Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”

9. พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาป (4)

         ข) พระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวี
             นักบุญมาระโกเล่าต่อไปว่า เมื่อพระเยซูเจ้า “เสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีก ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขา” นักบุญมาระโกให้ความสำคัญพิเศษกับสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ทุกครั้งที่เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนก็มีผู้ฟังจำนวนมาก คำสั่งสอนของพระองค์เกิดผลอยู่เสมอ ทำให้ผู้ติดตามมีความมั่นใจ (เทียบ 1:21-28, 39; 2:2) พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนที่กลางแจ้งบ่อย ๆ เหมือนในกรณีนี้ (เทียบ 4:1; 8:27; 9:32; 10:17) การสั่งสอนที่กลางแจ้งเป็นลักษณะใหม่ เพราะโดยปกติแล้ว ธรรมจารย์สั่งสอนในศาลาธรรมไม่ใช่ที่กลางแจ้ง   
            ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวี บุตรของอัลเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

             นักบุญมาระโกเล่ากระแสเรียกของเลวีตามแบบแผนที่ได้เล่ากระแสเรียกของศิษย์สี่คนแรกใน 1:16-20  น่าสังเกตว่า ลำดับการเล่าเรื่องก็เหมือนกันคือ “ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่ง” พระเยซูเจ้าทรงเรียกชื่อของเขาคือ “เลวี” ทรงบอกชื่อบิดาเขาคือ “อัลเฟอัส” ทรงบอกอาชีพของผู้ถูกเรียกคือ “กำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี” แล้วพระองค์ทรงเรียกเขาให้มาเป็นศิษย์ “ตรัสสั่งเขาว่า ‘จงตามเรามาเถิด’ เขาตอบสนองการเรียกทันที “เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป” นักบุญมาระโกเล่าเรื่องโดยใช้โครงสร้างเดียวกับเรื่องการเรียกศิษย์อื่น ๆ รายละเอียดพิเศษในที่นี้คือ เลวีเป็นคนเก็บภาษี พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเล่าเรื่องเช่นเดียวกันนี้ โดยเรียกเลวีว่า “มัทธิว”  (เทียบ มธ 9:9)

              อาชีพคนเก็บภาษีแตกต่างกับอาชีพบรรดาศิษย์ในกลุ่มแรก ๆ ชาวประมงสี่คนแรกที่    พระเยซูเจ้าทรงเรียกก็เป็นคนบาปเหมือนมนุษย์อื่น ๆ เป็นคนธรรมดา สุจริต คบได้โดยไม่ลำบากใจ แต่การติดต่อกับคนเก็บภาษีทำให้ชาวยิวหนักใจ เพราะคนเก็บภาษีในสมัยนั้น มีหน้าที่รับจ้างเก็บภาษีให้กับรัฐบาลโรม ในกรณีนี้เลวีเก็บภาษีให้กับกษัตริย์เฮโรด อันทิปัส

             ทุกคนรู้ว่าคนเก็บภาษีมักเก็บภาษีเกินพิกัด ยักยอกเงินเข้าประเป๋าตนเอง ประชาชนจึงรังเกียจคนเหล่านี้ เพราะเขาเป็นคนทุจริต มีมลทิน เรียกกว้าง ๆ ว่าเป็นคนบาปที่เขาต้องหลีกเลี่ยงคบไม่ได้ เพราะถ้าผู้ใดคบคนเก็บภาษี ผู้นั้นก็เป็นมลทินด้วย ในที่นี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวี เพื่อทรงแสดงว่า ทรงมีภารกิจที่จะเข้าหาคนบาปทุกคน พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้น และทรงนำความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเรียก การเรียกนี้ยังแสดงอีกว่า พระเยซูเจ้าทรงทำให้แม้คนเก็บภาษีก็ยังยอมรับเงื่อนไขเพื่อติดตามพระองค์ได้ โดยยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง

            ค) พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาป
                 “ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวี” เลวีคงจะแสดงความรู้คุณต่อพระเยซูเจ้า โดยทรงเชิญพระองค์มาเสวยพระกระยาหารร่วมโต๊ะกับพรรคพวก การรับประทานอาหารร่วมกันแสดงมิตรภาพ ความสนิทสัมพันธ์กัน ถ้าพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารกับเลวี แสดงว่าพระองค์ไม่ทรงเรียกเลวีเท่านั้น  ทรงมีพระประสงค์ที่จะเรียกทุกคน ไม่ว่าคนเก็บภาษีและคนบาปที่อยู่ที่นั่น ให้เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเช่นเดียวกัน ในประโยคที่ว่า “คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์” คนบาปอาจหมายถึงคนเก็บภาษีก็จริง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคนบาป แต่สำหรับชาวยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าคำว่า “คนบาป” หมายถึงทุกคนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสส และดำเนินชีวิตเหมือนคนต่างศาสนา คนบาปไม่เป็นเพียงทุกคนที่ประพฤติผิดศีลธรรม เช่น  หญิงโสเภณีหรือคนมีชู้ แต่รวมถึงผู้ไม่ถือกฎความบริสุทธิ์ ไม่สามารถชำระตนจากมลทิน กินอาหารโดยไม่ล้างมือ กินเนื้อหมู ประกอบอาชีพที่คาดว่าปฏิบัติตามธรรมบัญญัติไม่ได้ เช่น เลี้ยงแกะ ย้อมหนัง เขาเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามธรรมบัญญัติจึงเรียกว่าเป็นคนบาป

              นอกจากนั้น นักบุญมาระโกยังเล่าว่า คนร่วมโต๊ะอาหารมี  “บรรดาศิษย์ เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มา” เป็นครั้งแรกที่เราพบคำว่า “ศิษย์” ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ก่อนหน้านี้นักบุญมาระโกใช้คำว่า “ผู้ติดตามพระองค์” ซึ่งมีเพียงนักบุญเปโตร ยากอบ   อันดูร์ว ยอห์นและเลวี แต่เวลานี้ เขาเขียนว่ามีหลายคนที่ติดตามพระองค์ จึงมีศิษย์มากกว่า 5 คนแล้ว เป็นนัยว่า คนประทับใจในคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าและในอัศจรรย์ที่ทรงกระทำมีจำนวนมากกว่าที่นักบุญมาระโกได้เล่าเรื่องพระองค์ทรงเรียกให้เป็นศิษย์และเขายอมติดตามพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย