Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ ”

22. พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ (มก 4:35-41)
        4 35เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด”  36บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้ และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป มีเรือลำอื่น ๆ ติดตามไปด้วย  37ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว 38พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือ  บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ ทูลถามว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ”  39พระองค์จึงทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า “เงียบซิ  จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง  40แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า  “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” 41เขาเหล่านั้นกลัวมาก พูดกันว่า  “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”


a) อธิบายความหมาย
       หลังจากนักบุญมาระโกบันทึกคำปราศรัยครั้งแรกของพระเยซูเจ้าแล้ว (4:1-34) ข้อความที่เรากำลังพิจารณานี้เป็นการเริ่มต้นอีกภาคหนึ่งในลำดับเหตุการณ์พระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (4:35-5:43) ซึ่งเล่าอัศจรรย์สี่ประการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำคือ  1)พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ (4:35-41)  2) ทรงรักษาชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง (5:1-20) 3) ทรงรักษาหญิงตกเลือด และ4) ทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ(5:21-43)
น่าสังเกตว่า คำปราศรัยของพระเยซูเจ้าโดยใช้อุปมาและการทำอัศจรรย์เป็นเหตุการณ์ที่แสดงกิจการประกาศข่าวดี 2 รูปแบบซึ่งเสริมซึ่งกันและกัน นักบุญลูกาเชื่อมโยงสองเหตุการณ์นี้เข้าด้วยกัน สังเกตได้จากการเริ่มต้นทั้งสองภาคคล้ายคลึงกันคือ"พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสั่งสอนที่ริมทะเลสาบอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมห้อมล้อมพระองค์จนต้องเสด็จลงไปประทับบนเรือในทะเลสาบ ส่วนประชาชนทั้งหมดอยู่บนฝั่ง" (4:1) และการเล่าเรื่องอัศจรรย์เริ่มต้นโดยบันทึกว่า ในวันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ในเรือและบรรดาศิษย์ละประชาชนไว้

- เย็นวันเดียวกันนั้น
   หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมาเทศนาสั่งสอนตลอดทั้งวัน พระองค์ก็ทรงเหน็ดเหนื่อย

- พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบ"
น่าสังเกตว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มแผนการที่จะแล่นเรือข้ามทะเลสาบ ทั้ง ๆ ที่จะต้องประสบอันตรายต่อชีวิตเพราะเกิดพายุแรงกล้า พระองค์ทรงสั่งเช่นนี้และบรรดาศิษย์ก็ปฏิบัติตาม คำสั่งของพระเยซูเจ้าชวนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่เมืองคาเปอรนาอุม เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า“เราไปที่อื่นกันเถิด" (มก 1:38)เราในที่นี้ไม่ใช่สรรพนามหมายถึงพระเยซูเจ้า แต่หมายถึง "พวกเรา"พระองค์ทรงใช้สรรพนามนี้เพื่อแสดงความเป็นกันเองกับบรรดาศิษย์ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเขา

"ไปฝั่งโน้นกันเถิด"
พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิษย์ทรงอยู่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิวส่วนฝั่งตะวันออกเป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างศานา นี่เป็นครั้งแรกที่นักบุญมาระโกบันทึกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปดินแดนของคนต่างศาสนา การข้ามทะเลสาบไปฝั่งโน้นนำพระเยซูเจ้าไปยังดินแดนของชาวเกราซาและพระองค์ทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง ต่อจากนั้น จะทรงข้ามทะเลสาบกลับไปยังดินแดนของชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง(5:21)

- บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้ และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป
บรรดาศิษย์แยกตัวจากประชาชน ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้าและลงเรือออกทะเล แต่พระองค์ประทับในเรือนั้นแล้ว ตลอดวันพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนโดยประทับนั่งในเรือเพราะมีประชาชนมากมายถึงเวลาเย็นทรงเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่ทรงขึ้นบก พระองค์ประทับนั่งในเรือต่อไป

- มีเรือลำอื่น ๆ ติดตามไปด้วย
รายละเอียดที่นักบุญมาระโกเล่านี้เป็นเพียงข้อสังเกตการณ์ ไม่บันทึกต่อไปว่าเป็นเรือเหล่านั้นเป็นของชาวประมงหรือผู้ต้องการติดตามพระเยซูเจ้า

- ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้ไม่เป็นเรื่องแปลก เพราะจนถึงทุกวันนี้ยังเกิดลมพัดแรงที่บริเวณทะเลสาบกาลิลี ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึง 208 เมตร มีภูเขาสูงล้อมรอบ ลมเย็นและรุนแรงพัดมาจากภูเขาทำให้เกิดคลื่นสูง น้ำจึงกระเพื่อมแรง ทะเลและพายุเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายที่คุกคามมนุษย์ โดยเฉพาะด้านชีวิตจิต ดังที่เราอ่านในหนังสือปฐมกาลว่า  "ความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึก และลมพายุแรงกล้าพัดอยู่เหนือน้ำ" (ปฐก 1:2)พายุยังชวนให้คิดถึงข้อความในเพลงสดุดีว่า "เมื่อพระองค์ตรัส ก็ทรงปลุกลมพายุ บันดาลให้เกิดคลื่นสูงใหญ่ คลื่นขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า และลงไปลึกจนถึงก้นเหว เขาตกใจกลัวมากเพราะอันตราย เขาเดินโซเซโงนเงนเหมือนคนเมาเหล้า ความชำนาญทั้งหมดของเขาหายไป" (สดด 107:25-27)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย