Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้น เติบโต และเกิดผล”

16.  อุปมาเรื่องผู้หว่าน (3)
- บางเมล็ดตกในพงหนาม โดยทั่วไป เมื่อเก็บเกี่ยวพืชแล้ว ทุ่งนาในปาเลสไตน์ก็ปกคลุมไปด้วยพงหนามซึ่งบางครั้งอาจจะสูงถึงหนึ่งเมตรครึ่งและมีรากลึกฝังลงในดิน เมื่อชาวนาหว่านพืชและไถนา คันไถที่ใช้อาจจะไม่ใหญ่พอที่จะขุดรากหนามออกหมด ดังนั้น ต้นหนามก็ขึ้นคลุมมันไว้ต้นข้าวสาลีจึงไม่เกิดผล

-บางเมล็ดตกในที่ดินดี ดินดีเป็นเพียงดินที่เมล็ดพืชสามารถงอกขึ้นเติบโตตามปกติจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว โดยทั่วไป ดินที่มีหินดังที่เล่าในอุปมา อาจเกิดผลอย่างมาก 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ยังคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเมล็ดพืชที่ได้หว่านไว้ เกิดผลสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างก็ดูเหมือนเกินความจริงพระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้คิดถึงชะตากรรมของเมล็ดพืช แม้เมล็ดพืชที่ตกในดินสามกลุ่มแรกไม่เกิดผล แต่การเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชที่ตกในดินกลุ่มที่สี่ก็ชดเชยกับความล้มเหลวของสามกลุ่มแรก พระเยซูเจ้าทรงเน้นว่า การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างแน่นนอน แม้ไม่เพียงจะมีการต่อต้านแต่เพราะอาศัยการต่อต้าน พระอาณาจักรเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในศาสนบริการของพระองค์
-แล้วพระองค์ตรัสว่า “ใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด” แม้เราพบวลีนี้บ่อย ๆ ในพันธสัญญาใหม่ (เทียบ 4:33; 7:16; มธ 11-15; 13:43; ลก 14-35; วว 2:7,11,17) แต่ในข้อความนี้เป็นการเชิญชวนผู้ฟังแต่ละคนให้ไตร่ตรองความหมายเป็นการส่วนตัว อุปมาไม่เล่าเรื่องจนจบแต่มุ่งที่จะแสดงความจริงที่ผู้ฟังต้องแสวงหาในสถานการณ์ที่ผู้เล่าได้บรรยายไว้ ผู้ฟังจะค้นพบและเข้าใจความจริงนั้นถ้าเขามีเจตนาดี และใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
         1. ในข้อความนี้เราพบความคิดหรือสภาพตรงกันข้ามหลายคำเช่น ความล้มเหลวกับความสำเร็จ การปิดบังกับการปรากฏ ความต่ำต้อยกับความยิ่งใหญ่ โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนมักจะแสวงหาความสำเร็จ  ความจริงที่ชัดเจนและความยิ่งใหญ่ แต่พระเยซูเจ้าทรงพยายามสั่งสอนเราให้ยอมรับวิธีคิดของพระเจ้า เป็นวิธีคิดตรงกันข้ามกับความคิดตามประสามนุษย์ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีคิดหรือไม่

         2. ความเชื่อของคริสตชนมีพื้นฐานในการฟังพระวาจาของพระเจ้า เพราะความเชื่อเป็นการตอบสนองพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองและแผนการของพระองค์แก่มนุษย์ เราจึงต้องตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้าเพื่อจะตอบรับพระวาจานั้นในชีวิตของเรา การสนทนากับพระเจ้าเช่นนี้เป็นความหมายลึกซึ้งของชีวิตเรา เราจึงควรทูลขอพระเจ้าโปรดประทานความสามารถที่จะรู้จักฟังพระวาจา มีความเพียรทนในการรอคอยให้พระวาจาเกิดผลในชีวิต

         3. การที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระวาจาไม่เป็นการเพียงพอ พระองค์ยังทรงสั่งสอน เพราะมนุษย์จะฟังพระวาจาอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ เขายังต้องเข้าใจความหมายของพระวาจานั้น เมล็ดพืชที่หว่านจะเกิดผลได้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นดินฉันใด ผู้ได้ฟังพระวาจาจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนก็ต่อเมื่อเขาพยายามเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกเขาให้กลับใจฉันนั้น พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเราแต่ละคนว่า “ใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด”

         4. นักบุญมาระโกช่วยเราให้มองเหตุการณ์ในชีวิตในแง่ดี แม้หลายครั้งพระวาจาและพระอาณาจักรของพระเจ้าประสบความล้มเหลวแต่ยังเจริญเติบโตได้โดยอาศัยความล้มเหลวเหล่านี้ เมล็ดพืชเป็นเครื่องหมายแสดงศักยภาพที่ยังไม่ปรากฏและยังไม่เกิดผล แต่มีอยู่จริงและเป็นรูปธรรมแล้ว เมล็ดพืชพลิกวิถีชีวิตที่จบลงด้วยความตาย เพื่อเป็นพยานยืนยันว่าความตายเป็นเงื่อนไขและการเริ่มต้นของชีวิตใหม่เราจึงควรทูลขอพระเจ้าโปรดประทานความสามารถที่จะรู้จักมองทุกอย่างในแง่ดีด้วยความเชื่อ รู้จักเห็นแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราและประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษย์

         5. อุปมาเรื่องผู้หว่านสอนเราให้มั่นใจว่า แม้ในระหว่างความล้มเหลว ความเหน็ดเหนื่อยและการรับทรมาน เราก็ยังมีเมล็ดพืชที่เกิดผลดีอยู่เสมอ ทั้ง ๆ ที่เราอาจมีประสบการณ์การเกิดผลนาน ๆ ครั้ง

         6. เราควรขอบพระคุณพระเยซูเจ้าที่ทรงผ่านทางความล้มเหลวก่อนเรา ไม่ทรงยอมแพ้เมื่อต้องประสบการต่อต้าน ความไม่เข้าใจและความมีใจแข็งกระด้างของมนุษย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย