Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ”

7. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกอบพระภารกิจ (2)

1) พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม
จุดประสงค์การชุมนุมในวันสับบาโตมี 3 ประการคือ
      1) เพื่ออธิษฐานภาวนาโดยขับร้องเพลงสดุดีบางบทสรรเสริญพระเจ้า
      2) เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าตอนใดตอนหนึ่งจากหนังสือธรรมบัญญัติหรือหนังสือประกาศก โดยมีผู้อ่านและแปลความจากภาษาฮีบรูเป็นภาษาอาราเมอิก เพราะชาวยิวโดยทั่วไปตั้งแต่กลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนก็ไม่เข้าใจภาษาฮีบรูอีกแล้ว
      3) เพื่อฟังคำอธิบายของบทอ่านจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่ใดไม่มีธรรมาจารย์ประจำ หัวหน้าศาลาธรรมจะเชิญผู้มีความรู้มาอธิบายความหมายของบทอ่าน ผู้รับเชิญอาจเป็นผู้อาศัยในหมู่บ้านนั้นหรือเป็นผู้เดินทางสัญจรที่ผ่านมาพอดี เช่น กรณีของพระเยซูเจ้า พระองค์จึง “ทรงเริ่มสั่งสอน”


           น่าสังเกตว่า ในที่นี้ นักบุญมาระโกไม่ได้บันทึกเนื้อหาคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า แต่เล่าเพียงปฏิกิริยาของผู้ฟัง เพราะสำหรับนักบุญมาระโกข่าวดีอันดับแรกที่ต้องประกาศไม่ใช่คำสอน ของพระเยซูเจ้า แต่เป็นพระบุคคลของพระอาจารย์ เรื่องราวทั้งหมดที่บันทึกในพระวรสารมีศูนย์กลางในพระเยซูเจ้าผู้ทรงแสดงอำนาจในการสั่งสอนและพลังในการทำอัศจรรย์ นักบุญมาระโกต้องการบอกผู้อ่านพระวรสารว่า เหตุผลที่ต้องยอมรับคำสอนของพระองค์ก็ไม่อยู่ในเนื้อหาที่น่าประทับใจโดยไม่คำนึงถึงพระบุคคลของพระเยซูเจ้า แต่ต้องยอมรับคำสอนข้อใดข้อหนึ่งเพราะเป็นคำสอนที่มาจากพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เพราะตัดสินว่าคำสอนนั้นน่าเชื่อถือ คำสอนทั้งหมดของพระเยซูเจ้าขึ้นกับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด และทรงมีอำนาจใด

            อีกลักษณะหนึ่งของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกคือ การบันทึกปฏิกิริยาของประชาชนที่พบกับพระเยซูเจ้า เพราะนักบุญมาระโกไม่สนใจเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่สนใจปฏิกิริยาของประชาชนที่ได้ฟังและได้เห็นการกระทำของพระเยซูเจ้า เขาทั้งหลายอาจรู้สึกกลัว โกรธ ตื่นตัว ชื่นชอบ ประหลาดใจ ฯลฯ ในกรณีนี้นักบุญมาระโกบันทึกว่า  “คำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมาก เพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์” ประชาชนเข้าใจทันทีว่าวิธีสอนของพระองค์เป็นวิธีใหม่ ไม่เหมือนวิธีของบรรดาธรรมาจารย์ผู้มีหน้าที่ 3 ประการคือ

           1) ต้องสอนกฏเกณฑ์สำคัญของธรรมบัญญัติด้านจริยธรรม เขาพยายามดึงกฏเกณฑ์และข้อกำหนดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตออกมาจากหนังสือพระคัมภีร์  หน้าที่นี้ไม่มีสิ้นสุดเพราะสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น บรรดาธรรมาจารย์ไม่สอนเพียงกฏเกณฑ์ข้อใหญ่ ๆ เท่านั้น  แต่ยังสอนข้อกำหนดและกฏระเบียบปลีกย่อยอีกมากมาย

           2) ต้องถ่ายทอดคำสอนของธรรมบัญญัติและความรู้ที่ได้รับมาจากธรรมาจารย์รุ่นก่อน ๆ เกี่ยวกับกฏเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ แก่ธรรมาจารย์รุ่นต่อไป ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาเรื่อย ๆ นี้ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นธรรมประเพณีปากเปล่าซึ่งนักศึกษาผู้เตรียมตนเป็นธรรมาจารย์ต้องท่องจำให้ขึ้นใจ

          3) ต้องตัดสินวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ที่มีผู้ร้องถามตามสถานการณ์ขณะนั้น ซึ่งหมายความว่าแต่ละกรณีเรียกร้องกฏเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่

              พระเยซูเจ้าไม่ทรงสอนในศาลาธรรมเหมือนบรรดาธรรมาจารย์ เพราะทรงสอน “อย่างทรงอำนาจ” คือไม่ทรงอ้างความคิดของธรรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เพื่อให้คำพูดของพระองค์มีน้ำหนักยิ่งขึ้น แต่ทรงสั่งสอนโดยอิสระ ไม่ขึ้นกับธรรมประเพณีปากเปล่าของบรรดาธรรมาจารย์ หรือไม่ขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนอื่น พระองค์ทรงทราบพระประสงค์ของพระเจ้าโดยพระองค์เองและทรงเป็นพระสุรเสียงของพระบิดา ประชาชนผู้ฟังคำเทศน์สอนเช่นนี้ก็รู้สึกว่า ตนอยู่ในบรรยากาศสดชื่นที่มาจากพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสำแดงความมั่นใจในความจริงที่ทรงสอน ตรงกันข้ามกับบรรดาธรรมาจารย์ที่ต้องอ้างข้อคิดเห็นจากธรรมประเพณีปากเปล่าของธรรมาจารย์คนสำคัญ ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ผู้ฟังพระองค์เข้าใจทันทีว่า พระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจในพระองค์เอง เขาจึง “รู้สึกประทับใจอย่างมาก”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย