55และคนในบริเวณนั้นต่างรีบมาหา นำผู้เจ็บป่วยนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ ณ สถานที่ที่เขาได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ 56ไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใด ในหมู่บ้าน ในเมืองหรือในชนบท เขาก็นำผู้เจ็บป่วยมาวางตามลานสาธารณะ ทูลขอพระองค์ให้เขาสัมผัสเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคภัย


a) อธิบายความหมาย
ข้อความ สั้น ๆ นี้เป็นการสรุปกิจการของพระเยซูเจ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังที่นักบุญมาระโกใช้บ่อย ๆ เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการเล่าพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า คำสรุปนี้ดูเหมือนไม่ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและความ สัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับประชาชนหรือกับบรรดาศิษย์

- พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์ มาจอดเรือขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนซาเร็ธ ก่อนหน้านั้น "พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบธไซดา" (6:45) แต่เพราะลมพัดแรงบรรดาศิษย์จึงไม่สามารถแล่นเรือไปที่นั่น ตลอดคืนเขาต้องกรรเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเรือทวนลม แม้พระเยซูเจ้าเสด็จไปหาเขาในเรือและลมก็หยุด แต่เรือไม่ได้เปลี่ยนทิศทางไปยังจุดมุ่งหมาย เขามาจอดเรือขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนซาเร็ธซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบกา ลิลี เมืองนี้อยู่ในที่ราบชายฝั่งทะเลสาบ มีเนื้อที่กว้างประมาณ 4 กิโลเมตร ยาว 6 กิโลเมตร ตั้งระหว่างเมืองมักดาลาทางใต้กับเมืองทับคา (Tabgha) ทางเหนือ ฟลาวีอุส โยเซฟุส (Flavius Josephus, ค.ศ.37-100) นักประวัติศาสตร์โรมันเชื้อสายยิวบันทึกว่า ที่ราบนี้เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของปาเลสไตน์ทั้งหมด

- เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือประชาชนก็จำพระองค์ได้ทันที และคนในบริเวณนั้นต่างรีบมาหา นำผู้เจ็บป่วยนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ ณ สถานที่ที่เขาได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ โดยแท้จริงแล้ว ในต้นฉบับภาษากรีกไม่มีคำว่า "ประชาชน" "คน" และ "เขา" เป็นประธานของพระโยค มีเพียงคำกริยาในรูปแบบพหูพจน์ว่า "จำ" "รีบมาหา" "นำ" และ "ได้ยิน" ประโยคต่อไปในข้อความนี้ก็ไม่มีประธานเช่นกัน ซึ่งแสดงว่านักบุญมาระโกต้องการสรุปกิจการของพระเยซูเจ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำอัศจรรย์ต่าง ๆ น่าสังเกตข้อความนี้ไม่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนประชาชน นักพระคัมภีร์บางคนจึงคิดว่า แม้ประชาชนได้เห็นอัศจรรย์มากมาย เขากลับเริ่มไม่ค่อยสนใจในคำสั่งสอนพระเยซูเจ้า ประชาชนมาหาพระองค์เพื่อจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน พระเยซูเจ้าจะเสด็จออกไปจากประชาชนในบริเวณนั้น (เทียบ 7:24)

- ไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใด ในหมู่บ้าน ในเมืองหรือในชนบท เขาก็นำผู้เจ็บป่วยมาวางตามลานสาธารณะ ทูลขอพระองค์ให้เขาสัมผัสเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคภัย ความปรารถนาของประชาชนที่ ต้องการสัมผัสเพียงชายฉลองของพระเยซูเจ้าสะท้อนให้เห็นความเชื่อถือในสมัย นั้นที่ว่า ผู้วิเศษแผ่พลังที่มีอยู่ในตนเหมือนสนามแม่เหล็ก ถ้าเขาสัมผัสผู้ใดหรือผู้ใดสัมผัสผู้วิเศษ แม้เพียงเสื้อเท่านั้น ก็จะได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัย เช่น พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อนโดยทรงสัมผัสเขา (เทียบ 1:41) ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ "เบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์" (3:10) ทรงรักษาหญิงตกเลือดที่ "เข้ามาเบื้องหลังและสัมผัสฉลองพระองค์" (5:27)

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1. พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใด ประชาชนก็นำผู้เจ็บป่วยมาวางตามลานสาธารณะ ทูลขอพระองค์ให้เขาสัมผัสเพียงชายฉลองเท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคภัยทันที ประชาชนแสวงพระองค์เพื่อจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัย เขาไม่มาเพื่อฟังคำสั่งสอนหรือรับการอภัยบาป เขาสนใจเพียงการรักษาฝ่ายกาย ไม่แสวงหาความรอดพ้น พระเยซูเจ้าทรงสงสารเขา จึงทรงให้การรักษา แต่คงจะทรงรู้สึกเสียพระทัยที่ประทานพระพรมากไปกว่านี้ไม่ได้ ประชาชนเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงมีผลประโยชน์สำหรับตน จึงใช้พระองค์และต้องการให้ประทับอยู่กับเขาเสมอ เพื่อจะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด และเราล่ะ เราไม่ควรตัดสินลงโทษการกระทำของประชาชนเหล่านั้น เพราะเป็นสัญชาตญาณของผู้มีความทุกข์ทรมานที่จะแสวงหาการพ้นทุกข์โดยใช้ผู้ อื่น เราควรพิจารณาว่าเคยประพฤติตนเช่นนี้บ้างหรือไม่ คือวอนขอพระเยซูเจ้าเมื่อต้องการความช่วยเหลือ แต่เมื่อทุกอย่างราบรื่นก็ลืมพระองค์ไป

2. เราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้าคือ สงสารเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ และลงมือช่วยเหลือเขาทุกวิถีทาง แต่ไม่ยอมให้ผู้ป่วยคิดว่าเราอยู่ในหมู่เขาเพียงเพื่อรักษาโรคภัยเท่านั้น ตามพระฉบับของพระเยซูเจ้า เราต้องอยู่กับเขาเพื่อประกาศว่า พระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคน และประกาศอีกว่า สิ่งชั่วร้ายในชีวิตไม่เป็นพียงโรคภัยไข้เจ็บ แต่ยังมีสิ่งชั่วร้ายมากกว่านั้นคือบาป เพราะบาปอาจทำให้มนุษย์ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิต เรามีความกล้าหาญที่จะประกาศความจริงนี้หรือไม่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย