Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือ”

10. การโต้เถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร (มก 2:18-22)

    2 18บรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร มีผู้ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย”  19พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วย เขาย่อมไม่จำศีลอดอาหาร  20แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากไป ในวันนั้น เขาจะจำศีลอดอาหาร  21ไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่า เพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวมากกว่า ทำให้รอยขาดมากกว่าเดิม  22ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะเหล้าจะทำให้ถุงหนังขาด ทั้งเหล้า ทั้งถุงก็จะเสียไป แต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่”
a) อธิบายความหมาย
             ข้อความ 2:1-3 :6 ได้รับชื่อว่า “การโต้เถียงกันในแคว้นกาลิลี” รวม 5 กรณีที่มีการโต้เถียงกันในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างพระเยซูเจ้ากับคู่อริ โครงสร้างของเรื่องมีลักษณะเดียวกัน คือในแต่ละเรื่องพระเยซูเจ้าตรัสคำสอนเพื่อตอบสนองการวิพากษ์วิจารณ์ของคู่อริ

            เราได้พิจารณา 2 กรณีแรกแล้วคือการโต้เถียงกันเรื่องอำนาจให้อภัยบาป เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต (2:1-12) และการโต้เถียงกันเรื่องความสนิทสัมพันธ์กับคนบาป เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวีและเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาป (2:13-17)

            ข้อความที่เรากำลังพิจารณาต่อไปนี้จึงเป็นการโต้เถียงกันครั้งที่ 3 เรื่องการจำศีลอดอาหาร โดยแท้จริงแล้ว ธรรมบัญญัติของชาวยิวกำหนดให้ทุกคนต้องจำศีลอดอาหารเพียงปีละ 1 ครั้งคือ ในวันชดเชยบาป การจำศีลอดอาหารครั้งนี้ แม้มีชื่อว่าการชดเชยบาป แต่ความหมายที่แท้จริงเป็นการเตรียมตนเพื่อต้อนรับการอภัยบาปจากพระเจ้าผู้จะประทานให้ เพราพระองค์เท่านั้นทรงอภัยบาปได้  ชาวยิวฉลองวันชดเชยบาปนี้วันที่ 10 เดือน Tishri ตามปฏิทินสากลอยู่ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม (เทียบ ลวต 16:29; 23:27-32; กดว 29:7-11)

          ในศตวรรษต่อมา ชาวยิวนิยมจำศีลอดอาหารอีกวันหนึ่งคือ วันที่ระลึกถึงกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกทำลาย คือวันที่ 9 เดือน Ab ตามปฏิทินสากลคือเดือนสิงหาคม การที่ชาวยิวจำศีลอดอาหารเพื่อเตรียมตนพบกับพระเจ้าก็ยังเห็นตัวอย่างของโมเสสผู้จำศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน เพื่อวอนขอพระเจ้าให้ทรงอภัยบาปของประชากรอิสราเอล (เทียบ ฉธบ 8:18) ต่อมา ชาวยิวก็ยังคุ้นเคยกับขนบประเพณีที่จะจำศีลอดอาหารในโอกาสอื่น ๆ เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติกับประเทศชาติ เมื่อแพ้สงคราม หรือแม้กระทั่งเพราะความเลื่อมใสศรัทธา (เทียบ ศคย 7:5; 8:19)

           นักบุญมาระโกอธิบายสถานการณ์ว่า “บรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร” เราไม่รู้ว่าบรรดาศิษย์ของยอห์นจำศีลอดอาหารวันใดและเพื่อจุดประสงค์ใด แต่เราสันนิษฐานว่า เขาคงจะจำศีลอดอาหารตามแบบอย่างของนักบุญยอห์น (เทียบ มก 1:6; มธ 3:4; ลก 7:33) ส่วนชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร เรารู้จากหนังสือพระวรสารว่า ในสมัยของพระเยซูเจ้า เขาเลือกที่จะจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์และวันพฤหัสฯ (เทียบ ลก 18:12; มธ 6:16)

            โครงสร้างของข้อความ 2:18-22 ค่อนข้างเข้าใจง่าย มีคำถามสั้น ๆ “ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” ต่อจากคำตอบที่ยืดยาว ซึ่งแบ่งได้สองตอน คือข้อ 19-20 และ 21-22 คำตอบทั้งสองภาคไม่ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ละเรื่องพูดถึงความหมายของการจำศีลอดอาหาร ซึ่งพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิษย์ดูเหมือนไม่ค่อยจะทรงเอาพระทัยใส่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

            “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงาน” แปลตามตัวอักษรว่า“บุตรของห้องวิวาห์” เป็นสำนวนเซมิติกหมายถึงเพื่อนเจ้าบ่าวที่อยู่ใกล้ชิด ช่วยจัดการงานทุกอย่าง แม้บางครั้งงานนี้ใช้เวลา 7 วัน พระเยซูเจ้าทรงใช้สำนวนนี้หมายถึง บรรดาอัครสาวกเป็นเหมือนเพื่อนเจ้าบ่าว เป็นนัยว่าเจ้าบ่าวนั้นคือพระองค์เอง

           ในพันธสัญญาเดิมเราพบคำทำนายว่า ในอนาคตงานวิวาหมงคลจะเป็นสัญลักษณ์ของเวลาแห่งความรอดพ้น ดังที่เราอ่านในหนังสืออิสยาห์ว่า “เจ้าบ่าวยินดีเพราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าก็จะทรงยินดีเพราะเจ้าฉันนั้น” (อสย 62:5) บรรดาธรรมาจารย์มักจะอธิบายเช่นเดียวกันว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นเจ้าบ่าวของอิสราเอล ดังที่เราพบในคำสั่งสอนของบรรดาประกาศก (เทียบ ฮชย 2:19; อสย 54:4ฯ; อสค 16:7ฯ)

            เราจึงเข้าใจเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับบรรดาอัครสาวกว่า “จะจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วย เขาย่อมไม่จำศีลอดอาหาร”งานวิวาห มงคลของพระเมสสิยาห์มาถึงแล้ว การจำศีลอดอาหารเป็นการเตรียมการรอคอย วันนั้นมาถึงแล้ว เจ้าบ่าวอยู่ที่นี่จึงต้องชื่นชมยินดี การที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เครื่องหมายแปลก ๆ นี้ก็สอดคล้องกับวิธีการของบรรดาประกาศกในอดีตเพื่อดึงดูดความสนใจ เพื่อบังคับให้ผู้ฟังขบคิด ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงยืนยันว่าทรงเป็นเจ้าบ่าว ก็ไม่ทรงอธิบายความหมาย แต่ทรงต้องการประกาศว่า สมัยพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงนำความรอดพ้นมาถึงแล้ว

           “แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากไป” ประโยคนี้ชวนให้คิดถึงข้อความในหนังสือของประกาศกอิสยาห์เมื่อกล่าวถึงผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ที่จะถูกประหาร โดยใช้สำนวนเดียวกันคือ “เขาถูกพรากไปจากแผ่นดินของผู้มีชีวิต” (อสย 53:8) นี่เป็นการเสนอแนะว่า พระเยซูเจ้าทรงมีจิตสำนึกที่จะถูกประหารชีวิต คำว่า “ถูกพราก” แสดงว่าจะมีผู้ที่ใช้กำลัง ใช้ความรุนแรง   ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เมื่อจบการเล่าเรื่องการโต้เถียงกัน (เทียบ 3:6) มีบันทึกว่า ชาวฟาริสีตกลงกันที่จะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า ในระวาจานี้ พระเยซูเจ้าจึงทรงสำแดงว่า ทรงมีจิตสำนึกถึงความคิดในใจของคู่อริและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย