Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขา”

26. พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน ( 3 )
- ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที่นั่น พลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขา”
บรรดาอัครสาวกต้องปฏิบัติภารกิจด้วยวิธีเรียบง่ายและถ่อมตน แต่ไม่หมายความว่าภารกิจนั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญ เมื่อผู้คนไม่รับต้อนรับหรือรับฟังเขา เขาต้องไม่จากไปอย่างเงียบ ๆ และเฉย ๆ แต่ต้องแสดงให้ผู้ไม่ต้อนรับรู้ว่า การปฏิเสธผู้ประกาศข่าวดีนั้นมีผลร้ายเท่ากับปฏิเสธไม่ยอมรับพระเจ้า

การสลัดฝุ่นจากเท้าเป็นการกระทำของชาวยิวเมื่อกลับมาจากเขตแดนคนต่างศาสนา เพื่อแสดงว่าตนแยกตัวจากคนเหล่านั้น ละทิ้งมลทินทั้งหลายที่อาจจะมีเพราะความสัมพันธ์กับเขา  เมื่อนักบุญเปาโลและบารนาบัสถูกชาวอันทิโอกขับไล่จากดินแดนของตน "เขาทั้งสองคนจึงสลัดฝุ่นจากเท้าเป็นเครื่องหมายตัดความสัมพันธ์" (กจ 13:51) บรรดาอัครสาวกทำเช่นนี้ เพื่อเชิญชวนผู้ปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวดีของพระเจ้า ให้ไตร่ตรองพฤติกรรมของตนและสำนึกผิดพร้อมที่จะกลับใจ

- บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ 
บรรดาอัครสาวกปฏิบัติภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายทันที นักบุญมาระโกไม่อธิบายว่าเขาทั้งหลายเทศน์สอนเรื่องอะไร เขาสนใจเพียงปฏิกริยาที่หวังจะเป็นของผู้ฟังข่าวดี คือการกลับใจและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ซึ่งเป็นจุดประสงค์การเทศน์สอนของทั้งนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง (เทียบ 1:4) และพระเยซูเจ้า (เทียบ 1:15) ในทำนองเดียวกัน นักบุญมาระโกไม่ได้บันทึกว่าบรรดาอัครสาวกประกาศข่าวดีที่ไหนและเป็นเวลานานเท่าใด เป็นไปได้ที่เขาไม่ได้ออกจากแคว้นกาลิลี (เทียบ มธ 10:5-6) และคงจะใช้เวลานานพอสมควร เพราะนักบุญมาระโกจะเล่าเรื่องการกลับมาของบรรดาอัครสาวกจากการเทศน์สอนในข้อ 30 หลังจากที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ความตายของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง  

- ขับไล่ปีศาจจำนวนมาก
นักบุญมาระโกรับรองว่า อำนาจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่บรรดาอัครสาวกที่จะขับไล่ปีศาจเกิดผลจริง

- เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคน และรักษาเขาให้หายจากโรคภัย
นอกจากประกาศข่าวดีและขับไล่ปีศาจแล้ว บรรดาอัครสาวกก็ยังได้รับอำนาจทำอัศจรรย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว ดังที่เห็นได้ชัดในศาสนบริการของพระเยซูเจ้า ชาวยิวโบราณเคยใช้น้ำมันมะกอกเทศเป็นยาบรรเทาความเจ็บปวด (เทียบ อสย 1:6; ลก 10:34) แต่ในที่นี้บรรดาอัครสาวกใช้น้ำมันมะกอกเทศเจิมผู้เจ็บป่วยเพื่อเป็นเครื่องหมายภายนอกแสดงว่า ผู้ป่วยได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เดชะพระอานุภาพที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่บรรดาอัครสาวกอาศัยความเชื่อและคำอธิษฐานภาวนา ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หลายคนคิดว่าการเจิมในกรณีนี้เป็นการประกาศล่วงหน้าถึงศีลเจิมคนไข้ (เทียบ ยก 5:14-15) ดังนั้น น้ำมันมะกอกเทศจึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยการศัยการกระทำของบรรดาศิษย์ แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงใช้น้ำมันมะกอกเทศ เพราะทรงรักษาผู้ป่วยให้หายโดยตรงเดชะพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวาจาของพระองค์ ไม่ใช่ด้วยสัญลักษณ์ของน้ำมันมะกอกเทศ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย