Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน ”

21. อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดและการใช้อุปมา(มก 4:30-34)
         430พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ 31พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน 32แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้”
    33พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านั้นฟังเข้าใจได้  34พระองค์มิได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา แต่เมื่อทรงอยู่เฉพาะกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายทุกเรื่องให้กับเขาเหล่านั้น


a) อธิบายความหมาย
       ข้อความนี้เป็นตอนทสุดท้ายในคำปราศรัยครั้งแรกของพระเยซูเจ้าตามที่นักบุญมาระโกบันทึกไว้ใน  4:1-34 พระองค์ทรงเล่าอุปมาสี่เรื่องแล้วคือ  1) อุปมาเรื่องผู้หว่าน (4:3-9)  2) อุปมาเรื่องตะเกียง (4:21-23)  3) อุปมาเรื่องสิ่งที่เราตวงให้ผู้อื่น (4:24-25)  4) อุปมาเรื่องพืชที่งอกงามขึ้นเอง (4:26-29) บัดนี้ พระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30-32) ซึ่งเป็นอุปมาเรื่องที่ห้าและเรื่องสุดท้าย  แล้วสรุปคำปราศรัยอย่างสั้น ๆ โดยอธิบายความหมายของการใช้อุปมา (4:33-34)  อุปมานี้พูดถึงเมล็ดพืชเช่นกัน ไม่ใช่เมล็ดข้าวแต่เป็นเมล็ดมัสตาร์ด เพื่อต้องการเน้นการเจริญเติบโตที่น่าประหลาดใจ

- พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ น่าสังเกตว่า ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอน พระองค์ทรงตั้งคำถามตามรูปแบบของบรรดาธรรมาจารย์ทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

- พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด ต้นมัสตาร์ดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่งอกขึ้นทั่วไปในแผ่นดินปาเลสไตน์

- ซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน เมล็ดมัสตาร์ดเล็กมากจนมองแทบไม่เห็น ดูเหมือนเป็นเพียงฝุ่นผง ถ้านำเมล็ดนี้มาไว้บนผ้าขาว แล้วใช้แว่นขยายส่องดู ก็พอจะเห็นเหมือนหัวเข็มหมุดเล็ก ๆ เท่านั้น เมื่อต้องการเปรียบเทียบกับสิ่งเล็กมากที่สุด สุภาษิตโบราณมักจะอ้างถึงเมล็ดมัสตาร์ด

- แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โต จริงอยู่ ในเวลา 1 ปี พืชชนิดนี้อาจมีลำต้นสูงเกิน 3 เมตร และมีกิ่งก้านยาวแต่ไม่หนาแน่น

- จนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้ สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการเน้นคือ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ต้นมัสตาร์ดที่เริ่มจากเมล็ดเล็กมากก็จะเป็นต้นไม้สูงใหญ่ จนกระทั่งนกมาพักอาศัยร่มเงาได้  ไม่ใช่มาเกาะบนกิ่ง แต่ในร่มเงาของกิ่ง นี่เป็นลักษณะพิเศษในข้องเขียนของนักบุญมาระโก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย