Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพัง”

29.อัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า ( 2 )
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    หลังจากที่บรรดาอัครสาวกได้ปฏิบัติภารกิจของพระเยซูเจ้าแล้ว เขากลับมาพบพระคริสตเจ้า เราทุกคนก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันในชีวิตประจำวัน เพื่อพักผ่อนกับพระเยซูเจ้าและทดสอบว่า สิ่งที่เราปฏิบัติสอดคล้องกับการกระทำของพระองค์หรือไม่ สิ่งที่เราพูดสอดคล้องกับพระวาจาของพระองค์หรือไม่ และแผนการของเราสอดคล้องกับแผนการของพระองค์หรือไม่ เราควรวอนขอพระเจ้าให้ทรงส่องแสงสว่างลงในจิตใจ เพื่อเข้าใจความสำคัญของเวลาแห่งการอธิษฐานภาวนา เวลาสงบเงียบ เวลารำพึงพระวาจา เวลาไตร่ตรองทบทวนชีวิตของตน ทั้งนี้ จะได้รู้จักแบ่งปันประสบการณ์ความทุกข์และความสุขกับพระเยซูเจ้า2.    ชีวิตคริสตชนเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 2 จังหวะ คือออกจากการอยู่ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์เพื่อเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และออกจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อไปอยู่ต่อเพื่อนมนุษย์ จังหวะทั้งสองนี้เปรียบได้กับสองเวลาที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกวันคือ เวลาพักผ่อนและเวลาทำงาน ถ้าเราไม่มีเวลาพอสมควรเพื่อพักผ่อน เราก็ทำงานไม่ได้ และในทางกลับกัน ถ้าเราไม่ได้ทำงานจนเหนื่อย เราก็พักผ่อนหลับสนิทไม่ได้เช่นกัน

3.    ดังนั้น ในชีวิตประจำวัน เราอาจเผชิญกับอันตราย 2 ประการคือ

        1)    ไม่มีผู้ใดทำงานมากอย่างต่อเนื่องได้ ถ้าเขาไม่พักผ่อนเลย และไม่มีผู้ใดดำเนินชีวิตคริสตชนได้ ถ้าเขาไม่มีเวลาเพื่ออยู่กับพระเจ้า บางทีปัญหาของคริสตชนเราในชีวิตประจำวันคือ เราไม่ให้โอกาสพระเจ้าเพื่อตรัสกับเราในใจ เพราะเรายังไม่รู้วิธีอยู่อย่างสงบเฉพาะพระพักตร์และฟังพระองค์ตรัส เราไม่ให้เวลาพระเจ้าเพื่อทรงเติมพลังฝ่ายจิตใจ จะได้มีพละกำลังในเวลาที่ต้องตื่นตัวเพื่อทำงาน ถ้าเราไม่มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าเช่นนี้  เราก็จะไม่มีพลังเพื่อเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิต  

         2)    ผู้อยู่อย่างสงบเป็นเวลานาน จนถอนตัวจากกิจการงานประจำวัน เพื่อปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ มากเกินไป ก็ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเช่นกัน ความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่แสดงออกในกิจการงานก็เป็นความศรัทธาที่ไร้ประโยชน์ การอธิษฐานภาวนาที่ไม่เชิญชวนให้ทำงานอย่างเกิดผล ก็ไม่เป็นคำภาวนาที่แท้จริง เพราะเราไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับมนุษย์ แต่เพื่อจะได้มีพละกำลังที่จะติดต่อกับมนุษย์อย่างดียิ่งขึ้น น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าทรงนำบรรดาอัครสาวกไปตามลำพังในที่เปลี่ยว หมายความว่า การพักผ่อนกับพระองค์ไม่สะดวกสบาย แต่เป็นการฝึกฝนให้รู้จักเผชิญหน้ากับความยากลำบาก

4.    นักบุญมาระโกเขียนพระวรสารเพื่ออบรมผู้ที่ต้องการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เขาจึงไม่สนใจเท่าใดนักที่จะบันทึกปฏิกิริยาที่ประชาชน ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์มีต่อการเปิดเผยของพระเยซูเจ้า แต่สิ่งที่เขาต้องการเน้นคือปฏิกิริยาของบรรดาศิษย์ แม้บางครั้งเขาทั้งหลายไม่เข้าใจพระองค์  ดังนั้น นักบุญมาระโกเล่าหลายครั้งว่า พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์ให้มาอยู่กับพระองค์ คำเชิญชวนสอดคล้องกับข้อความในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนmจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา” (มธ 11:28-30)

5.    ภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่บรรดาอัครสาวกไม่เป็นการออกเดินทางไปในที่ห่างไกลโดยไม่ต้องกลับมา ตรงกันข้าม เป็นการออกเดินไปปฏิบัติภารกิจ แล้วต้องกลับมาพบพระองค์ เพราะบรรดาศิษย์มีพระเยซูเจ้าอยู่ในใจ เขาคิดถึงพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทั้งผู้เรียกและผู้ส่ง เขาจึงยอมรับว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของการกระทำ ความคิดและคำพูดของตน และเมื่อเขาอยู่กับพระเยซูเจ้าเท่านั้นเขาก็เป็นหมู่คณะของบรรดาศิษย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย